RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2015-08-19  

Zysk spółki przeznaczony na kapitał zapasowy nie będzie zyskiem niepodzielonym

Skoro przepisy ksh dopuszczają podział zysku również na cele związane z działalnością spółki i dalszym jej rozwojem, który jednocześnie wyłącza prawo do dywidendy, to prawidłowo rozdysponowany w ten sposób zysk na kapitał zapasowy oraz na pokrycie straty nie jest już zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 updof, a zatem nie stanowi dochodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie analizowanego przepisu.

Stan faktyczny

Wnioskodawca P.P. wystąpił do ministra finansów o udzielenie pisemnej interpretacji podatkowej, przedstawiając następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest wspólnikiem A. spółka z o.o. (dalej: spółka). Zgromadzenie wspólników spółki zamierza podjąć uchwałę, na mocy której spółka zostanie przekształcona w spółkę komandytową. Wspólnicy spółki, tj. osoby fizyczne (w tym wnioskodawca) i osoba prawna (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która dopiero przystąpi do spółki w charakterze jej wspólnika), staną się wspólnikami (komandytariuszami bądź komplementariuszami) spółki komandytowej. Celem wspólników spółki nie jest likwidacja spółki, a jedynie zmiana jej formy organizacyjno-prawnej.

Dotychczasowa działalność gospodarcza spółki będzie kontynuowana przez spółkę komandytową w takim samym rodzaju i rozmiarze. W latach poprzedzających dzień złożenia wniosku zysk wypracowany przez spółkę był przekazywany zgodnie z uchwałami wspólników na kapitał (fundusz) zapasowy lub rezerwowy lub na pokrycie straty. Środki przekazane na kapitał (fundusz) zapasowy lub rezerwowy spółki są wykorzystywane przez spółkę na potrzeby bieżącej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: czy w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową, (art. 551 § 1 ksh), użyty w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT zwrot „zysk niepodzielony” będzie dotyczył wypracowanych przez spółkę zysków osiągniętych w latach poprzedzających moment przekształcenia, które przeznaczono uchwałami wspólników spółki na kapitał (fundusz) zapasowy lub rezerwowy lub na pokrycie straty?

Zdaniem wnioskodawcy, do „niepodzielonych zysków” nie należy zaliczać, obok zysku wypłaconego wspólnikom w postaci dywidendy, również zysku rozdysponowanego przez wspólników w inny sposób, zgodny z przepisami ksh. Zatem, w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT, dochodem nie będzie m.in. zysk przeznaczony na kapitał zapasowy, fundusz rezerwowy lub pokrycie straty spółki. Organ podatkowy uznał jednak stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Organ stwierdził, że zyski, które nie zostały wypłacone wspólnikom w formie dywidendy, lecz zgromadzono je w kapitałach własnych spółki, odpowiadają pojęciu „niepodzielone zyski”. Przychód z tytułu wartości niepodzielonych zysków powstaje w momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. W konsekwencji spółka przekształcona będzie zobowiązana, jako płatnik, do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ust. 4c ustawy o PIT.

Wyrok WSA

Nie zgadzając się z taką interpretację podatkową, wspólnik spółki z o.o. zaskarżył ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. Tamtejszy sąd nie podzielił argumentów organu podatkowego i interpretację uchylił. Podkreślił, że ksh nie zawiera definicji pojęcia niepodzielonych zysków, jednak w sytuacji, gdy zysk ten został rozdysponowany zgodnie z umową spółki, poprzez np. jego przekazanie na kapitał zapasowy czy rezerwowy, nie jest on już zaliczany do kategorii zysków niepodzielonych. Skoro więc przepisy ksh dopuszczają podział zysku na cele związane z działalnością spółki i dalszym jej rozwojem, który jednocześnie wyłącza prawo do dywidendy, zysk ten, prawidłowo rozdysponowany np. na kapitał zapasowy, nie jest już zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT.
Komentarz eksperta
Przemysław Mańko
radca prawny

Spór w komentowanej sprawie dotyczył wykładni art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT w zakresie użytego w nim pojęcia „zysk niepodzielony w spółkach kapitałowych”. Zdaniem organu podatkowego te zyski, które nie zostały podzielone i wypłacone wspólnikom w formie dywidendy, lecz gromadzono je w kapitałach własnych spółki jako kapitał zapasowy, fundusz rezerwowy lub pokrycie straty, odpowiadają pojęciu „niepodzielone zyski”, a zatem w momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową wartość tych zysków będzie stanowiła u wspólników spółki dochód (przychód) podlegający opodatkowaniu. Przeciwne stanowisko zajmował podatnik, twierdząc, że przeznaczenie zysków na kapitał zapasowy, fundusz rezerwowy czy też na pokrycie straty mieści się w pojęciu „podzielonych zysków”, przez co wspomniany przepis nie znajdzie zastosowania. WSA w Opolu po rozpoznaniu sprawy przychylił się do stanowiska zaprezentowanego przez wspólnika spółki z o.o.
Autor:  Przemysław Mańko, radca prawny

Więcej znajdziesz w hasłach: