RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-12-05  

Rząd przyjął projekt ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

30-dniowy termin zapłaty przez organ publiczny, 30-dniowa procedura badania zgodności towaru lub usługi z umową oraz ryczałtowa stała kwota rekompensaty za koszty dochodzenia należności. Takie są najważniejsze zmiany, które wprowadza projekt nowej ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, przyjęty 4 grudnia 2012 r. przez Radę Ministrów.
Zgodnie z projektem ustawy, nowe przepisy będą dyscyplinować opornych dłużników i maja wpłynąć na poprawę sytuacji ich wierzycieli.

Termin zapłaty między przedsiębiorcami - nie więcej niż 60 dni

W projekcie wprowadzono zasadę, że terminy zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami nie powinny przekraczać 60 dni kalendarzowych, chyba że strony ustalą inny termin i że nie będzie to rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.

Przekroczenie 60 dni traktowane będzie jako opóźnienie pod warunkiem, że wierzyciel udowodni, że okoliczności takiej umowy były rażąco nieuczciwe. Po wypełnieniu zobowiązań umownych, wierzycielowi przysługiwać będą odsetki za opóźnienie w wysokości określonej w ustawie lub w wysokości uzgodnionej między stronami.

Termin zapłaty między przedsiębiorcami a organami publicznymi- nie więcej niż 30 dni

Przyjęto 30-dniowy termin zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami a organami publicznymi. Oznacza to, że termin uregulowania należnej zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi nie może przekroczyć 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku.

Jeśli transakcja będzie skomplikowana, opierała się na złożonych procedurach oraz dużej liczbie podmiotów w niej uczestniczących, wówczas możliwe będzie wydłużenie terminu zapłaty, maksymalnie do 60 dni kalendarzowych i pod warunkiem ustalenia tego przez strony. Po tym terminie wierzycielowi będą przysługiwać odsetki.
Wyjątkiem od zasady regulowania należności w terminie 30-dniowym będą jednostki publiczne udzielające świadczeń zdrowotnych. W tym przypadku będzie to 60 dni. Po tym terminie wierzycielowi będą przysługiwać odsetki za opóźnienie.

Terminy weryfikacji lub przyjęcia towaru (usługi)

Projekt zawiera przepis określający terminy na dokonanie procedury weryfikacji lub przyjęcia towaru lub usługi. Jeśli w umowie strony zastrzegły przeprowadzenie procedury zbadania towaru lub usługi - czas trwania takiej procedury nie będzie mógł przekroczyć 30 dni kalendarzowych, licząc od daty otrzymania towaru lub usługi. Gdy należność ma być regulowana w ratach, wtedy naliczanie odsetek za nieterminowe regulowanie należności obejmie tylko niezapłaconą ratę, a nie całość należności.

Rekompensata za odzyskanie należności

Do projektu włączono rozwiązanie, dzięki któremu wierzyciel będzie mógł odzyskać koszty poniesione podczas dochodzenia od dłużnika należnej mu kwoty. Będzie to stała rekompensata w wysokości równoważnej 40 euro (według średniego kursu ogłaszanego przez NBP ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym należność stała się wymagalna).

Naliczanie rekompensaty ma następować od momentu, gdy wymagalne staną się odsetki za opóźnienie w płatnościach. Rekompensata ma być naliczana bez odrębnego wezwania. Gdy koszty odzyskania należności przekroczą kwotę stałej rekompensaty, wierzyciel będzie mógł wystąpić na drogę sądową o zwrot wszelkich należności, jakie poniósł w związku z próbą odzyskania należności, w tym kosztów postępowania sądowego.

Dlaczego rząd chce wprowadzić zmiany?

Dotychczas obowiązujące rozwiązania dotyczące egzekwowania należności w transakcjach handlowych między przedsiębiorcami oraz między przedsiębiorcami a organami publicznymi okazały się mało skuteczne. Wiele takich płatności odbywa się długo po uzgodnionych terminach, co negatywnie wpływa na płynność finansową i rentowność przedsiębiorstw, powodując często zatory płatnicze.
Przepisy projektowanej ustawy nie obejmą konsumentów.
Autor:  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Tekst opublikowany:  5 grudnia 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: