RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
 

Czy wiesz, kiedy odprawa dla członka zarządu podlega opodatkowaniu

Jeżeli strony umowy przewidziały, że świadczenie - zwane też odprawą czy odszkodowaniem - otrzymane przez członka zarządu spółki kapitałowej z tytułu pozbawienia go tej funkcji, jako świadczenie organizacyjne, ma charakter kary umownej, to stanowi ono przychód ze źródła przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. działalności wykonywanej osobiście, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

Stan faktyczny

A.B. był zatrudniony w spółce z o.o. na stanowisku wiceprezesa zarządu ds. finansowo-ekonomicznych i jednocześnie pełnił w niej funkcję członka zarządu. A.B zawnioskował w urzędzie skarbowym o stwierdzenie nadpłaty w PIT za 2013 rok. Nadpłata miała wynikać stąd, że sąd przyznał mu od byłego pracodawcy (spółki z o.o.) ponad 300 tys. zł z odsetkami ustawowymi. A.B. otrzymał pieniądze przelewem 18 lutego 2013 r., przy czym należność główna pomniejszono o zaliczkę na podatek dochodowy. W przesłanej informacji PIT-11 za 2013 rok spółka zaliczyła płatność wyroku do kategorii „należności ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej (..)” i pobrała zaliczkę na podatek, powołując się na art. 21 ust 1 pkt 3 lit. g updof. W ocenie byłego członka zarządu spółka niezasadnie pobrała zaliczkę, ponieważ art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g updof, na który się powołała, nie ma zastosowania w sprawie, gdyż ani wysokość zasądzonej kwoty, ani zasady jej ustalania nie wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Wypłacone odszkodowanie ma charakter wyłącznie umowny i nie wynika wprost z przepisów. Nie zgodził się również z kwalifikacją wypłaconej kwoty jako należności ze stosunku pracy. Podkreślił, że wypłacona na jego rzecz kwota pozostawała bez związku z łączącą strony umową o pracę i nie jest objęta art. 12 ust. 1 updof. Organy podatkowe obu instancji odmówiły stwierdzenia nadpłaty podatku. A.B. skierował sprawę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Wyrok WSA w Gdańsku

WSA oddalił skargę. Sąd podzielił stanowisko, że o tym, czy przewidziane odszkodowanie (odprawa) z tytułu pozbawienia funkcji w zarządzie spółki z o.o. należy się z tytułu samego pozbawienia tej funkcji, czy też z powodu związanego z tym faktem rozwiązania stosunku pracy decyduje wola stron wyrażona w umowie zawartej w tej kwestii między stronami. Uznał, że pomimo iż postanowienie umowne dotyczące wypłaty odprawy zamieszczono w dokumencie obejmującym umowę o pracę, wypłacona kwota nie jest elementem umowy o pracę, ma jednak charakter świadczenia związanego ze stosunkiem organizacyjnym, czyli pełnieniem przez A.B. funkcji członka zarządu. Świadczenie to nazwano odprawą. W istocie było to swoistego rodzaju odszkodowanie na wypadek pozbawienia A.B. funkcji w zarządzie.

To dodatkowe świadczenie miało przysługiwać A.B w razie odwołania go ze składu zarządu przed upływem kadencji. Nie było to zatem postanowienie umowne regulujące wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy, lecz postanowienie przyznające określonego rodzaju świadczenie ze względu na to członkostwo w zarządzie spółki. Sąd uznał w konsekwencji, że organ podatkowy prawidłowo zakwalifikował uzyskane świadczenie jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, określony art. 13 pkt 7 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 updof. W związku z tym art. 21 ust.1 pkt 3 updof nie miał zastosowania w sprawie. Sprawa znalazł swój finał przed NSA, który oddalił skargę kasacyjną byłego członka zarządu.
Komentarz eksperta
Przemysław Mańko
radca prawny
W komentowanym wyroku NSA zajął się sprawą byłego członka zarządu i jednocześnie pracownika spółki z o.o., który na podstawie wyroku sądowego otrzymał od spółki zapłatę kary umownej, od której spółka pobrała zaliczkę na podatek dochodowy. Były członek zarządu uważał, że niesłusznie. Uważał, że zasądzona kwota była przychodem z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 updof, od których to należności nie powinna być pobrana zaliczka na podatek dochodowy. Ponadto kwota ta podlegała zwolnieniu jako rodzaj odszkodowania. NSA uznał, że o tym, czy przewidziane odszkodowanie (odprawa) z tytułu pozbawienia funkcji w zarządzie spółki z o.o. należy się z tytułu samego pozbawienia tej funkcji, czy też z powodu związanego z tym rozwiązania stosunku pracy - a w konsekwencji, czy ma charakter świadczenia cywilnoprawnego, czy pracowniczego - decyduje wola stron wyrażona w umowie. Jeżeli strony umowy przewidziały, że świadczenie - zwane też odprawą czy odszkodowaniem - otrzymane przez członka zarządu spółki kapitałowej z tytułu pozbawienia go tej funkcji, jako świadczenie organizacyjne, ma charakter kary umownej (art. 483 § 1 w związku z art. 484 § 1 kc), to stanowi ono przychód z działalności wykonywanej osobiście, do którego nie ma zastosowania zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.
Autor:  Przemysław Mańko, radca prawny

Więcej znajdziesz w hasłach: