RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu: f1f2f3

Zadaj pytanie naszym ekspertom

GWARANCJA:
indywidualna porada
w ciągu 3-5 dni


Mariusz Jendra
redaktor prowadzący
portalu

Serdecznie polecam „Spółkę z o.o.” jako nowoczesne kompendium wiedzy z zakresu funkcjonowania tego rodzaju podmiotów gospodarczych na rynku.

Serwis "Spółka z o.o." nie tylko ułatwia poruszanie się w gąszczu różnego rodzaju nieustannie zmieniających się przepisów, ale również pozwala efektywnie wykorzystać możliwości, które daje ta forma prawna przedsiębiorstwa.

Mariusz Olech

specjalista z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego

Zapewnij sobie nieograniczony dostęp do:

  • gotowych wzorów wszystkich dokumentów z komentarzem,
  • indywidualnych konsultacji z prawnikiem,
  • bieżących zmian prawnych
  • bazy rozwiązań prawno - biznesowych dla spółek z o.o.,
  • aktów prawnych, orzeczeń i wskaźników ważnych w spółce.

Zarejestruj się teraz!

Chcesz uzyskać szybki dostęp do danych Twojej spółki z o.o. w KRS?
Chcesz wyszukać podmiot lub sprawdzić dane dłużnika?i skorzystaj z Krajowego Rejestru Sądowego
Ministerstwa Sprawiedliwości

Teraz w spółce
Ważne wzory pism
Fiskus oszacuje wynagrodzenie z umarzanych udziałów spółki z o.o. 30.11.2020
zespół kierowników

© FotoChannels / Glow Images

Ustalając przychód ze zbycia udziałów, w celu ich dobrowolnego umorzenia, należy brać pod uwagę nie cenę, ale wynagrodzenie z tytułu umorzenia. Tak wynika z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Jak sporządzić sprawozdanie finansowe w czasie kryzysu? 20.11.2020
myślący pracownicy, egzamin

%copy; FotoChannels / Glow Images

Spółki sporządzające sprawozdanie finansowe są zobowiązane do ujmowania w nim realnej wartości aktywów i zobowiązań. W czasie kryzysu spowodowanego pandemią, może to oznaczać konieczność dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości. Dotyczy to w szczególności większych jednostek badanych przez biegłych rewidentów, które muszą w sprawozdaniach odzwierciedlić skutki kryzysu związanego z COVID-19.
Zasady składania nowego JPK_VAT od 1 października br. 17.11.2020
kontrola skarbowa

© FotoChannels / Glow Image

Nowe zasady składania JPK_VAT wchodzą w życie od 1 października 2020 r., dla wszystkich jednostek będących podatnikami VAT. Nowy plik JPK_VAT, obejmuje część deklaracyjną i ewidencyjną. Zmieniony plik składają wszyscy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Nie będzie zakładanej wcześniej możliwości dobrowolnego stosowania nowych przepisów. Tarcza 4.0 przesunęła termin wejścia w życie nowego JK_VAT na październik.
Kara umowna nie jest opodatkowana VAT-em 5.11.2020
ręce w powitaniu, uścisku

© FotoChannels / Glow Image

Pobierana przez skarżącą opłata z tytułu wcześniejszego jednostronnego wypowiedzenia umowy przez spółkę z winy klienta nie ma związku z czynnością mającą charakter usługi. Nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wyrok WSA w Warszawie z 13 lutego 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 1689/19
1234

Aktualności

Kanały RSS

Odsetki od kredytu na pokrycie wkładu w spółce osobowej nie są kosztem

17.11.2020 | Kodeks spółek handlowych

Kosztem uzyskania przychodów z danego źródła jest wydatek, który związany jest z danym źródłem przychodów. Poniesienie wydatku winno wskazywać na możliwość uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia danego źródła przychodów. Takiej cechy nie sposób przypisać odsetkom od pożyczki/kredytu zaciągniętego przez stronę skarżącą w celu nabycia wkładu w spółce komandytowej. Wydatek w postaci odsetek uiszczanych przez stronę skarżącą jako koszt zaciągniętej pożyczki/kredytu nie stanowi kosztu uzyskania przychodu powiązanego ze źródłem przychodów z tytułu udziału w spółce komandytowej. Wydatki te nie są związane z działalnością strony skarżącej, stanową wyłącznie wydatek poniesiony w celu nabycia wkładu w spółce komandytowej.

Więcej

Nowe zmiany w KSH: holdingi, doradca rady nadzorczej

17.11.2020 | Kodeks spółek handlowych

Projektowana zmiana Kodeksu spółek handlowych wprowadza nieznane do tej pory w polskim prawie handlowym tzw. prawo holdingowe. Projekt przewiduje ponadto nowe zasady funkcjonowania organów spółek kapitałowych, wprowadza instytucję doradcy rady nadzorczej. Sprawdź kiedy nowe przepisy wejdą w życie.

Więcej

Zwolnienie ze składek ZUS - jak je rozliczyć?

31.10.2020 | Prawo pracy

Zwolnienie z opłacania składek ZUS w trakcie COVID-19 to jedna z form wsparcia, z jakiej skorzystało wielu pracodawców. W praktyce pojawiło się wiele pytań dotyczących m.in. tego,  jak rozliczyć zwolnione składki, a także jak naliczyć prawidłowo wynagrodzenia dla pracowników. Ministerstwo Finansów wyjaśniło niektóre problematyczne kwestie.

Więcej

Jakie są skutki kontroli PIP przeprowadzonych w 2019 r.?

9.10.2020 | Prawo pracy

W 2019 roku inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 73.000 kontroli, z których 40% stanowiły kontrole podjęte w związku ze skargami kierowanymi do Państwowej Inspekcji Pracy. Ich tematyka obejmowała kluczowe dla zatrudnionych obszary, takie jak: wynagrodzenie za pracę, stosunek pracy, czas pracy, legalność i bezpieczeństwo pracy. Inspektorzy przeprowadzili ponad 5.800 tzw. „pierwszych kontroli”, mających charakter audytu i - z założenia - bezsankcyjnych. Kontrole te przyniosły dobre efekty prewencyjne.

Więcej

Błąd w sprawozdaniu finansowym - jakie są możliwe korekty?

4.10.2020 | Podatki w spółce

Przygotowując sprawozdanie finansowe, zawsze może okazać się, że znajdują się w nim błędy. W takiej sytuacji istnieje możliwość złożenia korekty. Zasady dokonywania zmian, zależą natomiast od wagi błędu oraz od momentu, w którym został on stwierdzony. Sprawdź jak poprawić sprawozdanie finansowe.

Więcej

Więcej nowości

Jak uzyskać informację czy spółka stała się dominującą?

25.11.2020 | Udziały w spółce, kapitał zakładowy

Pytanie: Jestem wspólnikiem mniejszościowym w spółce z o.o. Spółka ta ma bardzo rozdrobione udziały, jednakże w ostatnich miesiącach jeden ze wspólników zaczął sukcesywnie skupywać udziały innych udziałowców. Czy mogę wystąpić do niego z żądaniem udzielenia mi informacji, czy jest on już spółką dominującą względem spółki z o.

Więcej

Jak liczyć głosy w spółce dominującej?

25.11.2020 | Udziały w spółce, kapitał zakładowy

Pytanie: Spółka z o.o., w której jestem prezesem zarządu nabyła kontrolny pakiet udziałów w innej spółce z o.o. W spółce wszakże jest nadal troje innych wspólników, którzy łącznie posiadają 40% udziałów w kapitale zakładowym. Czy w związku z tym można mówić o powstaniu stosunku dominacji pomiędzy tymi spółkami?

Więcej

Czy prawidłowo ustanowiliśmy wynagrodzenie członka zarządu?

25.11.2020 | Odpowiedzialność Zarządu spółki

Pytanie: Jestem członkiem zarządu od 2015 roku. W tym też roku zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o przyznaniu wynagrodzenia członkom zarządu spółki. Spółka wypłacała przez cały ten okres wynagrodzenie w ustalonej kwocie miesięcznej. Ostatnio, jeden ze wspólników zakwestionował legalność wypłaty ...

Więcej

Co zrobić z majątkiem spółki po jej likwidacji?

25.11.2020 | Umowa spółki

Pytanie: Jestem likwidatorem spółki z o.o. W spółce pozostało niepodzielone mienie, którego nie udało się sprzedać. Czy powinienem dokonać jego podziału pomiędzy wspólników spółki, czy też mogę złożyć wniosek o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców KRS?...

Więcej

Uchwała bez zgody wspólnika, jak walczyć o swoje prawa?

14.11.2020 | Zgromadzenie wspólników

Pytanie: Jestem wspólnikiem mniejszościowym w spółce z o.o. Na ostatnim zgodzeniu wspólników drugi wspólnik przegłosował zmiany umowy spółki, które pozbawiają mnie dotychczasowych uprawnień. Czy w związku z powyższym, przysługują mi jakiekolwiek uprawnienia celem obrony moich praw?...

Więcej

Rezygnacja prokurenta, jak wykreślić dane z rejestru?

14.11.2020 | Prawa i obowiązki Zarządu

Pytanie: Do niedawna pełniłem funkcję prokurenta w spółce z o.o. Z przyczyn zdrowotnych jednakże zmuszony zostałem do zrezygnowania z tego stanowiska. Pisemną rezygnację  wysłałem listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zarządowi spółki. Od tego czasu minął już niemal miesiąc, a ...

Więcej

Przywłaszczenie dokumentów spółki, jakie grożą kary?

14.11.2020 | Odpowiedzialność Zarządu spółki

Pytanie: W spółce z o.o. powołany został ostatnio nowy zarząd. Po zapoznaniu się z archiwum spółki znajdującym się w jej biurze okazało się, że brakuje części dokumentów. Były prezes zarządu pytany o tę sytuację stwierdził, że wydał dokumenty uprawnionej osobie, nie wskazał jednak komu. W związku ...

Więcej

Uchwała obowiązuje od momentu jej przyjęcia, czy wpisu zmian do KRS?

02.11.2020 | KRS

Pytanie: Na ostatnim zgromadzeniu wspólników spółki z o.o. powzięte zostały uchwały o odwołaniu dotychczasowego prezesa jednoosobowego zarządu spółki oraz powołaniu w jego miejsce zarządu dwuosobowego. Możliwość taka wynika wprost z treści umowy spółki z o.o. Czy uchwały o zmianie w składzie zarządu ...

Więcej

Czy potrzebne są dodatkowe oznaczenia na fakturach od 1 października 2020 r.?

31.10.2020 | Opodatkowanie umów

Pytanie: Czy na fakturach zakupu i sprzedaży trzeba będzie umieszczać jakieś kody, aby od 1 październiku prawidłowo wysłać JPK_VAT? Czy jeżeli płacimy dobrowolnie wszystkie faktury podzieloną płatnością, to możemy nadal tak robić od 1 października, czy trzeba to jakoś zaznaczać?...

Więcej

Więcej porad