RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo pracy
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2015-08-12  

Zmieni się system urlopów rodzicielskich

Dnia 24 lipca 2015 r. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy i innych ustaw. Głównym celem uchwalonej ustawy jest wprowadzenie rozwiązań mających ułatwić godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym, w szczególności poprzez uproszczenie i uelastycznienie systemu urlopów związanych z opieką nad dziećmi oraz ukształtowanie innych uprawnień związanych z rodzicielstwem w sposób bardziej dostosowany do potrzeb pracowników rodziców.
Podstawową część nowelizacji stanowią zmiany do Kodeksu pracy. Dotyczą one terminologii stosowanej obecnie do urlopów związanych z rodzicielstwem i opieką nad dzieckiem oraz modyfikują dotychczasowe uregulowania w tym zakresie. Ustawa ujednolica zasady i system urlopów związanych z narodzinami dziecka poprzez włączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego. Na skutek tych zmian będą obowiązywały  następujące rodzaje urlopów związanych z opieką nad dzieckiem: 
  • urlop macierzyński (20 tygodni - przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie, zaś w zwiększonym wymiarze w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka, maksymalnie do 37 tygodni),
  • urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego (wymiar wynosi odpowiednio jak dla urlopu macierzyńskiego, z tym że stosowane jest ograniczenie wiekowe dziecka do ukończenia siedmiu lat lub 10 przy odroczonym obowiązku szkolnym, jak obecnie),
  • urlop rodzicielski (32 tygodnie - przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie, a 34 tygodnie w pozostałych przypadkach, urlop przysługuje do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy sześć lat),
  • urlop ojcowski (w wymiarze do dwóch tygodni, nie dłużej niż ukończenia przez dziecko 24 miesięcy),
  • urlop wychowawczy (w wymiarze 36 miesięcy, na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko sześciu lat).
Nowelizacja wprowadza możliwość wykorzystania części urlopu rodzicielskiego (16 tygodni) do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy sześć lat, a więc nie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Zmienia także liczbę części, w jakich można wykorzystywać urlop rodzicielski z nie więcej niż 3 na nie więcej niż 4.
Pracownik będzie mógł łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy.
Podjęcie pracy w takim przypadku następuje na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika na piśmie. Oprócz tego wprowadza proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego w sytuacji, gdy łączy się go z pracą w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Nowe przepisy wprowadzają możliwość wymieniania się opieką nad dzieckiem i przysługującym z tego tytułu urlopem rodzicielskim i zasiłkiem macierzyńskim za czas takiego urlopu przez rodziców, z których jedno jest pracownikiem, a drugie jest objęte ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa z innego tytułu, np. prowadzi własną działalność gospodarczą. Ponadto będzie możliwe wykorzystanie corocznego zwolnienia od pracy w związku z wychowywaniem przynajmniej jednego dziecka nie tylko w dniach (dwa dni), ale także w godzinach (16 godzin) - zgodnie z wyborem pracownika.
Nowe przepisy zaczną obowiązywać 2 stycznia 2016 r., z wyjątkiem przepisu Kodeksu pracy dotyczącego obowiązku skorzystania z ośmiu tygodni urlopu macierzyńskiego po porodzie, w przypadku gdy matka - pracownica nie opiekuje się dzieckiem, które zostało umieszczone w zakładzie opiekuńczym, oddane do pieczy zastępczej lub porzucone. Ten przepis wejdzie w życie 1 marca 2016 r.
Autor: Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Więcej znajdziesz w hasłach: