RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-09-27  

Zmienią się zasady wykonywania przewozów drogowych i warunki dostępu do zawodu przewoźnika

Rada Ministrów w dniu 25 września 2012 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Nowelizacja ustawy wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego prawa niektórych przepisów z „pakietu drogowego” Parlamentu Europejskiego i Rady z października 2009 r., na który składają się 3 rozporządzenia dotyczące warunków dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz zasad wykonywania przewozów drogowych.

Jaki jest cel zmian?

Nowe regulacje, z uwagi na interes przewoźników drogowych, ich klientów i całej gospodarki, powinny przyczynić się do podniesienia poziomu jakości świadczonych usług, zwiększenia bezpieczeństwa drogowego, a także liczby przedsiębiorców zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym.
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Zgodnie z nowymi przepisami, wykonywanie krajowego transportu drogowego wymagać będzie uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Wzór zezwolenia oraz zakres danych w nim zawartych zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Transportu. Podjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego będzie uwarunkowane uzyskaniem odpowiedniej licencji wspólnotowej.

Natomiast działalność gospodarcza polegająca na wykonywaniu krajowego przewozu osób samochodem:
  • osobowym,
  • samochodem przeznaczonym do przewozu osób powyżej 7 (ale nie więcej niż 9 łącznie z kierowcą),
  • taksówką
wymagać będzie uzyskania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.

Co ciekawe - w tym samym dniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy deregulującej zawody, która zakłada, że wykonywanie zawodu taksówkarza nie będzie wymagało uzyskania licencji…

Tym samym w miejsce dotychczasowych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób autokarem lub autobusem oraz licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy obowiązywać będzie zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Przewiduje się, że wymiana dokumentów na zezwolenie będzie dokonywana stopniowo, bez dodatkowych obciążeń dla przedsiębiorców.

Udzielanie zezwoleń

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego będzie uprawniało do ubiegania się o licencję wspólnotową. Udzielaniem, odmową, zmianą, zawieszeniem lub cofnięciem zezwolenia będzie zajmował się starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy, a w sprawach dotyczących ubiegania się o licencję wspólnotową - Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Zmiany w uzyskiwaniu certyfikatu kompetencji zawodowych

Nowe przepisy dotyczą również wymogów związanych z uzyskiwaniem certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego. Chodzi m.in. o przebieg egzaminu pisemnego i zwolnienie z niego. Certyfikat jest dokumentem niezbędnym do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Minister Transportu w rozporządzeniu wskaże m.in. jednostki certyfikujące, wymagania wobec członków komisji egzaminacyjnej oraz zasady ustalania jej składu, a także tryb zwalniania z egzaminu pisemnego.
Ważne! W projekcie ustawy przewidziano, że certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób lub rzeczy, wydany przed 4 grudnia 2011 r., będzie równoważny z certyfikatem, o którym mowa w rozporządzeniu wspólnotowym (WE nr 1071/2009) i osoby go posiadające będą zwolnione z obowiązku zdawania egzaminu uzupełniającego.
Opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego nie będzie wyższa niż równowartość 300 euro.

Zmiany w czasie pracy kierowców

Do projektu ustawy dodano nowy rozdział, w którym określono czas pracy przedsiębiorców - kierowców i kierowców pracujących na własny rachunek.
Ważne! Średni tygodniowy czas ich pracy nie będzie mógł przekroczyć 48 godzin. Możliwe będzie wydłużenie tego okresu do 60 godzin, jednak przy założeniu, że w ciągu ostatnich czterech miesięcy nie została przekroczona średnia norma 48 godzin.
Projekt określa, że czas pracy kierowców pracujących na własny rachunek ma być ewidencjonowany, co jest zgodne z dyrektywą 2002/15/WE. Przedsiębiorca prowadzący osobiście działalność gospodarczą, polegającą na kierowaniu pojazdem, ewidencję czasu pracy będzie prowadził sam. W przypadku przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz innych podmiotów i kierowców niebędących przedsiębiorcami, ale świadczącymi usługi dla innych - ewidencję czasu pracy będzie prowadził podmiot (pracodawca), na rzecz którego te usługi są wykonywane.

Nowe zadania Inspekcji Transportu Drogowego

Do zadań Inspekcji Transportu Drogowego dodano kontrolę czasu przedsiębiorców i kierowców. Inspekcja za naruszenia przepisów dotyczących czasu pracy będzie orzekać kary finansowe.
Autor:  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Tekst opublikowany:  27 września 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: