RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Spółka przed sądem
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2015-09-30  

Zmienią się przepisy dotyczące e-doręczeń w postępowaniach cywilnych

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 15 stycznia 2015 r. rozszerzyła zakres stosowania przepisów o doręczeniach elektronicznych. W związku z tym konieczne jest wydanie rozporządzenia regulującego tryb doręczeń elektronicznych we wszystkich postępowaniach cywilnych. Resort sprawiedliwości przygotował projekt rozporządzenia - w oparciu o rozwiązania funkcjonujące obecnie w EPU - określającego czynności zmierzające do doręczenia pisma, sposób dokumentowania odbioru pisma oraz późniejsze udostępnianie pisma doręczonego lub uznanego za doręczone (po 14 dniach od dnia umieszczenia w systemie teleinformatycznym).
Obecnie kwestię doręczeń elektronicznych reguluje rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 28 grudnia 2009 r. w sprawie trybu doręczeń elektronicznych w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Natomiast nowelizacja kpc rozszerzyła zakres stosowania przepisów o doręczeniach elektronicznych o elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe. Przyjęto zatem, że właściwe byłoby wydanie jednego aktu wykonawczego, w którym zostanie określony tryb i sposób dokonywania doręczeń w postępowaniach cywilnych.

Projektowane rozporządzenie nie znajdzie zastosowania w tych przypadkach, w których odrębne przepisy odmiennie regulują tryb i sposób dokonywania doręczeń elektronicznych. Taka sytuacja ma miejsce na gruncie rozporządzenia Rady Ministrów z 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz.U. poz. 249), które odrębnie reguluje kwestie przekazywania zawiadomień w ramach ZSIN.

Sposób doręczenia pisma

Projektowane przepisy nawiązują do sprawdzonych reguł obowiązujących w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Określają one czynności zmierzające do doręczenia pisma oraz sposób dokumentowania odbioru pisma. W § 3 projektowanego rozporządzenia wskazano, że doręczenie pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego następuje przez umieszczenie tego pisma w systemie teleinformatycznym w sposób umożliwiający użytkownikowi zapoznanie się z jego treścią za pośrednictwem konta.

Automatyczne potwierdzenie odbioru

Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 projektowanego rozporządzenia po odebraniu pisma, a w przypadku jego nieodebrania - po upływie 14 dni od daty umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym, na koncie użytkownika jest umieszczane automatycznie elektroniczne potwierdzenie odbioru korespondencji, które zawiera:
  • oznaczenie doręczonego pisma,
  • chwilę jego odbioru,
  • użytkownika, któremu doręczono pismo.
W przypadku nieodebrania pisma elektroniczne potwierdzenie odbioru zawiera informację, że pismo uznano za doręczone w trybie art. 1311 § 2 zd. 3 Kodeksu postępowania cywilnego, chwilę umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym z oznaczeniem doręczonego pisma.

W § 5 rozporządzenia wskazano jednoznacznie, że przed uwierzytelnieniem użytkownika na koncie poucza się użytkownika o sposobie i skutkach dokonywania doręczeń elektronicznych. Rozwiązanie to funkcjonowało na gruncie elektronicznego postępowania upominawczego i sprawdziło się w praktyce.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym pismo przeznaczone dla użytkownika może być doręczone użytkownikowi uprawnionemu do odbioru pism, który został wskazany przez użytkownika za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (§ 6 rozporządzenia). Według projektodawców takie rozwiązanie już funkcjonuje w tym postępowaniu i sprawdza się w praktyce. Przepis ten nie będzie miał zastosowania w elektronicznym postępowaniu wieczysto księgowym, albowiem w tym postępowaniu nie będzie doręczeń elektronicznych.
Autor: Źródło: Rządowe Centrum Legislacyjne

Więcej znajdziesz w hasłach: