RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu: f1f2f3

Zadaj pytanie naszym ekspertom

GWARANCJA:
indywidualna porada
w ciągu 3-5 dni


Mariusz Jendra
redaktor prowadzący
portalu

Serdecznie polecam „Spółkę z o.o.” jako nowoczesne kompendium wiedzy z zakresu funkcjonowania tego rodzaju podmiotów gospodarczych na rynku.

Serwis "Spółka z o.o." nie tylko ułatwia poruszanie się w gąszczu różnego rodzaju nieustannie zmieniających się przepisów, ale również pozwala efektywnie wykorzystać możliwości, które daje ta forma prawna przedsiębiorstwa.

Mariusz Olech

specjalista z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego

Zapewnij sobie nieograniczony dostęp do:

  • gotowych wzorów wszystkich dokumentów z komentarzem,
  • indywidualnych konsultacji z prawnikiem,
  • bieżących zmian prawnych
  • bazy rozwiązań prawno - biznesowych dla spółek z o.o.,
  • aktów prawnych, orzeczeń i wskaźników ważnych w spółce.

Zarejestruj się teraz!

Chcesz uzyskać szybki dostęp do danych Twojej spółki z o.o. w KRS?
Chcesz wyszukać podmiot lub sprawdzić dane dłużnika?i skorzystaj z Krajowego Rejestru Sądowego
Ministerstwa Sprawiedliwości

Teraz w spółce
Ważne wzory pism
Prawie 2 tysiące zarządów sukcesyjnych po dwóch latach 20.01.2021
ręce w powitaniu, uścisku

© FotoChannels / Glow Image

Minęły dwa lata od wejścia w życie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw. W związku z tym Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii podsumowało dotychczasowe działanie przepisów w tym zakresie. Obecnie w ten sposób prowadzonych jest prawie 2 tys. firm. Przepisy są bardzo korzystne dla spadkobierców.
„Starej” spółki nie można już przerejestrować do KRS 1.01.2021
dyrektor i sekretarka

© FotoChannels / Glow Images

Spółki kapitałowe założone przed wejściem w życie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym musiały być zgłoszone do KRS do końca 2015 r. Wniosek o przerejestrowanie spółki złożony po tym terminie podlega odrzuceniu. Poprzednie wpisy utraciły moc a spółka przestała istnieć jako podmiot prawa. Tak wynika z postanowienia Sądu Najwyższego sygn. II CSK 777/18.
Opodatkowanie VAT sprzedaży nieruchomości 23.12.2020
domek na wykresach w górę

© FotoChannels / Glow Images

Dla dostawy towarów, tj. odpłatnego zbycia nieruchomości, wystarczy zawarcie ważnej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Nie jest istotne wydanie nieruchomości. Skutkiem przeniesienia własności rzeczy w sensie prawnym (cywilistycznym) jest uzyskanie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.
„Trzynastka” dla specjalisty może być kosztem podatkowym spółki 10.12.2020
portfel z pieniędzmi

© FotoChannels / Glow Images

Dodatkowe roczne wynagrodzenie przysługujące rzecznikowi patentowemu z tytułu wykonywania umowy zawartej ze spółką jest związane z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą. Przyznanie zaś wynagrodzenia jest ukierunkowane na osiągnięcie przez spółkę przychodu (pozyskanie w przyszłości nowych zleceń od nowych klientów spółki) oraz zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu spółki. Uzasadnione jest zatem twierdzenie, że przynajmniej potencjalnie może to przyczynić się do osiągnięcia przychodów, w każdym razie do zabezpieczenia źródła przychodu.
1234

Aktualności

Kanały RSS

Brexit a magazyny konsygnacyjne - jak rozliczyć VAT?

20.01.2021 | Podatki w spółce

Koniec okresu przejściowego związanego z brexitem oznacza zmianę rozliczeń podatkowych w wymianie towarowej pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Poznaj skutki podatkowe brexitu dla spółek posiadających magazyny konsygnacyjne w Wielkiej Brytanii. Jak zmienią się zasady rozliczania VAT po brexicie?

Więcej

Zaległe składki nie są przychodem pracownika

10.01.2021 | Prawo pracy

Płatnik składek ubezpieczeniowych, uiszczając zaległe składki w części należnej od pracowników, nie dokonuje żadnego przysporzenia majątkowego zwiększającego ich majątek, a pracownicy nie otrzymują od płatnika nieodpłatnych świadczeń. Skoro w wyniku weryfikacji wypłacanych świadczeń płatnik został zobowiązany do zapłaty zaległych składek, czyli do wykonania własnego obowiązku, nie ma podstaw do stwierdzenia przychodu u obecnych i byłych pracowników. Zapłata zaległych składek przez płatnika nie generuje przychodu u pracowników, a zatem płatnik nie jest również zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy.

Więcej

Restrukturyzowane spółki komandytowe ze wsparciem PFR

10.01.2021 | Zarządzanie spółką

Resort finansów poinformował, że Polski Fundusz Rozwoju  SA  (PFR) będzie finansować spółki, które następnie podlegają restrukturyzacji.

