RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Kodeks spółek handlowych
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2016-04-26  

Ochrona firmy spółki z o.o. - przesłanki odpowiedzialności naruszającego

W artykule „Ochrona firmy spółki” przedstawione zostały ogólne informacje na temat firmy przedsiębiorstwa, a także oznaczenia przedsiębiorstwa. W tym artykule przedstawimy szczegółowe przesłanki odpowiedzialności za naruszenie firmy spółki.
Rozróżnienie to jest szczególnie istotne z punktu widzenia zakresu oraz podstaw prawnych odpowiedzialności za naruszenie każdego z tych praw podmiotowych. Jak wiadomo bowiem, naruszenie firmy może skutkować odpowiedzialnością wynikającą przede wszystkim z przepisów Kodeksu cywilnego. W przypadku natomiast niezgodnego z prawem wykorzystywania oznaczenia cudzego przedsiębiorstwa w grę wchodzi odpowiedzialność na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: znk).

Zakres ochrony

Ustawa znk w art. 5 określa przedmiot ochrony bardzo szeroko, jest nim mianowicie takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. Ochrona jest zatem zdecydowanie szersza niż w przypadku regulacji kodeksowej.

Na marginesie należy dodać, że ochrona konsumentów przed wprowadzeniem ich w błąd z ww. powodu jest uregulowana w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Ustawa znk dotyczy zatem wyłącznie roszczeń pomiędzy przedsiębiorcami, w tym uprawnień poszkodowanego przedsiębiorcy.

Wprowadzenie klienta w błąd

Popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji może nastąpić zatem przede wszystkim przez wykorzystanie wszelkich elementów powszechnie identyfikowanych i charakterystycznych dla danego przedsiębiorstwa. Związek ten musi być rozpoznawalny przez klientów, a nie tylko założony przez przedsiębiorcę. Wynika to z drugiej przesłanki odpowiedzialności za przedmiotowy czyn - możliwości wprowadzenia klientów w błąd.

Posłużenie się zatem danym symbolem musi rodzić ryzyko, że odbiorcy towarów lub usług uznają że produkty te pochodzą od przedsiębiorcy, który pierwszy zaczął wykorzystywać te oznaczenie. Nie jest przy tym wymagane faktyczne wprowadzenie w błąd, a samo jego ryzyko. Poszkodowany nie musi zatem udowadniać, że doszło do pomylenia przedsiębiorstw, a jedynie że podobieństwo obu oznaczeń generuje taką możliwość. Jeżeli zaś jest to wykluczone, brak jest czynu nieuczciwej konkurencji.

Nazwisko przedsiębiorcy

Na zakończenie należy wspomnieć o przypadku szczególnym, jakim jest posługiwanie się do oznaczenia przedsiębiorstwa nazwiskiem przedsiębiorcy. W wielu sytuacjach prawo wprost nakazuje zamieszczenie nazwiska osoby fizycznej w jej firmie, niemniej jeżeli oznaczenie to ogranicza się wyłącznie do samego nazwiska, może powstać ryzyko wprowadzenia klientów w błąd.

Ustawodawca, aby pogodzić obie sytuacje zdecydował, że w takim przypadku przedsiębiorca, który później wybrał ten sposób oznaczenia zakładu powinien podjąć środki mające na celu usunięcie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd osób trzecich (np. przez dodanie innego zwrotu lub symbolu do oznaczenia). Jeżeli nie zrobi tego dobrowolnie, wówczas na żądanie zainteresowanego sąd wyda orzeczenie nakazujące przedsiębiorcy, który później zaczął używać tego oznaczenia, podjęcie stosownych środków zapobiegających, polegających w szczególności na wprowadzeniu zmian w oznaczeniu przedsiębiorstwa, ograniczeniu zakresu terytorialnego używania oznaczenia lub jego używaniu w określony sposób. 
Autor:  Michał Koralewski, radca prawny

Więcej znajdziesz w hasłach: