RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu: f1f2f3

Zadaj pytanie naszym ekspertom

GWARANCJA:
indywidualna porada
w ciągu 3-5 dni


Mariusz Jendra
redaktor prowadzący
portalu

Serdecznie polecam „Spółkę z o.o.” jako nowoczesne kompendium wiedzy z zakresu funkcjonowania tego rodzaju podmiotów gospodarczych na rynku.

Serwis "Spółka z o.o." nie tylko ułatwia poruszanie się w gąszczu różnego rodzaju nieustannie zmieniających się przepisów, ale również pozwala efektywnie wykorzystać możliwości, które daje ta forma prawna przedsiębiorstwa.

Mariusz Olech

specjalista z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego

Zapewnij sobie nieograniczony dostęp do:

  • gotowych wzorów wszystkich dokumentów z komentarzem,
  • indywidualnych konsultacji z prawnikiem,
  • bieżących zmian prawnych
  • bazy rozwiązań prawno - biznesowych dla spółek z o.o.,
  • aktów prawnych, orzeczeń i wskaźników ważnych w spółce.

Zarejestruj się teraz!

Chcesz uzyskać szybki dostęp do danych Twojej spółki z o.o. w KRS?
Chcesz wyszukać podmiot lub sprawdzić dane dłużnika?i skorzystaj z Krajowego Rejestru Sądowego
Ministerstwa Sprawiedliwości

Teraz w spółce
Ważne wzory pism
Prowadzenie akt osobowych według nowych zasad 3.01.2019
dwie kobiety sprawdzają coś w dokumentach

© FotoChannels / Glow Images

Od początku roku akta osobowe trzeba prowadzić w nowy sposób. Akta trzeba podzielić na cztery części, a nie na trzy, jak obecnie. Co ma zawierać nowa, dodatkowa część? I które grupy pracowników obejmie zmiana?
Składanie „zerowych” deklaracji nie jest powodem do wykreślenia z rejestru VAT-UE 27.12.2018
otwarty portfel na dokumentach

© FotoChannels / Glow Images

Rozstrzygnięcie kwestii w zakresie wyrejestrowania podatnika z rejestru podatników VAT jako okoliczność kształtująca jego prawa i obowiązki, stanowi rozstrzygnięcie sprawy i powinno przybrać konkretną i określoną prawem formę, która co najmniej gwarantowałaby podatnikowi możliwość zapoznania się w sposób skuteczny i dla niego zrozumiały ze skutkami sytuacji, w której się znalazł. Zatem w sprawach tego rodzaju niezbędne jest wydanie decyzji, aby doszło do uzewnętrznienia działania organu w formie zapewniającej podatnikowi należytą ochronę przed potencjalną samowolą organów podatkowych.
Czy edukację wiceprezesa wliczymy do kosztów podatkowych 1.12.2018
starszy nauczyciel - dyrektor przy tablicy

© FotoChannels / Glow Images

Spółka skierowała wiceprezesa na studia o specjalności zarządzanie projektem, a wydatki związane z opłatą za czesne uznała jako koszt uzyskania przychodu. Czy czesne za studia, opłatę za legitymację, zakup podręczników - można zaliczyć do kosztów podatkowych? Poznaj stanowisko organów podatkowych.
Czy kredyt kupiecki podlega opodatkowaniu tak jak dostarczony towar? 10.11.2018
wykres słupkowy z monet

© FotoChannels / Glow Images

Zwiększenie wynagrodzenia wynikające z odroczonego terminu płatności czyli tzw. kredytu kupieckiego  - jest odrębną czynnością podlegającą opodatkowaniu jako odpłatne świadczenie usług. Jest to wynagrodzenie za odroczoną płatność, a nie za pobrany towar.
1234

Aktualności

Kanały RSS

Odliczenie podatku VAT od usług prawnych przy zawieszeniu działalności

4.01.2019 | Podatki w spółce

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu usług prawnych. Pozbawienie w takiej sytuacji podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego godziłoby w zasadę neutralności VAT, wyrażającą się w tym, że przez realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnik nie ponosi faktycznie ciężaru ekonomicznego tego podatku.

Więcej

Pracownikom i współpracownikom trzeba założyć PPK

3.01.2019 | Podatki w spółce

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych przewiduje, że zatrudniając nawet jednego pracownika lub współpracując na umowę zlecenie z współpracownikiem - należy utworzyć im plan kapitałowy. Dla firm zatrudniających poniżej 20 osób obowiązek ten wejdzie w życie od 1 lipca 2020 r.

Więcej

Potwierdzanie czynności dokonanych z przekroczeniem kompetencji

3.01.2019 | Kodeks spółek handlowych

Sejm uchwalił zmiany w Kodeksie cywilnym. Nowelizacja rozstrzyga co dzieje się z czynnościami prawnymi podjętymi przez osobę niebędącą organem osoby prawnej lub dokonana z przekroczeniem kompetencji organu. Nowe brzmienie przepisu umożliwi potwierdzania lub odrzucenie takich umów przez właściwy organ np. spółki.

Więcej

Skutki podatkowe sprzedaży udziałów w spółce z o.o. z prawem do zwrotu dopłat

29.12.2018 | Podatki w spółce

Dopłata oraz prawo do jej zwrotu są ściśle związane z udziałem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i przysługują zawsze uprawnionemu z udziału wspólnikowi, toteż prawa do zwrotu dopłaty nie można zbyć odrębnie od udziału. Niemożliwe jest więc uzyskanie odrębnego przychodu z kapitałów pieniężnych w związku ze zbyciem udziałów w spółce oraz odrębnego przychodu z praw majątkowych w związku ze zbyciem związanej ze zbytym udziałem wierzytelności o zwrot dopłat.

Więcej

Czy należy oskładkować wynagrodzenie zmienne prezesa?

28.12.2018 | Podatki w spółce

Prezes spółki zatrudniony na podstawie kontraktu menadżerskiego otrzymał wynagrodzenie zmienne za 2017 rok. Czy należy je oskładkować? Co na to ZUS?

Więcej

Więcej nowości

Członek rady nadzorczej - czy informować o tym w świadectwie?

16.01.2019 | Obowiązki pracodawcy i pracownika

Pytanie: Pracownik zwrócił się z prośbą o zamieszczenie w świadectwie pracy informacji o okresie pełnienia przez niego mandatu członka Rady Nadzorczej Spółki. Czy tego typu informację należy umieścić w świadectwie pracy?...

Więcej

Co zrobić, żeby zakończyć byt spółki?

16.01.2019 | Wspólnicy w spółce

Pytanie: Spółka z o.o. z dniem 31 grudnia zakończyła okres 24-miesięcznego zawieszenia działalności. Została założona w 2014 r. w związku z tworzeniem się konsorcjum i była przewidywana do współpracy z innym z członków. Niestety członek ten wystąpił z konsorcjum i ogłosił upadłość. Nie znaleziono ...

Więcej

Sposób podejmowania decyzji w zarządzie dwuosobowym

16.01.2019 | Prawa i obowiązki Zarządu

Pytanie: Jesteśmy spółką z o.o. o dwuosobowym zarządzie. W regulaminie zarządu spółki jest następujący punkt: „Uchwały zapadają większością głosów, a w przypadku równości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu”. Jest też następujący zapis „1. Władzami Spółki są: a) Zgromadzenie Wspólników, b) Rada Nadzorcza, c) Zarząd.

Więcej

Wiele zmian w umowie spółki - czy mogą być głosowane jedną uchwałą?

16.01.2019 | Umowa spółki

Pytanie: W najbliższym czasie mamy odbyć walne zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Część wspólników reprezentująca 10% kapitału zakładowego złożyła do zarządu projekt uchwały żądając umieszczenia jej w harmonogramie zgromadzenia. Projekt uchwały dotyczy jednak wielu ...

Więcej

Co robić w przypadku niepełnego składu rady nadzorczej, po rezygnacji członka?

16.01.2019 | Rada Nadzorcza

Pytanie: Członek rady nadzorczej będący jednocześnie przewodniczącym złożył na ręce wspólnika oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w radzie. W umowie spółki jest zapis, że rada nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków a w chwili obecnej, czyli po rezygnacji przewodniczącego składa się z 2 członków.

Więcej

Brak wpisania uchwały wspólników do księgi protokołów

15.01.2019 | Prawa i obowiązki Zarządu

Pytanie: Kilka tygodni temu odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników. Przeprowadzone je w trybie art. 240 ksh, czyli bez formalnego zwołania. Na zgromadzeniu powzięto uchwały. Jednakże, wbrew art. 248 ksh, uchwały nie zostały wpisane do księgi protokołów, ta bowiem nie jest w ogóle w spółce prowadzona.

Więcej

Reprezentacja spółki z o.o. przez pełnomocnika

15.01.2019 | Prawa i obowiązki Zarządu

Pytanie: Jestem jedynym wspólnikiem i jedynym członkiem zarządu spółki z o.o. Dodatkowo spółka z o.o. jest komplementariuszem w spółce komandytowej, w której ja występuję jako jeden z komandytariuszy. W najbliższych dniach ma odbyć się zgromadzenie wspólników spółki komandytowej, które będzie głosować ...

Więcej

Zwołanie zgromadzenia a uchwała zarządu

15.01.2019 | Zgromadzenie wspólników

Pytanie: Jestem członkiem zarządu spółki z o.o. Zarząd planuje w najbliższym czasie zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Czy przed jego zwołaniem konieczne jest podejmowanie uchwały zarządu upoważniającej do zwołania zgromadzenia, czy też może je zwołać każdy z członków zarządu samodzielnie?

Więcej

Skutki podatkowe sprzedaży udziałów poniżej wartości nominalnej

04.01.2019 | Opodatkowanie umów

Pytanie: Zgromadzenie wspólników wyraziło zgodę na sprzedaż udziałów przez wspólnika na takich warunkach jakie sam określi. Jakie skutki podatkowe poniesie sprzedawca jeżeli sprzeda swoje udziały poniżej ich wartości nominalnej i jakie będą tego konsekwencje dla spółki?...

Więcej

Więcej porad