RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Spółka przed sądem
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-07-16  

Trybunał Konstytucyjny zajmie stanowisko w sprawie zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku ze wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe i zawiadomienia o wszczęciu postępowania

Dnia 17 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku ze wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe i zawiadomienia o wszczęciu postępowania.
Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003 roku, w zakresie w jakim wywołuje skutek w postaci zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku ze wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik nie jest informowany, do momentu uznania go za podejrzanego - z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji.

NSA zwraca się z pytaniem

Rozpoznając skargę kasacyjną Krzysztofa L. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zaszła potrzeba skierowania do TK pytania prawnego. Skarga kasacyjna dotyczyła wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego, który oddalił zaskarżenie Krzysztofa L. na decyzję dyrektora Izby Skarbowej. Określono w niej zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2003 r. Na podstawie wyników kontroli w firmie podatnika organ przyjął, że w ramach świadczenia usług komisu, podatnik dokonał sprzedaży złomu złota za określoną kwotę. Stwierdził równocześnie brak dowodów, że pozostała część sprzedaży złota nastąpiła też w ramach usługi komisu. W związku z tym całą kwotę należną za sprzedaż złota objął podatkiem od towarów i usług. W odwołaniu od tej decyzji podatnik zakwestionował ustalenia organu. Postawił też zarzut przedawnienia.

Stanowisko NSA

NSA stwierdził, że zasadnicze znaczenie dla sprawy ma kwestia prawidłowego zastosowania kwestionowanego przepisu w kontekście zaistnienia skutku w postaci zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych za wskazane okresy podatkowe.
Zgodnie z kwestionowanym przepisem w stanie prawnym obowiązującym w okresie, którego dotyczy rozpoznawana sprawa bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony z dniem wszczęcia postępowania karnego lub w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.
Zdaniem sądu pytającego kwestionowany przepis narusza Konstytucję, gdyż dopuszcza zawieszenie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego bez równoczesnego nałożenia na organ skarbowy obowiązku poinformowania obywatela o wszczęciu postępowania o przestępstwo skarbowe.
Ponadto samo zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania wprowadza obciążenia obywateli bez jednoczesnego wprowadzenia jasnych zasad postępowania umożliwiających obywatelom dochodzenie swoich praw poprzez zaskarżenie tego zawieszenia z dniem wszczęcia postępowania karnego lub w sprawie o przestępstwo bądź wykroczenie skarbowe.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Piotr Tuleja, sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Kotlinowski.
Autor:  Źródło: Trybunał Konstytucyjny
Tekst opublikowany:  16 lipca 2012 r.