Więcej

Kiedy stosować oznaczenia powiązania „TP” w pliku JPK_VAT

9.01.2021 | Podatki w spółce

Oznaczenie TP w nowym pliku JPK_VAT powinno być stosowane w transakcjach sprzedaży, w których między przedsiębiorcą a kontrahentem występują powiązania. W praktyce stosowanie oznaczeń TP sprawia sporo kłopotów.

Więcej

Karta sportowa (Multisport) - jak rozliczać dla ZUS i urzędu skarbowego

9.01.2021 | Prawo pracy

Karta sportowa (np. Multisport) jest bardzo popularnym benefitem przyznawanym pracownikom. Może być finansowana ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, środków obrotowych pracodawcy, a także współfinansowana przez pracodawcę i pracownika. W zależności od sposobu finansowania karty sportowej (Multisport) różnie kształtują się obowiązki podatkowo-składkowe pracownika i pracodawcy.

Więcej

Więcej nowości

Sprzedaż udziałów - czy złożyć sprawozdanie do KRS?

24.01.2021 | KRS

Pytanie: Spółka z o.o. w trakcie roku kalendarzowego sprzedała wszystkie udziały do innej spółki. Czy na udziałowcach sprzedających ciąży obowiązek złożenia do KRS sprawozdania finansowego od początku roku do dnia sprzedaży?...

Więcej

Jak dokonać wykreślenia spółki z rejestru KRS?

24.01.2021 | KRS

Pytanie: Spółka złożyła wniosek o wykreślenie z rejestru KRS z 31 grudnia 2019 (uchwała z 24 sierpnia 2020). Dołączono sprawozdanie za 2019 r. w formie papierowej i uchwałę. Sąd zwrócił wniosek, ponieważ nie załączono ogłoszenia wzywającego wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności.

Więcej

Jakie są dopuszczalne rodzaje uprzywilejowań udziałów?

20.01.2021 | Udziały w spółce, kapitał zakładowy

Pytanie: W spółce z o.o. zamierzano dokonać podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wykreowanie udziałów uprzywilejowanych. Pomiędzy wspólnikami powstał wszakże spór, jakie rodzaje uprzywilejowań udziałów w spółce z o.o. są dopuszczalne....

Więcej

Jednoczesne podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego

20.01.2021 | Udziały w spółce, kapitał zakładowy

Pytanie: Jestem jednym ze wspólników spółki z o.o. Planujemy przeprowadzenie obniżenia kapitału zakładowego i następnie jego podwyższenie do tej samej wysokości, aby uniknąć konieczności wykonania postępowania konwokacyjnego. W jaki sposób należy skonstruować uchwałę zgromadzenia wspólników w tym przedmiocie?

Więcej

Działalność prokurenta przy braku zarządu w spółce

20.01.2021 | Prawa i obowiązki Zarządu

Pytanie: Jestem prokurentem w spółce z o.o. Zarząd w spółce był dwuosobowy. Wobec śmierci jednego z członków zarządu, drugi złożył swoją rezygnację. Obecnie zarząd spółki pozostaje nieobsadzony. Czy prokura w takim przypadku wygasa? A jeżeli nie, to czy prokurent nadal może wykonywać czynności sądowe ...

Więcej

Jaka stawka VAT od wniesienia gruntu aportem?

10.01.2021 | Obowiązki podatkowe spółki

Pytanie: Gmina zamierza wnieść w formie aportu niepieniężnego grunt do spółki z o.o., w której jest udziałowcem. Na gruncie tym, spółka zamierza wybudować przepompownię ścieków. Działki gmina nabyła od osób fizycznych wg aktów notarialnych z roku 2020 i 2007. Czy transakcja będzie podlegała opodatkowaniu VAT według 23% stawki?

Więcej

Zwolnienie podmiotowe w VAT dla szkoleń online

10.01.2021 | Obowiązki podatkowe spółki

Pytanie: Czy spółka z. o.o., której przedmiotem działalności będzie prowadzenie indywidualnych kursów i szkoleń online z zakresu programowania, może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego (do 200 tys. obrotu) w podatku VAT? Szkolenia będą polegały na opracowaniu materiałów, przepracowaniu ich razem ...

Więcej

Jak rozliczyć wspólników ze sprzedaży spółki komandytowej?

10.01.2021 | Udziały w spółce, kapitał zakładowy

Pytanie: Jak rozliczani są komandytariusze przy sprzedaży spółki? Jak rozliczani są udziałowcy wstecz przy korekcie wyników? Jak ująć w księgach przedawnione duże niezapłacone zobowiązanie (kontrahent zaginął, nie ma kontaktu, chodzi o usługi budowlane - sprawa sporna). Czy przedawnione zobowiązanie wpłynie na wynik roku bieżącego?

Więcej

Czy powiązania rodzinne należy oznaczać symbolem „TP”?

10.01.2021 | Obowiązki podatkowe spółki

Pytanie: Jestem główną księgowa w spółce z o.o., która zajmuje się m.in. usługami wodno-kanalizacyjnymi oraz komunalnymi. Mój syn jest członkiem zarządu w innej spółce prawa handlowego i nie posiada udziałów w kapitale. Czy transakcje (sprzedaż wody) muszą być oznaczone wg „TP” jako podmiot powiązany w nowym pliku JPK_VAT?

Więcej

Więcej porad