RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2014-03-06  

Mikro spółki z o.o. mogą liczyć na ułatwienia w rachunkowości

4 marca 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości, który ma zredukować obciążenia administracyjne w rachunkowości jednostek mikro. Przewidziane w projekcie działania mają pozwolić na obniżenie kosztów przygotowania sprawozdania finansowego oraz kosztów prowadzenia rachunkowości przez te jednostki, m.in. spółki z o.o.
- Prognozujemy, że z proponowanych uproszczeń będzie mogło skorzystać ponad 34 tysiące jednostek. To powinno doprowadzić do redukcji kosztów związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego rzędu 17 mln zł­ - powiedziała wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska.
Uproszczenia zawarte w projekcie, wynikające z dyrektywy UE, obejmują m.in. możliwość sporządzania znacznie skróconego sprawozdania finansowego (czyli uproszczonego bilansu czy rachunku zysków i strat, bez konieczności sporządzania sprawozdania z działalności) czy zwolnienie z obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym, nawet w przypadku gdy sprawozdanie finansowe jednostki mikro będzie podlegać obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. 
Ponadto jednostki mikro nie będą stosowały wartości godziwej oraz skorygowanej ceny nabycia do wyceny aktywów i pasywów.
Objęte projektem ustawy są:
  • spółki akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki komandytowo-akcyjne.
Jednostki te, aby skorzystać z uproszczeń w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, nie mogą przekroczyć dwóch z trzech następujących kryteriów:
    1. suma bilansowa 1,5 mln zł;
    2. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów wysokości 3 mln zł;
    3. przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 10 osób.
Projekt przewiduje rozszerzenie katalogu jednostek mikro. Na liście mogą się znaleźć między innymi stowarzyszenia, związki zawodowe, izby gospodarcze i fundacje. Planujemy również włączenie do katalogu innych osób prawnych oraz osób fizycznych. Wymagane kryteria w stosunku do nich zostały dokładnie określone w projekcie - wyjaśniła wiceminister Podedworna-Tarnowska.
Ułatwienia powinny mieć zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy. Wyjątkiem będą jednostki (m.in. organizacje pożytku publicznego), dla których wprowadzenie zmian wymaga dostosowania informatycznych systemów sprawozdawczości - te będzie obowiązywał dwuletni okres przejściowy.
Źródło: Ministerstwo Finansów

Więcej znajdziesz w hasłach: