RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu: f1f2f3

Zadaj pytanie naszym ekspertom

GWARANCJA:
indywidualna porada
w ciągu 3-5 dni


Mariusz Jendra
redaktor prowadzący
portalu

Serdecznie polecam „Spółkę z o.o.” jako nowoczesne kompendium wiedzy z zakresu funkcjonowania tego rodzaju podmiotów gospodarczych na rynku.

Serwis "Spółka z o.o." nie tylko ułatwia poruszanie się w gąszczu różnego rodzaju nieustannie zmieniających się przepisów, ale również pozwala efektywnie wykorzystać możliwości, które daje ta forma prawna przedsiębiorstwa.

Mariusz Olech

specjalista z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego

Zapewnij sobie nieograniczony dostęp do:

  • gotowych wzorów wszystkich dokumentów z komentarzem,
  • indywidualnych konsultacji z prawnikiem,
  • bieżących zmian prawnych
  • bazy rozwiązań prawno - biznesowych dla spółek z o.o.,
  • aktów prawnych, orzeczeń i wskaźników ważnych w spółce.

Zarejestruj się teraz!

Chcesz uzyskać szybki dostęp do danych Twojej spółki z o.o. w KRS?
Chcesz wyszukać podmiot lub sprawdzić dane dłużnika?i skorzystaj z Krajowego Rejestru Sądowego
Ministerstwa Sprawiedliwości

Teraz w spółce
Ważne wzory pism
Delegacja członka rady nadzorczej, to podróż służbowa 13.04.2019
mężczyzna w samochodzie osobowym

© FotoChannels / Glow Images

Podróż członka rady nadzorczej w celu wykonywania obowiązków służbowych stanowi podróż analogiczną do delegacji służbowej. Tym wyrokiem z 19 stycznia 2019 r. Sąd Najwyższy całkowicie zmienia interpretację przepisów rozporządzenia z 1998 r. Orzeczenie dotyczy oskładkowania delegacji członków rad nadzorczych.
Podatek od środków transportowych a kwestia własności pojazdu 4.04.2019
koła tira

© FotoChannels / Glow Images

Nie do pogodzenia z zasadami demokratycznego państwa prawnego byłoby takie stosowanie przepisów ustawy podatkowej, które nakładałoby na podatnika nieograniczony w czasie obowiązek podatkowy w podatku od środka transportowego, którego nie jest już właścicielem - wyłącznie w oparciu o dane wynikające z ewidencji pojazdów.
Sprawy gospodarcze w sądach mają trwać do 6 miesięcy 16.03.2019
młody prawnik w tle kodeksy

© FotoChannels / Glow Images

Zwolnienie z kosztów dla osób mniej zamożnych, bezpłatne wniesienie skargi na pracodawcę oraz darmowe sprawy o wynagrodzenie - to tylko niektóre ze zmian proponowanych w Kodeksie postępowania cywilnego. Generalnie rozprawy sądowe mają być tańsze i prostsze dla przeciętnego Kowalskiego. Skończyć mają się też: wielomiesięczne przerwy między rozprawami, wyroki na pustej sali, kopiowanie przepisów i innych wyroków w uzasadnieniach oraz lokalne układy - SN będzie mógł przenieść postępowanie do innego sądu.
Kto trafi do krajowego rejestru zadłużonych? 27.02.2019
monety w garści

© FotoChannels / Glow Images

Już niedługo dane niesolidnych dłużników, spółek, firm i osób fizycznych, które zbankrutowały, lub podlegających egzekucji trafią do ogólnopolskiej, jawnej i państwowej ewidencji, zwanej Krajowym Rejestrem Zadłużonych. W KRZ ujawnione będą także dane wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Wynika to z nowej ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (dalej ustawa KRZ), która wejdzie w życie za blisko dwa lata - od 1 grudnia 2020 r.
1234

Aktualności

Kanały RSS

Odsetki od pożyczki na dywidendę nie są kosztem podatkowym

13.04.2019 | Koszty uzyskania przychodu

Dla zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów konkretnych wydatków nie jest wystarczający jakikolwiek związek tych wydatków z przychodami podatnika, ale musi to być związek konkretny, dostrzegalny. Tego warunku nie spełniają kwoty odsetek od kredytów i pożyczek na sfinansowanie wypłaty dywidendy akcjonariuszom spółki.
Wyrok NSA z 19 października 2018 r., sygn. akt II FSK 1806/16

Więcej

Wspólnicy w dwóch spółkach - co ze składkami od umowy o dzieło?

13.04.2019 | Opodatkowanie umów

Spółka zawarła umowę o dzieło z osobą zatrudnioną w innej spółce na umowę o pracę. Z racji tego, że umowa o dzieło była wykonywana na rzecz innego podmiotu nie zgłosił jej do ubezpieczeń społecznych. Spółka jednak powzięła wątpliwość czy rzeczywiście nie ma obowiązku opłacania za nią składek, gdyż spółki łączyły te same osoby będące wspólnikami. Co na to ZUS?

Więcej

W jaki sposób należy przekazać do KRS dokumentację z ZZW za 2018 rok

13.04.2019 | Kodeks spółek handlowych

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadziła od 15 marca 2018 roku nowy przepis art. 19e. Zgodnie z jego ust. 1 złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy o rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.

Więcej

Skutki podatkowe przejęcia spółki osobowej przez spółkę kapitałową

16.03.2019 | Opodatkowanie umów

W sytuacji, gdy następuje przeniesienie majątku przejmowanej spółki osobowej do spółki kapitałowej w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym przejmującej majątek spółki kapitałowej, wydane wspólnikom spółki osobowej - nie powstanie po stronie skarżącej przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowych od osób prawnych.
Wyrok WSA w Gliwicach z 27 listopada 2018 r., sygn. akt I SA/Gl 668/18

Więcej

Propozycja zmian w umorzeniach podatków dla spółek

16.03.2019 | Podatki w spółce

Spółki oraz inne podmioty otrzymają możliwość umorzenia podatku przed upływem terminu jego płatności, czyli zanim przekształci się w zaległość podatkową. Obecnie urząd skarbowy może jedynie umorzyć zaległość podatkową. Zmiana przepisów jest na etapie opiniowania, ma wejść w życie od 2020 r.

Więcej

Więcej nowości

Jakie skutki podatkowe rodzi darowizna patentów

13.04.2019 | Opodatkowanie umów

Pytanie: Spółka planuje darować posiadane znaki towarowe/patenty osobie fizycznej. Udziałowcami spółki, jak i członkami zarządu są rodzice osoby obdarowywanej. Osoba fizyczna zamierza znaki towarowe/patenty licencjonować do innego podmiotu, w tym być może do spółki z o.o., gdzie jest udziałowcem.

Więcej

Wznowienie zawieszonej spółki

13.04.2019 | Umowa spółki

Pytanie: Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. Działalność spółki była zawieszona do 31 grudnia 2018 r. Wspólnicy przegapili termin podjęcia decyzji, co dalej ze spółką - czy powinni złożyć wniosek o wznowienie działalności na druku KRS Z-62 i z jakim dniem? Wspólnicy chcą przenieść siedzibę spółki.

Więcej

Dopisanie nowego PKD do umowy spółki

13.04.2019 | Umowa spółki

Pytanie: Czy podjęcie nowej działalności, która nie była wymieniona w umowie spółki z o.o., wymaga notarialnej zmiany umowy spółki czy tylko wpisu do KRS na podstawie uchwały wspólników?...

Więcej

Dane osobowe i inne kwestie nowopowstałej sp. z o.o.

13.04.2019 | Prawa i obowiązki Zarządu

Pytanie: Mam kilka pytań związanych z ochroną danych osobowych w nowozakładanej spółce z o.o.: Czy umowa spółki jest dostępna do publicznej wiadomości? W kwestii administratora danych osobowych w spółce z o.o. - wg mojej orientacji jest nim w sp. z o.o. organ zarządzający czyli zarząd, który zadania ADO wykonuje kolegialnie.

Więcej

Świadczenie urlopowe przy urlopie krótszym niż 2 tygodnie

11.04.2019 | Urlopy pracownicze

Pytanie: Czy można wypłacić świadczenie urlopowe pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę, w przypadku, gdy urlop trwa krócej niż 2 tygodnie. Charakter pracy spółki sprawia, że  urlopy 2 tygodniowe nie zawsze są możliwe, a spółka chce wypłacić to świadczenie pracownikom....

Więcej

Sprzedaż przez spółkę z o.o. nieruchomości wniesionej aportem

11.04.2019 | Opodatkowanie umów

Pytanie: Czy spółka może sprzedać nieruchomość, która została wniesiona do niej w drodze wkładu niepieniężnego przez wspólnika. A jeżeli tak, to w jaki sposób transakcja taka powinna zostać opodatkowania....

Więcej

Opodatkowanie sprzedaży udziałów w spółce z o.o. objętych za wkład inny niż ZCP

11.04.2019 | Obowiązki podatkowe spółki

Pytanie: W jaki sposób należy opodatkować transakcję sprzedaży udziałów w spółce z o.o. przez wspólnika?...

Więcej

Wniesienie ZCP do spółki i sprzedaż udziałów objętych za ZCP

11.04.2019 | Obowiązki podatkowe spółki

Pytanie: Jakie są zasady opodatkowania czynności polegającej na wniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z o.o.?...

Więcej

Sprzedaż nieruchomości przez spółkę z o.o. a podatek VAT

11.04.2019 | Opodatkowanie umów

Pytanie: Czy sprzedaż nieruchomości przez spółkę z o.o. może korzystać ze zwolnienia w podatku od towarów i usług?...

Więcej

Więcej porad