RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Regulamin
Rozmiar tekstu: f1f2f3

Regulamin obowiązujący do umów zawartych przed dniem 25.12.2014 r.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Portal Spółka z o.o. jest portalem internetowym, którego wydawcą jest wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul Łotewska 9a. zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098264, nr NIP 526-19-92-256, REGON 012725225.
2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez wydawnictwo Wiedza i Praktyka, zwane dalej Wydawnictwem, oraz korzystania przez Użytkowników z portalu Spółka z o.o., jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich Usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
§2
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia Usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania przez Użytkowników oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
§3
Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
1. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Wydawnictwem umowę na świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Spółka z o.o. i korzysta z Usług.
2. Wydawnictwo -Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - wydawca portalu Spółka z o.o.
3. Usługi - usługi i narzędzia udostępniane i świadczone zarejestrowanym w portalu Spółka z o.o. Użytkownikom, za pośrednictwem tego portalu, w tym w szczególności interpretacje przepisów prawa gospodarczego, przegląd orzecznictwa, wzory umów i innych dokumentów, teksty najważniejszych aktów prawnych z zakresu prawa gospodarczego, artykuły o zmianach i aktualnościach z zakresu prawa gospodarczego, kalkulatory do dokonywania obliczeń związanych z prawem gospodarczym (uprawnienia urlopowe, składki na ubezpieczenie społeczne itd.), odpowiedzi ekspertów na kierowane za pośrednictwem portalu Spółka z o.o. pytania Użytkowników.
4. Portal Spółka z o.o./Portal - serwis internetowy zamieszczony pod adresem www.spolkazoo.pl będący własnością i administrowany przez Wydawnictwo poświęcony tematyce związanej z prawem gospodarczym i zarządzaniem firmą.
Rozdział 2
Zawarcie Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu
§4
Zamawiając Usługi za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie www.spolkazoo.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z opisem Usług, warunkami ich świadczenia drogą elektroniczną przez Wydawnictwo oraz niniejszym regulaminem, a także, że je akceptuje i zobowiązuje się je przestrzegać.
W terminie 10 dni od zamówienia danych Usług Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ma prawo odstąpić od umowy o ich świadczenie. Prawo odstąpienia można wykonać poprzez wysłanie do Administratora najpóźniej w ostatnim dniu powyższego terminu stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej. Prawo do odstąpienia nie dotyczy Usług, których świadczenie zostało rozpoczęte za zgodą Użytkownika przed upływem wskazanych powyżej 10 dni od chwili ich zamówienia.
§5
1. Użytkownicy portalu Spółka z o.o. dokonując zamówienia Usług i rejestracji w portalu Spółka z o.o., wypełniając formularz zamówienia dostępny na stronie www.spolkazoo.pl, udostępniają swoje następujące dane: imię i nazwisko, nazwę firmy, miasto, kod, ulicę, nr domu, nr mieszkania, adres e-mailowy. Podanie danych zawartych w formularzu jest niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Spółka z o.o. przez Wydawnictwo.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Wydawnictwo. Wydawnictwo, chroni dane osobowe Użytkowników i dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
3. Dane osobowe Użytkowników zawarte w formularzu zamówienia Wydawnictwo przechowuje i przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Użytkownika zgody oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku, o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
4. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Wydawnictwa, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
5. Wydawnictwo nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami praw lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.
6. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Wydawnictwem firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników portalu. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności portalu Spółka z o.o. i nie zawierają jakichkolwiek danych pozwalających na identyfikację poszczególnych konkretnych Użytkowników.
Rozdział 3
Usługi świadczone za pośrednictwem portalu
§6
1. Usługi świadczone przez Wydawnictwo polegają w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom, drogą elektroniczną, całości lub części zasobów portalu Spółka z o.o., a także umożliwieniu Użytkownikom korzystania z usługi „Zadaj pytanie” na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Usługi świadczone przez Wydawnictwo za pośrednictwem portalu Spółka z o.o. mogą być płatne lub bezpłatne. Usługą płatną jest dostęp do artykułów i innych treści zawartych na portalu Spółka z o.o. oraz możliwość korzystania z usługi „Zadaj pytanie” umożliwiającej przesyłanie przez Użytkowników pytań do ekspertów współpracujących z Wydawnictwem i otrzymywanie odpowiedzi na te pytania (część płatna serwisu). Usługą bezpłatną jest możliwość subskrypcji serwisu e-mail (elektronicznego biuletynu informacyjnego o aktualnościach z zakresu prawa gospodarczego) oraz dostęp do: przydatnych adresów, przydatnych linków, księgarni, kursu walut, pomocy, archiwum serwisów e-mail, aktualności, konferencji i szkoleń, interaktywnej mapy serwisu i innych określonych przez Wydawnictwo treści portalu Spółka z o.o. (www.spolkazoo.pl). Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych Usług.
3. W celu uzyskania dostępu do płatnych Usług za pośrednictwem portalu Spółka z o.o. tj. w szczególności do całości zasobów portalu Spółka z o.o. oraz możliwości zadawania pytań ekspertom, należy dokonać rejestracji Użytkownika w portalu i wypełnić formularz zamówienia dostępny na stronie www.spolkazoo.pl oraz opłacić abonament za korzystanie z tych Usług.
4. W celu zarejestrowania się Użytkownika i złożenia zamówienie na świadczenie Usług drogą elektroniczną z pośrednictwem portalu Spółka z o.o. należy:
a. Na stronie www.spolkazoo.pl, na podstronie „Zamów” należy wypełnić formularz zamówienia. Wypełnienie formularza jest niezbędne do otrzymania indywidualnej nazwy użytkownika (loginu) i hasła, które umożliwią Użytkownikowi dostęp do pełnej wersji portalu i dostępnych w jego ramach narzędzi i usług. W formularzu rejestracyjnym należy podać podstawowe dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres Użytkownika (miasto, kod, ulicę, nr domu, nr mieszkania), adres e-mailowy, NIP.
b. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką, jako obowiązkowe;
c. Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika, który będzie korzystać z Usługi i być zgodne z prawdą;
d. Poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny i zaakceptowany przez Użytkownika przesyłany jest do Wydawnictwa oraz zapisywany w bazie danych www.spolkazoo.pl;
e. Po zakończeniu procesu rejestracji, w ciągu 48 godzin, Użytkownik otrzymuje hasło i login do konta Portal Spółka z o.o.;
5. Złożenie przez Użytkownika zamówienia na świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Spółka z o.o. jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zawarcia umowy z Wydawnictwem na warunkach i zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Potwierdzenie przyjęcia złożonego zamówienia i przesłanie Użytkownikowi na adres e-mail podany przez niego w formularzu zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem złożonej oferty przez Wydawnictwo i z zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczna za pośrednictwem portalu Spółka z o.o. pomiędzy Wydawnictwem a Użytkownikiem.
6. Użytkownik uzyskuje dostęp do płatnych Usług za pośrednictwem portalu Spółka z o.o. po wpisaniu loginu i hasła w oknie logowania umieszczonego na stronie www.spolkazoo.pl.
7. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania swojego loginu i hasła jakimkolwiek osobom trzecim. Udostępnienie loginu i hasła przez Użytkownika nieuprawnionej osobie trzeciej uważane będzie za rażące naruszenie postanowień niniejszego regulaminu.
8. Wydawnictwu przysługuje prawo kontroli korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem portalu Spółka z o.o. przy użyciu przyznanego Użytkownikowi loginu i hasła poprzez zbieranie danych i prowadzenie rejestrów dokumentujących korzystanie z portalu przez Użytkownika.
9. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu uniemożliwienia dostępu i korzystania z Usług za pośrednictwem portalu Spółka z o.o. przez osoby nieuprawnione. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest chronić i zachować w poufności przyznane mu login i hasło umożliwiające uzyskanie dostępu do płatnych Usług.
10. Wydawnictwo ma prawo tworzyć i wdrażać zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem materiałów zamieszczonych w portalu Spółka z o.o., jak również wdrażać rozwiązania techniczne umożliwiające identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkowników korzystających z Usług za pośrednictwem portalu Spółka z o.o.
11. W przypadku zastosowania przez Wydawnictwo powyższych zabezpieczeń, Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać się od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.
§7
1. W celu skorzystania z płatnej Usługi „Zadaj pytanie” za pośrednictwem portalu Spółka z o.o., Użytkownik zobowiązany jest do wybrania tematu pytania, przedstawienia możliwie jak najbardziej szczegółowego opisu stanu faktycznego oraz sformułowania pytania, na które chce uzyskać odpowiedź eksperta. Odpowiedzi na pytania zadane przez Użytkowników portalu Spółka z o.o. mają jedynie charakter informacji prawnej, a nie opinii prawnej.
2. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytanie, które jest sformułowane w sposób zbyt ogólny i nieprecyzyjny, w sposób uniemożliwiający udzielenie odpowiedzi, lub którego treść wskazuje na konieczność udzielenia porady bądź sporządzenia opinii prawnej przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego. Konieczność taka zachodzi, gdy w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Użytkownika pytanie, niezbędne staje się:
a. zapoznanie się z treścią dokumentów, w szczególności umów, wypisów z rejestrów, ksiąg wieczystych, pism sądowych - postanowień, orzeczeń, decyzji administracyjnych, itp., lub ich interpretacji;
b. kompleksowa ocena stanu faktycznego lub wskazanie alternatywnych rozwiązań, których skutki mogą wywrzeć wpływ na sytuację faktyczną i prawną Użytkownika;
c. sformułowanie wypowiedzi oceniającej słuszność podjętych lub podejmowanych przez Użytkownika i inne podmioty przedstawione w pytaniu działań lub szanse ich powodzenia;
d. wydanie opinii na temat działań występujących w konkretnej sprawie przedstawicieli i organów wymiaru sprawiedliwości lub administracji publicznej.
3. Z zastrzeżeniem punktu 2 powyżej, każdy Użytkownik, który wykupił abonament na dostęp do płatnych Usług świadczonych za pośrednictwem portalu Spółka z o.o., który zada pytanie ekspertowi współpracującemu z portalem Spółka z o.o., otrzymuje gwarancję uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie. W zależności od stopnia trudności, przewidywany termin udzielenia indywidualnej odpowiedzi (z pełnym uzasadnieniem i wskazaniem podstawy prawnej) wynosi od 3 do 14 dni roboczych. Każda odpowiedź udzielana przez eksperta przechodzi dodatkowo dwu- lub trzy- stopniowy etap weryfikacji dokonywany przez specjalistów z zakresu prawa pracy i wynagrodzeń. Wybrane odpowiedzi na pytania Użytkowników są, oprócz wysyłki do Użytkownika, publikowane na stronach portalu Spółka z o.o., jednakże bez ujawniania jakichkolwiek danych pozwalających na identyfikację podmiotów, których pytanie dotyczy. Odpowiedzi na pytania udzielane są w dni robocze. Dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych w zamian za święta przypadające w soboty.
4. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość odstąpienia od gwarancji, o której mowa w pkt 3 powyżej i wyznaczenia dłuższego terminu udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Użytkownika pytanie, w przypadku, gdy pytanie wymaga wnikliwej analizy stanu faktycznego oraz konsultacji kilku prawników. O odstąpieniu od powyższej gwarancji oraz nowym terminie Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z punktem 7 poniżej.
5. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania o treści obraźliwej lub których treść może naruszyć dobra osobiste osób trzecich. Pytanie zadane przez Użytkownika nie może zawierać danych osobowych Użytkownika ani innych osób i podmiotów lub sygnatur spraw.
6. Wydawnictwo zastrzega, iż odpowiedzi będą udzielanie tylko i wyłącznie na pytania Użytkowników, którzy wykupili abonament na dostęp do płatnych Usług świadczonych za pośrednictwem portalu Spółka z o.o. oraz zadali pytanie do Wydawnictwa za pośrednictwem formularza zamieszczonego na podstronie „Zadaj pytanie” portalu Spółka z o.o. www.spolkazoo.pl. Pytania przesłane w inny sposób nie będą akceptowane przez Wydawnictwo.
7. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do:
a. odesłania pytania wraz z prośbą o doprecyzowanie istotnych okoliczności faktycznych, których brak uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie,
b. wskazania treści znajdujących się na stronach serwisu, w których, według Wydawnictwa, znajduje się odpowiedź na zadane przez Użytkownika pytanie i w ten sposób udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie,
c. odmowy udzielenia odpowiedzi w przypadku, gdy pytanie nie spełnia warunków wskazanych w punkcie 1 powyżej.
8. Wszelką korespondencję związaną z pytaniami kierowanymi przez Użytkowników Wydawnictwo kieruje do Użytkownika drogą elektroniczna na wskazany w formularzu zamówienia adres mailowy.
§8
Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem portalu Spółka z o.o. wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, zgodna ze standardem Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności.
§ 9
1. Majątkowe prawa autorskie do artykułów i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w portalu Spółka z o.o. należą do Wydawnictwa. Utwory te i materiały podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami). Korzystanie z tych utworów i materiałów jest dozwolone tylko zgodnie z zasadami omówionymi poniżej.
2. Korzystanie przez Użytkowników z artykułów i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w portalu Spółka z o.o. oraz z udzielonych przez ekspertów odpowiedzi na pytania zadawane przez Użytkowników, jest możliwe tylko dla celów niezarobkowych i niekomercyjnych, wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku prywatnego określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r. Nr 24 poz. 83 ze zm.) i użytku własnego Użytkownika.
3. Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób artykułów i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w portalu Spółka z o.o. ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.
4. Zamówienie i opłacenie przez Użytkownika abonamentu na dostęp do płatnych Usług świadczonych za pośrednictwem portalu Spółka z o.o. nie jest równoznaczne z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych, do artykułów i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w portalu Spółka z o.o.
5. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wydawnictwo o wszelkim znanym mu nieautoryzowanym i bezprawnym korzystaniu z artykułów i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w portalu Spółka z o.o.
6. Naruszenie zasad określonych w niniejszym paragrafie przez Użytkownika lub osobę trzecią przy jego pomocy lub za jego zachętą stanowi czyn zabroniony, ścigany prawnie, i obarczone jest odpowiedzialnością cywilną i karną.
Rozdział 4
Usługi świadczone za pośrednictwem poczty elektronicznej
§ 10
1. Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionego „serwisu e-mail” (biuletynu elektronicznego) na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
2. Usługa subskrypcji serwisu e-mail portalu Spółka z o.o. jest Usługą bezpłatną i jest dostępna dla wszystkich Użytkowników, którzy podadzą swój adres poczty elektronicznej za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza na stronie www.spolkazoo.pl.
3. „Serwis e-mail” jest przesyłany do Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji, cztery razy w tygodniu.
4. Możliwość korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej, o których mowa powyżej, jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
5. Każdy „serwis e-mail” lub inna przesyłka pochodząca od Wydawnictwa zawiera:
a. informację o nadawcy,
b. wypełnione pole „temat", określające treść przesyłki,
c. informację o sposobie rezygnacji z korzystania z tej Usługi lub zmienienia jej parametrów (np. adresu poczty elektronicznej Użytkownika).
Rozdział 5
Abonament na dostęp do płatnych Usług
§ 11
1. Aktualna cena abonamentu za portal Spółka z o.o. jest podana na stronie www.spolkazoo.pl.
2. Abonament nie obejmuje kosztów uzyskania przez Użytkownika dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Wydawnictwa. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.
3. Użytkownik upoważnia Wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Rozdział 6
Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi
§ 12
1. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do portalu Spółka z o.o. wynikający z przyczyn od Wydawnictwa niezależnych.
2. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu i dostępie do portalu Spółka z o.o., w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania portalu.
3. Wydawnictwo nie świadczy żadnych usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych w portalu Spółka z o.o. lub posłużenia się wzorami udostępnianych za pośrednictwem portalu Spółka z o.o. wzorów dokumentów. Użytkownik korzysta z powyższych materiałów na własne ryzyko i odpowiedzialność.
4. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do umieszczania w portalu Spółka z o.o. treści reklamowych dotyczących własnych towarów i usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w Internecie.
Rozdział 7
Postępowanie reklamacyjne
§ 13
1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania portalu Spółka z o.o. oraz problemy z korzystaniem ze świadczonych za jego pośrednictwem Usług należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres [email protected] z podaniem opisu reklamacji wraz z podaniem przyczyn oraz podaniem danych identyfikujących reklamującego.
2. Rozpatrzenie reklamacji przez Wydawnictwo następuje w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji.
3. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przez Wydawnictwo przesłana na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
Rozdział 8
Rezygnacja z usługi
§ 14
1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania Usług świadczonych przez Wydawnictwo za pośrednictwem portalu Spółka z o.o.. Wystarczy w tym celu skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta - mailem: [email protected], [email protected] lub telefonicznie: 0 22 518 29 29 (pon - pt w godzinach 7.00-19.00) i złożyć oświadczenie woli o rezygnacji z dalszego korzystania z Usług i wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Spółka z o.o.. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Spółka z o.o. nastąpi ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym Wydawnictwo zostało powiadomione przez Użytkownika o wypowiedzeniu umowy.
2. Rezygnacja z korzystania z płatnych Usług świadczonych przez Wydawnictwo za pośrednictwem portalu Spółka z o.o. nie jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z bezpłatnych Usług świadczonych przez Wydawnictwo za pośrednictwem portalu Spółka z o.o., tj. z rezygnacją z otrzymywania cotygodniowego serwisu e-mail. Można go dalej otrzymywać, ponieważ jest bezpłatny.
3. Rezygnacja z korzystania z bezpłatnych Usług świadczonych przez Wydawnictwo za pośrednictwem portalu Spółka z o.o. nie jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z płatnych Usług świadczonych przez Wydawnictwo za pośrednictwem portalu Spółka z o.o.. Aby zrezygnować z bezpłatnego serwisu e-mail portalu Spółka z o.o., Użytkownik może odesłać e-mail z tematem „wypisz” pod adresem [email protected].
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 15
1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania tj. od dnia 18.03.2008 roku i stanowi całą i wyczerpującą treść umowy z Użytkownikiem o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Spółka z o.o.
2. Wydawnictwo ma prawo rozwiązać z Użytkownikiem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Spółka z o.o. i zablokować mu dostęp do płatnych Usług w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu lub nieterminowego dokonywania opłat abonamentowych za dostęp do płatnych Usług.
3. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www.spolkazoo.pl.
§ 16
Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Wydawnictwo na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej. Jeżeli w terminie wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa powyżej. Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte.
§ 17
Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień niniejszego regulaminu jedynie na korzyść Użytkownika.
§ 18
1. Jeżeli jakakolwiek część niniejszego regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
2. Niniejszy regulamin oraz korzystanie przez Użytkowników z Usług świadczonych za pośrednictwem portalu Spółka z o.o. podlegają prawu polskiemu, a w szczególności przepisom Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, których przepisy stosuje się w kwestiach w niniejszym regulaminie nie uregulowanych.
3. W razie ewentualnych sporów wynikłych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Usług świadczonych za pośrednictwem portalu Spółka z o.o. lub na tle przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, wyłączną jurysdykcję będą posiadać polskie sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby pozwanego.
Warszawa, dnia 01.07.2008 roku
Prezes wydawnictwa Wiedza i Praktyka
Rejestracja użytkowników i ochrona danych osobowych
Do ochrony prywatności użytkowników przywiązujemy szczególną uwagę. Zależy nam na tym, aby wszyscy korzystający z naszych usług czuli się bezpiecznie. Poniżej wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach www.spolkazoo.pl.
Rejestracja użytkowników
W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez portal prosimy użytkowników o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Wypełnienie formularza jest niezbędne do otrzymania indywidualnej nazwy użytkownika (loginu) i hasła, które umożliwią korzystanie z pełnej wersji portalu. W formularzu rejestracyjnym należy podać podstawowe dane osobiste, takie jak: imię i nazwisko, nazwę firmy, miasto, kod, ulicę, nr domu, nr mieszkania, adres e-mailowy.

Formularz rejestracyjny
Wypełnienie formularza nie jest przymusowe. Jeśli jednak tego nie zrobisz, będziesz mógł korzystać jedynie z niewielkiej części zasobów portalu Spółka z o.o.

Pełny dostęp do zasobów portalu Spółka z o.o. jest odpłatny.

W przypadku serwisu e-mail (e-mailowego serwisu informacyjnego portalu portal Spółka z o.o.) prosimy jedynie o podanie danych takich jak: imię i nazwisko oraz adres e-mailowy, na który użytkownicy będą otrzymywali zamówiony serwis e-mail. Subskrypcja serwis e-mail jest całkowicie bezpłatna.

Użytkownicy w każdej chwili mogą zrezygnować z korzystania z portalu portalu Spółka z o.o.. Wystarczy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta - mailem:
[email protected] lub telefonicznie: 0 22 518 29 29.

Rezygnacja z dostępu do pełnej wersji portalu nie jest równoznaczna z rezygnacją z cotygodniowego serwisu e-mail. Można go dalej otrzymywać, ponieważ jest bezpłatny.

Bezpłatny serwis e-mail dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie spółką

I odwrotnie - rezygnacja z serwis e-mail nie jest równoznaczna z rezygnacją z płatnego dostępu do portalu Portal Spółka z o.o. Aby zrezygnować z serwisu e-mail, wystarczy kliknąć na: USUŃ Z LISTY.
Dane osobowe
W formularzu należy też zaznaczyć, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem informacji o nowych usługach, produktach, serwisach, serwisach e-mail i konkursach w portalu Spółka z o.o., a także - zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych - wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów Portal Spółka z o.o.
Należy przy tym pamiętać, że wyrażenie zgody przez użytkownika portalu na przetwarzanie przez Portal Spółka z o.o. jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych. Jeżeli uzyskamy Twoją zgodę, będziemy je przetwarzali m.in. w celu wysyłania materiałów informacyjnych na temat nowych działów, produktów, usług, badania opinii publicznej.
Dane są nam potrzebne m.in. do określenia upodobań użytkowników portalu Spółka z o.o. Dzięki temu będziemy mogli dostosować portal do ich wymagań i potrzeb.
Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze portalu Spółka z o.o. w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
Jako wydawcy portalu Spółka z o.o. nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez użytkowników przepisów prawa.
Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami firmom i serwisom internetowym zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności portalu spolkazoo.pl i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.
Kontakt
W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych, warunków korzystania z portalu Spółka z o.o., subskrypcji prosimy o wysyłanie uwag i pytań pod adresem:
Centrum Obsługi Klienta:
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
ul. Łotewska 9A
03-918 Warszawa
[email protected],
tel. 0 22 518 29 29,
faks 0 22 518 27 50.
Kontakt do redakcji
Aby się z nami skontaktować, wyślij e-mail: [email protected]