RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-08-23  

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w lipcu 2012 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące produkcji przemysłowej i budowlano-monatażowej w lipcu 2012 r. Wynika z nich, że nasz przemysł ma się całkiem nieźle. Analitycy MG oczekiwali wolniejszego - zbliżonego do 4% - tempa wzrostu produkcji przemysłowej w lipcu 2012 r. i prognozują, że w sierpniu 2012 r. już tak dobrze nie będzie - tempo wzrostu produkcji przemysłowej powinno wynieść ok. 2%.

Produkcja sprzedana przemysłu

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w lipcu br. o 5,2% wyższa niż przed rokiem, ale o 2,3% niższa w porównaniu z czerwcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,4% wyższym w porównaniu z czerwcem br.

W stosunku do lipca 2011 r. wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 23 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji napojów - o 17,7%, urządzeń elektrycznych - o 11,5%, artykułów spożywczych - o 10,4%, chemikaliów i wyrobów chemicznych, papieru i wyrobów z papieru - po 8,5%, wyrobów z metali - o 8,0% oraz maszyn i urządzeń - o 6,9%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem ubiegłego roku wystąpił m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 7,9%, mebli - o 5,2%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 4,7%, w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 3,8% oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 1,1%.
W okresie styczeń-lipiec 2012 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,1% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r.

Produkcja budowlano-montażowa

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w lipcu 2012 r. niższa o 8,8% niż przed rokiem i o 7,1% w porównaniu z czerwcem br.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 2,8% niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,0% w porównaniu z czerwcem br.

Spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa zarówno w porównaniu z lipcem ub. roku, jak i czerwcem br. W stosunku do lipca ub. roku w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej produkcja spadła o 12,9%, w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu budynków o 6,6%, a w wykonujących roboty budowlane specjalistyczne o 5,1%.
W porównaniu z czerwcem br. spadek produkcji odnotowano w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne - o 12,0%, roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 6,3%, a w jednostkach realizujących głównie roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - o 4,8%.
W okresie styczeń-lipiec br. produkcja budowlano-montażowa była o 4,8% wyższa niż w analogicznym okresie ub. Roku.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w rzeczywistym czasie pracy (w cenach stałych) kształtowała się następująco:
Wyszczególnienie
VII
I-VIIb)
VII
miesiąc poprzedni = 100
analogiczny okres  
ub. roku = 100
przeciętna miesięczna 2005 = 100
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE
Ogółem …………………………
97,7
105,2
104,1
141,6
Górnictwo i wydobywanie ………
97,2
96,7
93,1
86,9
Przetwórstwo przemysłowe ………
97,5
105,8
104,6
152,3
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęD………
101,2
103,0
103,5
81,5
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaD .......
98,4
100,3
101,4
134,7
PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE
Ogółem ……………………
92,9
91,2
104,8
184,9
a) Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
b) Dane z uwzględnieniem ostatecznych informacji o produkcji i cenach w kwietniu oraz meldunkowych - w lipcu.
Nazwa skrócona według PKD 2007
Autor:  Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Gospodarki
Tekst opublikowany:  23 sierpnia 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: