RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2014-04-09  

Innowacyjne przedsiębiorstwa będą mogły liczyć na wsparcie

System wsparcia dla innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz kompleksowy katalog instrumentów pomocy na każdym etapie rozwoju firmy to główne elementy „Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 roku”. Rada Ministrów przyjęła dokument 8 kwietnia 2014 r.
Wskazane w Programie instrumenty koncentrują się na tworzeniu bardziej przyjaznego otoczenia dla przedsiębiorców, wzmacnianiu przedsiębiorczości, podnoszeniu jakości kapitału ludzkiego (innowacyjność i adaptacyjność pracowników), wspieraniu B+R, wzmacnianiu współpracy ze światem nauki, umiędzynarodowieniu polskich przedsiębiorstw oraz ich zrównoważonym rozwoju.

W Programie przyjęto następujące cele:

Dostosowanie otoczenia prawnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej gospodarki

Budowany będzie nowoczesny i bardziej przyjazny małym i średnim firmom system zamówień publicznych.

Przewiduje się również m.in.: większe wykorzystywanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, ulgi podatkowe na B+R, ułatwienia inwestowania w MŚP (aniołowie biznesu), nowy program poręczeniowo-gwarancyjny na zakup nowoczesnych technologii, maszyn i urządzeń, wspieranie projektów kluczowych dla polskiej gospodarki czy wspieranie początkujących przedsiębiorców (start-up).

Działania na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw

Jednym z priorytetów tego celu są szeroko pojęte działania edukacyjne, w tym usługi edukacyjne dopasowane do nowoczesnej gospodarki, zarówno w ujęciu krajowym, jak i regionalnym oraz przedsięwzięcia na rzecz bliższej współpracy przedsiębiorców z systemem edukacji formalnej.

Zakłada się intensywną promocję przedsiębiorczości i innowacyjności, traktowaną jako element konkurencyjności na rynku. Ważnym kierunkiem działań będzie ponadto wzmocnienie i rozwój klastrów. Promowane będą inicjatywy oddolne. Przewiduje się wspieranie systemowej koordynacji rozwoju branży ICT, która może być napędem rozwoju polskiej gospodarki.
Klaster - skupiska firm i instytucji o potencjale ekonomicznym i naukowo-technologicznym, powiązanych zarówno funkcjonalnie, jak i na płaszczyźnie różnego typu interakcji, przy zachowaniu zasad konkurencji.

Wyższa efektywność wykorzystania zasobów naturalnych surowców

Opracowywanie i wdrażanie nowatorskich technologii środowiskowych oznacza bardzo często poważne ryzyko technologiczne i ekonomiczne. Dlatego duże znaczenie będzie miała rzetelna wiedza na temat poszczególnych technologii.

Wzmacniane będą mechanizmy wspierające upowszechnianie i wykorzystywanie wyników badań oraz przyspieszające transfer wiedzy i technologii środowiskowych do praktyki rynkowej. Planowane są ponadto działania na rzecz rozwoju przedsiębiorstw społecznych, czyli firm działających w celach społecznie użytecznych.

Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki

Działania dotyczyć będą przedsiębiorców oferujących produkty na rynkach międzynarodowych i podniesienia wartości polskich marek na rynkach zachodnich. Budowanie marki narodowej ma się opierać na wysokim potencjale eksportowym polskich przedsiębiorców. Chodzi o działania doradcze, informacyjne i promocyjne.


Wdrażanie Programu oparte będzie w największej mierze o system wdrażania centralnych i regionalnych programów operacyjnych realizowanych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

PRP będzie wdrażany poprzez instrumenty przewidziane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Program będzie finansowany ze środków budżetowych oraz z funduszy strukturalnych przewidzianych w nowej perspektywie finansowej. Zakłada się, że do 2020 r. na działania przewidziane w Programie zostanie wydane ok. 25,4 mld zł.
Autor: Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Więcej znajdziesz w hasłach: