RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu: f1f2f3

Zadaj pytanie naszym ekspertom

GWARANCJA:
indywidualna porada
w ciągu 3-5 dni


Mariusz Jendra
redaktor prowadzący
portalu

Serdecznie polecam „Spółkę z o.o.” jako nowoczesne kompendium wiedzy z zakresu funkcjonowania tego rodzaju podmiotów gospodarczych na rynku.

Serwis "Spółka z o.o." nie tylko ułatwia poruszanie się w gąszczu różnego rodzaju nieustannie zmieniających się przepisów, ale również pozwala efektywnie wykorzystać możliwości, które daje ta forma prawna przedsiębiorstwa.

Mariusz Olech

specjalista z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego

Zapewnij sobie nieograniczony dostęp do:

 • gotowych wzorów wszystkich dokumentów z komentarzem,
 • indywidualnych konsultacji z prawnikiem,
 • bieżących zmian prawnych
 • bazy rozwiązań prawno - biznesowych dla spółek z o.o.,
 • aktów prawnych, orzeczeń i wskaźników ważnych w spółce.

Zarejestruj się teraz!

Chcesz uzyskać szybki dostęp do danych Twojej spółki z o.o. w KRS?
Chcesz wyszukać podmiot lub sprawdzić dane dłużnika?i skorzystaj z Krajowego Rejestru Sądowego
Ministerstwa Sprawiedliwości

Teraz w spółce
Ważne wzory pism
Kara umowna jako koszt podatkowy 3.09.2018
otwarty portfel na dokumentach

© FotoChannels / Glow Images

Gospodarczo racjonalne decyzje, podejmowane pierwotnie w określonych warunkach, w związku z negatywną zmianą okoliczności (np. wzrostem cen, obniżeniem popytu, wzrostem kosztów, zmianą koniunktury), mogą skutkować koniecznością podejmowania działań zmierzających do zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodów i ponoszenia w związku z tym wydatków, które można zakwalifikować do kosztów podatkowych w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.
Dobrowolne umorzenie udziałów wynagrodzeniem w formie niepieniężnej a skutki podatkowe 11.08.2018
dyrektor i sekretarka

© FotoChannels / Glow Images

Wspólnik (osoba fizyczna) posiadający udziały w spółce z o.o. może chcieć ograniczyć swoje udziały w spółce albo w ogóle zrezygnować z jej udziałów. Jednym ze sposobów, w jaki może to zrealizować, może być umorzenie udziałów. W przypadku gdy umorzenie następuje w formie dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem, wspólnik (udziałowiec) uzyskuje przychód z tego tytułu, który powinien rozliczyć podatkowo. Wynagrodzenie to może być wypłacone w formie pieniężnej lub niepieniężnej, w postaci składnika majątku spółki. W tej sytuacji należy też ustalić, czy w wyniku umorzenia udziałów po stronie spółki z o.o. powstają jakieś obowiązki podatkowe.
Postępowanie przymuszające do złożenia sprawozdania finansowego spółki z o.o. 16.07.2018
pracownicy korporacji

© FotoChannels / Glow Images

Zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości spółka z o.o. zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania finansowego złożonego z co najmniej trzech elementów: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej. Dokumenty te powinny być sporządzone w języku polskim oraz w walucie polskiej (art. 45 ust. 5 ustawy o rachunkowości). Zarząd spółki z o.o. lub podmiot, któremu powierzony został obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z nim sporządza sprawozdanie z działalności jednostki, które powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń.
Czy pracownik może powstrzymać się od pracy w przypadku zewnętrznego zagrożenia zdrowia i życia 26.06.2018
Wykonywanie pracy, którą ustalono w treści umowy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. Poza usprawiedliwionymi nieobecnościami takimi jak urlop lub choroba można zatem oczekiwać, że pracownik zrealizuje powierzone obowiązki. Jednak mimo obecności w zakładzie pracy i pełnej gotowości do pracy nie w każdym przypadku jej wykonywanie będzie możliwe. Gdy warunki pracy naruszają przepisy bhp i wiąże się z tym bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia albo życia, zatrudniony ma prawo powstrzymania się od pracy.
1234

Aktualności

Kanały RSS

Zapłata zaległej składki nie jest przychodem pracownika

26.09.2018 | Podatki w spółce

Płatnik składek ubezpieczeniowych, uiszczając obecnie zaległe składki w części należnej od pracownika, nie dokonuje żadnego przysporzenia majątkowego zwiększającego majątek pracowników, a pracownicy nie otrzymują od płatnika nieodpłatnych świadczeń. Składki ubezpieczeniowe zapłacone przez płatnika umożliwią dopiero w przyszłości uzyskanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Więcej

Czy świadczenia niepieniężne dla wspólników podlegają oskładkowaniu?

26.09.2018 | Podatki w spółce

Wspólnicy spółki realizują szkolenia, doradztwo i konsultacje na rzecz podmiotów trzecich. Wykonywanie tych szkoleń jest zapisane w umowie spółki. Czy wynagrodzenie za wykonaną przez wspólników pracę powinno być oskładkowane? Poznaj stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w tej sprawie!

Więcej

Split payment - jak działa w praktyce

30.08.2018 | Podatki w spółce

W  przypadku rozliczeń między przedsiębiorcami płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana na dwa rachunki: na jeden trafia należność netto, a na rachunek VAT - kwota należnego podatku. Na tym polega podzielona płatność obowiązująca od 1 lipca 2018 r.

Więcej

Wykluczenie akcjonariusza z WZA powoduje nieważność uchwał

17.08.2018 | Kodeks spółek handlowych

Celowe wykluczenie mniejszościowego akcjonariusza z walnego zgromadzenia powoduje, że uchwały podjęte na takim zgromadzeniu akcjonariuszy są sprzeczne z prawem i mogą być unieważnione.

Więcej

Opodatkowanie pcc pożyczki udzielonej prezesowi zarządu przez spółkę

14.08.2018 | Podatki w spółce

Jeżeli z (…) przepisów u.p.c.c. wynika, że warunkiem wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest opodatkowanie jej podatkiem od towarów i usług lub zwolnienie z tego podatku jednej ze stron czynności cywilnoprawnej, to właściwie przyjął Sąd pierwszej instancji, iż koniecznym było ustalenie czy jedna ze stron zawartej umowy pożyczki (…) jest podatnikiem VAT i czy spółka ta udzieliła skarżącemu pożyczki w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Więcej

Więcej nowości

Czy przy zmianie wspólników spółki trzeba sporządzić spis z natury?

25.09.2018 | Wspólnicy w spółce

Pytanie: Wspólnik darował swojej żonie swoje udziały w całości. Umowa darowizny została sporządzona w 29 grudnia i weszła w życie z dniem jej podjęcia. Umowa spółki z nowym wspólnikiem została sporządzona w dniu 30 grudnia. Czy spis z natury musi być sporządzony na dzień 29 grudnia czy może być sporządzony na dzień 31 grudnia?

Więcej

Podnoszenie kwalifikacji członków rad - czy przysługuje ulga podatkowa?

25.09.2018 | Obowiązki podatkowe spółki

Pytanie: Czy wydatki na podnoszenie kwalifikacji członków rad nadzorczych korzystają ze zwolnienia podatkowego? Czy wartość szkolenia (z noclegiem) członka rady nadzorczej będzie stanowić przychód oraz podstawę do obliczenia składek społecznych oraz zdrowotnych? Szkolenie finansowane jest ze środków spółki.

Więcej

Wystąpienie wspólnika ze spółki, jakie są konsekwencje księgowe?

24.09.2018 | Opodatkowanie umów

Pytanie: W spółce komandytowej jest 3 wspólników - małżonkowie (między którymi nie ma umowy o rozdzielności majątku wspólnego)  i spółka z o.o. W świetle umowy spółki mąż, który ma prawo do udziału w zyskach i stratach 50%, wniósł wkład w wysokości ponad 5.000.000 zł (aport w postaci ...

Więcej

Komisja rewizyjna - kiedy jest obowiązkowa?

24.09.2018 | Rada Nadzorcza

Pytanie: Prowadzimy spółkę z o.o., w której jest siedmiu wspólników, a jej kapitał zakładowy wynosi 50.000 złotych. W spółce nie funkcjonuje rada nadzorcza. Zastanawiamy się nad powołaniem komisji rewizyjnej. Jakie są kompetencje tego organu i kiedy należy go powołać?...

Więcej

Zmiana umowy spółki z o.o. w celu przekształcenia w osobową

24.09.2018 | Umowa spółki

Pytanie: Zamierzamy przekształcić spółkę z o.o., która posiada trzech wspólników oraz dwuosobowy zarząd w spółkę jawną. Jak powinniśmy dostosować umowę spółki, aby możliwe było takie przekształcenie?...

Więcej

Jak przeprowadzić uproszczoną procedurę łączenia spółek z o.o.?

24.09.2018 | Umowa spółki

Pytanie: Prowadzimy spółkę z o.o., w której jest czterech wspólników będących osobami fizycznymi. Współpracujemy z inną spółką z o.o., która liczy dwóch wspólników również będących osobami fizycznymi. Spółki te nie są ze sobą powiązane kapitałowo ani osobowo. Obecnie planujemy dokonać połączenia obu spółek z o.

Więcej

Adresy do doręczeń członków rady nadzorczej

13.09.2018 | Rada Nadzorcza

Pytanie: Wiem, że obecnie przepisy nakładają obowiązek składania przez członków zarządu oświadczeń zawierających ich adres do doręczeń. Czy taki obowiązek spoczywa także na członkach rady nadzorczej spółki z o.o.? Czy konieczność złożenia tego typu dokumentów dotyczy tylko nowo założonych spółek, czy też spółka z o.

Więcej

Delegowanie członków rady nadzorczej

13.09.2018 | Rada Nadzorcza

Pytanie: W spółce z o.o. w której funkcjonuje rada nadzorcza powstał konflikt pomiędzy zarządem oraz organem nadzoru. Nadmienię, że rada nadzorcza nie jest uprawniona do powoływania i odwoływania członków zarządu. Jej kompetencje nie zostały również rozszerzone o inne uprawnienia względem zarządu spółki.

Więcej

Zmiana liczby członków rady nadzorczej

13.09.2018 | Rada Nadzorcza

Pytanie: W naszej spółce z o.o. jest ustanowiona rada nadzorcza. Zgodnie z umową spółki w skład rady nadzorczej wchodzi od 3 do 5 członków. Obecnie w radzie nadzorczej zasiadają trzy osoby. Wolą wspólników jest natomiast zwiększenie tej liczby do pięciu osób. Jakie działania należy podjąć?...

Więcej

Więcej porad

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę