RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu: f1f2f3

Zadaj pytanie naszym ekspertom

GWARANCJA:
indywidualna porada
w ciągu 3-5 dni


Mariusz Jendra
redaktor prowadzący
portalu

Serdecznie polecam „Spółkę z o.o.” jako nowoczesne kompendium wiedzy z zakresu funkcjonowania tego rodzaju podmiotów gospodarczych na rynku.

Serwis "Spółka z o.o." nie tylko ułatwia poruszanie się w gąszczu różnego rodzaju nieustannie zmieniających się przepisów, ale również pozwala efektywnie wykorzystać możliwości, które daje ta forma prawna przedsiębiorstwa.

Mariusz Olech

specjalista z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego

Zapewnij sobie nieograniczony dostęp do:

  • gotowych wzorów wszystkich dokumentów z komentarzem,
  • indywidualnych konsultacji z prawnikiem,
  • bieżących zmian prawnych
  • bazy rozwiązań prawno - biznesowych dla spółek z o.o.,
  • aktów prawnych, orzeczeń i wskaźników ważnych w spółce.

Zarejestruj się teraz!

Chcesz uzyskać szybki dostęp do danych Twojej spółki z o.o. w KRS?
Chcesz wyszukać podmiot lub sprawdzić dane dłużnika?i skorzystaj z Krajowego Rejestru Sądowego
Ministerstwa Sprawiedliwości

Teraz w spółce
Ważne wzory pism
Zmiany w Kodeksie pracy: dyskryminacja i mobbing 25.10.2019
człowiek z teczką stoi przed wieżowcami

© FotoChannels / Glow Images

Od 7 września 2019 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja Kodeksu pracy, która m.in. wprowadziła odszkodowanie z tytułu mobbingu. Usunięto także wątpliwości interpretacyjne dotyczące katalogu przesłanek dyskryminacyjnych. Na czym polegają zmiany?
Odszkodowanie za rozwiązanie najmu może być kosztem 10.10.2019
terminal do płatności kartą

© FotoChannels / Glow Images

NSA rozstrzygnął sprawę spółki z o.o., będącej komplementariuszem w spółce komandytowej, która zamierzała rozwiązać przed terminem umowę najmu dotychczasowego lokalu, ponieważ wynajęła nowy większy lokal, w którym prowadziła tą samą działalność, pod tą sama nazwą. Sąd stwierdził, że wydatki na odszkodowanie, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów.
Koszty paliwa w ryczałcie za prywatne korzystanie z samochodu służbowego 3.10.2019
samochód z szoferem

© FotoChannels / Glow Images

Ryczałtowa wartość przychodu z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje wszelkie koszty eksploatacji, w tym również udostępnienie danemu pracownikowi paliwa, które nie stanowi odrębnego świadczenia. Wyrok NSA z 6 czerwca 2019 r., sygn. akt II FSK 1723/17
Zmiany w przepisach od VAT - praktyczne zestawienie 2.09.2019
wykres słupkowy na liczydle

© FotoChannels / Glow Images

Wkrótce wejdą w życie zmiany w przepisach VAT. W opracowanym zestawieniu znajdują się informacje jak przepisy wyglądały dotychczas, na czym polega zmiana oraz kiedy wejdzie ona w życie. Oto zbliżające się nowości w podatku od towarów i usług.
1234

Aktualności

Kanały RSS

Goodwill nie jest prawem majątkowym

10.11.2019 | Kodeks spółek handlowych

Dodatnia wartość firmy (goodwill) jest pewnym stanem faktycznym, uzewnętrznionym w momencie sprzedaży przedsiębiorstwa, nie stanowiącym jakiegokolwiek prawa podmiotowego, a tym samym nie mogącym być przedmiotem samodzielnego obrotu gospodarczego. W  konsekwencji dodatnia wartość firmy (goodwill) nie jest prawem majątkowym. Wyrok NSA z 23 maja 2019 r., sygn. akt II FSK 1393/17

Więcej

Windykacja wierzytelności nie pozwala na odliczenie VAT

25.10.2019 | Podatki w spółce

Spółka kupuje wierzytelności w celu późniejszej ich windykacji na własny rachunek, przy pomocy kancelarii prawnej. NSA uznał, że nabyte przez spółkę wierzytelności przeznaczone są do dochodzenia ich na własny rachunek i we własnym imieniu, nie jest przewidziane wynagrodzenie w związku z ich nabyciem, a różnica między wartością nominalną wierzytelności, a ceną płaconą przez spółkę odzwierciedla ekonomiczną wartość wierzytelności. Wobec tego w tej sytuacji nie dojdzie do odpłatnego świadczenia usług, a tym samym czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Więcej

Jakie są skutki w PIT wycofania nieruchomości z majątku spółki?

25.10.2019 | Podatki w spółce

Nieodpłatne wycofanie nieruchomości z majątku spółki osobowej do majątku prywatnego jej wspólnika nie skutkuje powstaniem przychodu, jeśli wartość jego udziału w spółce jest wyższa niż wartość nieruchomości. Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Więcej

Obowiązki zarządu związane z organizacją zgromadzenia wspólników

25.10.2019 | Kodeks spółek handlowych

Uprawnionym do zwoływania, organizowania, a potem o dbania o odpowiedni przebieg zgromadzenia wspólników jest zarząd spółki. Zarząd powinien poprawnie wypełnić wszystkie obowiązki związane ze zgromadzeniem, gdyż każdy błąd może doprowadzić do skutecznego podważenia podjętych na nim uchwał. Pierwszym obowiązkiem zarządu dotyczącym zgromadzenia wspólników jest jego zwołanie. Następnie zarząd powinien zadbać o właściwy przebieg obrad, po ich zakończeniu - zarejestrować podjęte uchwały w KRS.

Więcej

Ubezpieczenie na życie czy wliczane do podstawy przy nieobecności?

10.10.2019 | Umowy o pracę

Spółka opłacająca za pracowników składki na życie zakładała, że należy je włączyć do podstawy wymiaru składek nawet wtedy, kiedy pracownicy są nieobecni w pracy z powodu choroby lub przebywania na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Sprawdź jaka jest najnowsza interpretacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w tej sprawie.

Więcej

Więcej nowości

Jak założyć spółkę europejską z udziałem spółki z o.o.?

10.11.2019 | Umowa spółki

Pytanie: Spółka europejska może zostać zawiązana na pięć sposobów. Aktem prawnym regulującym powstanie i organizację spółek europejskich jest rozporządzenie Rady (WE) Nr 2157/2001 z 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej. Sprawdź jak można ją założyć....

Więcej

Kiedy jest możliwe sądowe rozwiązanie spółki

10.11.2019 | Prawa i obowiązki Zarządu

Pytanie: Sądowi rejestrowemu lub sądowi powszechnemu w niektórych przypadkach przysługuje kompetencja do podjęcia postanowienia o rozwiązaniu spółki. Postanowienie takiego sądu nie jest wszakże prawomocne, a pozwanej spółce przysługuje prawo do wniesienia apelacji do właściwego miejscowo sądu okręgowego.

Więcej

Jak zawiesić działalność spółki?

06.11.2019 | Umowa spółki

Pytanie: Przedsiębiorcy, na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, mają możliwość okresowego zawieszenia prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Przedsiębiorcą jest także spółka z o.o., jeżeli wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą. Także więc spółka może skorzystać z zawieszenia działalności.

Więcej

Jakie są obowiązki zarządu po zgromadzeniu wspólników?

06.11.2019 | Zgromadzenie wspólników

Pytanie: Po zakończeniu zgromadzenia zarząd otrzymuje od prowadzącego zgromadzenie, protokolanta i komisji powołanych podczas zgromadzenia dokumenty (np. uchwały, sprawozdanie finansowe). Koniecznie powinien sprawdzić, czy są one kompletne i poprawne (np. czy ich forma jest właściwa) oraz czy nie ...

Więcej

Postanowienia umowy o użytkowanie udziałów w spółce z o.o.

31.10.2019 | Umowa spółki

Pytanie: Użytkowanie udziałów uprawnia użytkownika do wykonywania prawa wynikającego z posiadania udziałów oraz do pobierania z niego pożytków, czyli dochodów, które prawo to przynosi. Przepisy Kodeksu spółek handlowych dopuszczają możliwość ustanowienia użytkowania udziałów należących do wspólnika.

Więcej

Udzielenie pożyczki przez spółkę z o.o. firmie jednoosobowej

31.10.2019 | Opodatkowanie umów

Pytanie: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udzieliła pożyczki firmie jednoosobowej, której właścicielem jest prezes zarządu tejże spółki. Obydwie strony są podatnikami podatku VAT. W jaki sposób opodatkować umowę pożyczki PCC czy VAT? Jeżeli VAT to jak stawka i kwota? I w jakiej pozycji powinna być pokazana w deklaracji VAT?

Więcej

Czy można uniknąć odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki

31.10.2019 | Odpowiedzialność Zarządu spółki

Pytanie: Czy będąc członkiem zarządu spółki z o.o. mogę bronić się przed odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe spółki? Czy w takim przypadku znajdują zastosowanie te same przesłanki, co przy zwolnieniu z odpowiedzialności za inne długi spółki?...

Więcej

Zakres odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania podatkowe

28.10.2019 | Odpowiedzialność Zarządu spółki

Pytanie: Mam zostać powołany do zarządu spółki z o.o. Wiem, że spółka nie posiada przeterminowanych zobowiązań względem jej kontrahentów. Być może jednak zalega ona z płatnością podatków. Czy, jako członek zarządu spółki z o.o. będę odpowiadał za te zobowiązania? Czy zasady i zakres odpowiedzialności ...

Więcej

Głosowanie przez Internet a pełnomocnictwo

28.10.2019 | Zgromadzenie wspólników

Pytanie: W umowie spółki wprowadziliśmy zmiany umożliwiające zdalne oddawanie głosów przez wspólników pod uchwałami zgromadzenia. Zamierzam skorzystać z tej możliwości i jednocześnie ustanowić pełnomocnika do tej czynności. W umowie spółki nie wskazano, czy jest to możliwe i w jaki sposób należy dostarczyć spółce pełnomocnictwo.

Więcej

Więcej porad