RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Spółka przed sądem
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-03-07  

Metryka sprawy ułatwi odnalezienie nierzetelnego urzędnika

Od 7 marca 2012 r. do większości spraw w postępowaniu administracyjnym i podatkowym będzie zakładana metryka sprawy. Taki wymóg wprowadza wchodząca w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej oraz aktów wykonawczych do noweli. To dobra wiadomość dla spółek, ponieważ dzięki metryce będzie wiadomo, kto brał udział w postępowaniu administracyjnym, co zapewni przejrzystość prowadzonych spraw.
Do tej pory nie było wiadomo, jakie zmiany wprowadzali podczas działań administracyjnych poszczególni urzędnicy. Dzięki wprowadzonym zmianom łatwiej będzie ustalić, którzy urzędnicy brali udział w załatwianiu sprawy i podpisywali decyzje. Pozwoli to ustalić osoby odpowiedzialne za szkody, jakie poniosły spółki spowodowane wydaniem sprzecznych z prawem decyzji administracyjnych

Treść metryki sprawy

Metryka będzie umieszczana zarówno przy dokumentach papierowych, jak i elektronicznych. W treści metryki sprawy wskazuje się wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym oraz określa się wszystkie podejmowane przez te osoby czynności wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej określających te czynności.

Metryka sprawy, wraz z dokumentami do których odsyła, stanowi obowiązkową część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana.

Metryki spraw będących w toku w dniu wejścia w życie ustawy muszą być założone w ciągu 30 dni. Wskażą one osoby uczestniczące w sprawach od 7 marca.

Sprawy, w których nie ma obowiązku prowadzenia metryki

Minister Finansów wydało rozporządzenie, które określa, w jakich sprawach skarbowych nie trzeba będzie prowadzić metryki. Obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony w sprawie:
 1. zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych,
 2. umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w przypadkach, o których mowa w art. 67d Ordynacji podatkowej,
 3. zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych,
 4. ustalenia zobowiązań podatkowych, które zgodnie z odrębnymi przepisami są ustalane corocznie, jeżeli stan faktyczny, na podstawie którego ustalono wysokość zobowiązania podatkowego za poprzedni okres, nie uległ zmianie,
 5. ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn, jeżeli decyzja jest wydawana wyłącznie na podstawie danych zawartych w złożonym zeznaniu o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych oraz dołączonych do tego zeznania dokumentów,
 6. ustalenia wysokości zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, jeżeli wysokość ustalonych zobowiązań wynika z danych zawartych w złożonej przez osobę fizyczną, odpowiednio, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach lub informacji o lasach,
 7. ustalenia wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych podatnikom, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej,
 8. ustalenia wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
 9. ustalenia wysokości podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych,
 10. zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez  te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego,
 11. wydania podatkowych znaków akcyzy lub sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy,
 12. prowadzonej przez organy kontroli skarbowej w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4-11 i 14 ustawy o kontroli skarbowej,
 13. kontroli wykonywanej przez Służbę Celną w zakresie, o którym mowa w art. 30 ust. 2 i 3 ustawy o Służbie Celnej
- z wyjątkiem sprawy załatwianej w postępowaniu odwoławczym, w postępowaniu dotyczącym wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej albo postanowienia ostatecznego oraz uchylenia albo zmiany decyzji ostatecznej albo postanowienia ostatecznego.
Autor:  Źródło: www.mac.gov.pl, www.rcl.gov.pl
Tekst opublikowany:  7 marca 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: