RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu: f1f2f3

Zadaj pytanie naszym ekspertom

GWARANCJA:
indywidualna porada
w ciągu 3-5 dni


Mariusz Jendra
redaktor prowadzący
portalu

Serdecznie polecam „Spółkę z o.o.” jako nowoczesne kompendium wiedzy z zakresu funkcjonowania tego rodzaju podmiotów gospodarczych na rynku.

Serwis "Spółka z o.o." nie tylko ułatwia poruszanie się w gąszczu różnego rodzaju nieustannie zmieniających się przepisów, ale również pozwala efektywnie wykorzystać możliwości, które daje ta forma prawna przedsiębiorstwa.

Mariusz Olech

specjalista z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego

Zapewnij sobie nieograniczony dostęp do:

  • gotowych wzorów wszystkich dokumentów z komentarzem,
  • indywidualnych konsultacji z prawnikiem,
  • bieżących zmian prawnych
  • bazy rozwiązań prawno - biznesowych dla spółek z o.o.,
  • aktów prawnych, orzeczeń i wskaźników ważnych w spółce.

Zarejestruj się teraz!

Chcesz uzyskać szybki dostęp do danych Twojej spółki z o.o. w KRS?
Chcesz wyszukać podmiot lub sprawdzić dane dłużnika?i skorzystaj z Krajowego Rejestru Sądowego
Ministerstwa Sprawiedliwości

Teraz w spółce
Ważne wzory pism
Skutki podatkowe wzajemnych poręczeń 1.07.2020
płatność w internecie

© FotoChannels / Glow Images

Udzielenie podatnikowi - bez wynagrodzenia - przez powiązaną z nim spółkę poręczenia (gwarancji) w celu zabezpieczenia kredytu udzielonego podatnikowi spełnia wymogi opodatkowania tego świadczenia jako nieodpłatnego. Dotyczy to sytuacji, gdy w zamian za uzyskanie poręczenia podmiot uzyskujący je zobowiązuje się do udzielenia poręczenia na każde żądanie poręczającej spółki.
Spotkanie szkoleniowo-integracyjne w kosztach podatkowych 15.06.2020
szkolenie, sala szkoleń

%copy; FotoChannels / Glow Images

Celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, ukształtowanie dobrego obrazu jego firmy, działalności itp., wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami. Oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy zatem patrzeć właśnie przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłączną bądź dominującą przyczyną ponoszenia kosztów jest wykreowanie takiego obrazu podatnika, to wydatki te mają charakter reprezentacyjny i w myśl art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT nie determinują kształtu podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych.
Jak w sprawozdaniu finansowym za 2019 r. odnieść się do epidemii? 25.05.2020
kontrola skarbowa

© FotoChannels / Glow Image

Sprawozdanie finansowe odzwierciedla obraz sytuacji majątkowej i finansowej na koniec 2019 roku. Ale ustawa  o rachunkowości, podobnie jak i MSR nakazuje również ująć zdarzenia po dniu bilansowym. Takim zdarzeniem jest koronawirus, bowiem epidemia wpływa na jednostkę i tym samym na jej sprawozdanie finansowe. 
10 pytań o dofinansowanie do wynagrodzeń z tarczy antykryzysowej 24.05.2020
złotówki, banknoty i bilon

© FotoChannels / Glow Images

Przepisy tarczy antywirusowej przewidują dwie grupy możliwych dofinansowań wynagrodzeń pracowników. Pierwsza związana jest z przestojem ekonomicznym lub obniżeniem wymiaru czasu pracy. W drugiej opcji na podstawie wniosku składanego do powiatowego urzędu pracy i zawartej ze starostą umowy przedsiębiorca może dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Poznaj odpowiedzi na najczęstsze pytania pracodawców.
1234

Aktualności

Kanały RSS

Podwyższono kwoty wole od potrąceń z powodu COVID-19

1.07.2020 | Podatki w spółce

Od 16 maja 2020 r. kwoty wolne od potrąceń ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny. Dotyczy to sytuacji, gry pracownikowi obniżono wynagrodzenie lub je utracił z powodu działań związanych za zapobieganiem zarażeniem koronawirusem.

Więcej

Wsparcie finansowe z tarczy, a przychody i koszty

25.06.2020 | Podatki w spółce

Ministerstwo Finansów we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) prowadzi prace mające na celu przygotowanie rozwiązań dla przedsiębiorców. Zamieszczamy informację, jak podatkowo rozliczać pomoc otrzymaną w ramach Tarczy Finansowej.

Więcej

Zmiany w funkcjonowaniu zarządów, rad i składaniu sprawozdań

14.06.2020 | Kodeks spółek handlowych

Na mocy tzw. Tarczy antykryzysowej wprowadzono zmiany w ustawie Kodeks spółek handlowych. Zmiany te mają na celu dostosowanie działania spółek w sytuacji pandemii. Polegają one m.in. na zmianach sposobu odbywania posiedzeń oraz podejmowania uchwał przez organy zarządzające oraz nadzorcze spółek.

Więcej

Należność za bezumowne korzystanie z lokalu a VAT

25.05.2020 | Podatki w spółce

Jeśli właściciel rzeczy (czy też podmiot uprawniony) nie ma woli tolerowania, że jego nieruchomość jest zajmowana nielegalnie przez partnera, który nie płaci czynszu i nie chce się wyprowadzić, wówczas jest do takiego stanu zmuszony. Otrzymane pieniądze - za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowią więc tylko i wyłącznie odszkodowanie, nie są zaś wynagrodzeniem za świadczenie. Tym samym należność za bezumowne korzystanie z lokalu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Wyrok WSA w Krakowie z 19 września 2019 r., sygn. akt I SA/Kr 125/19

Więcej

Tarcza antykryzysowa: jak skorzystać z ulgi w składkach ZUS?

11.05.2020 | Prawo pracy

Zwolnienie ze składek ZUS, rozłożenie na raty, przesunięcie terminów ich płatności bez opłaty prolongacyjnej - takie rozwiązania w ramach ZUS daje tarcza antykryzysowa. Czy masz prawo skorzystać z ulg? Jakie wnioski wypełnić?

Więcej

Więcej nowości

Czy można oznaczać zwrotem „MPP”, faktury niepodlegające split payment?

01.07.2020 | Opodatkowanie umów

Pytanie: Podstawową działalnością spółki jest dostawa wody i odprowadzanie ścieków, jednak spółka wykonuje również inne prace, które są wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT oraz takie, które nie są zawarte w załączniku. Wszystkie te usługi są „Usługami pozostałymi”. Z uwagi ...

Więcej

Jakie terminy płatności w transakcjach z mikroprzedsiębiorcą?

01.07.2020 | Zawieranie i rozwiązywanie umów

Pytanie: Proszę o informację jakie maksymalne terminy płatności można stosować w transakcjach handlowych pomiędzy: mikroprzedsiębiorcą, a małym przedsiębiorcą, mikroprzedsiębiorcą, a średnim przedsiębiorcą oraz mikroprzedsiębiorcą, a dużym przedsiębiorcą?...

Więcej

Refakturowanie kosztów pakietów medycznych, co z VAT?

01.07.2020 | Opodatkowanie umów

Pytanie: Spółka będzie sprzedawała klientom indywidualnym i firmowym pakiety prywatnej opieki medycznej. Pakiety w miesięcznym modelu rozliczeniowym, ale z umowami na rok lub dwa lata.  Czy takie usługi są zwolnione z VAT? Czy spółka musi rejestrować sprzedaż na kasie fiskalnej od pierwszej sprzedaży dla osoby fizycznej?

Więcej

Czy umowa zlecenia daje prawo do emerytury?

01.07.2020 | Umowy o pracę

Pytanie: Komu należy się najniższa emerytura? Czy osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia mają ją zagwarantowaną, pomimo np. dochodów miesięcznych znacznie poniżej minimalnego wynagrodzenia z umowy o pracę?...

Więcej

Jak zaksięgować wpływ subwencji z PFR?

25.06.2020 | Udziały w spółce, kapitał zakładowy

Pytanie: Spółka jawna otrzymała subwencję finansową z PFR z tarczy finansowej na pokrycie kosztów prowadzonej działalności. Spłata subwencji rozpocznie się 13 miesiąca od wypłaty w 24 ratach. Istnieje możliwość jej częściowego umorzenia przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) po spełnieniu odpowiednich warunków.

Więcej

Czy spółka jawna może otrzymać mikropożyczkę?

25.06.2020 | Umowa spółki

Pytanie: Spółka jawna składa się z 2 wspólników, a każdy z tych wspólników oprócz spółki prowadzi również jednoosobową działalność gospodarczą. Na jednoosobowe działalności każdy z nich złożył wniosek o mikropożyczkę do urzędu pracy. Czy jako spółka jawna również mogą złożyć wniosek o mikropożyczkę?

Więcej

Jak sprzedać udziały pozostałym wspólnikom spółki?

25.06.2020 | Zgromadzenie wspólników

Pytanie: Zamierzam odsprzedać część posiadanych udziałów pozostałym wspólnikom (zgodnie z umową spółki). Proszę o odpowiedź na następujące pytania - jaka jest procedura takiej operacji? Jakie są zasady wyceny udziałów? Jak opodatkowana jest sprzedaż udziałów?...

Więcej

Czy zmiana terminu ZZW wpływa na treść uchwał?

24.06.2020 | Zgromadzenie wspólników

Pytanie: Czy w związku z przesunięciem termin zwyczajnego zgromadzenia wspólników o trzy miesiące wspólnicy powinni powziąć jakieś dodatkowe uchwały? Czy konieczne jest sporządzenie dodatkowego sprawozdania finansowego za okres tych trzech miesięcy? ...

Więcej

Czy z powodu epidemii można przesunąć ZZW?

24.06.2020 | Zgromadzenie wspólników

Pytanie: Czy prawdą jest, że w związku z ogłoszeniem stanu epidemii możliwe jest przesunięcie zgromadzenia wspólników na wrzesień 2020 roku?...

Więcej

Więcej porad