RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-10-17  

Zmiany w ustawie o VAT przyjęte przez rząd

Dnia 16 października Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o VAT. Jednym z najważniejszych rozwiązań dla przepisów o VAT jest przyjęcie generalnej zasady, że obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zgodnie z tą zasadą podatek będzie wymagalny w miesiącu dokonania dostawy lub wykonania usługi (co do zasady zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy).
Do projektu nowelizacji ustawy o VAT wprowadzono przepisy o charakterze dostosowawczym do prawa Unii Europejskiej. Zaproponowane zmiany wynikają również z potrzeby racjonalnego stosowania obniżonych stawek podatku VAT. Nowe przepisy m.in. upraszczają rozliczenia VAT i zmniejszają obciążenia biurokratyczne dla przedsiębiorców.

Najważniejsze propozycje zmian

Nowelizacja ustawy o VAT przewiduje:
 • podniesienie stawki VAT z 8 do 23% na wyroby sztuki ludowej, rękodzieła oraz rzemiosła ludowego i artystycznego (ale tylko na te z atestem Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej) w związku z postępowaniem Komisji Europejskiej,
 • opodatkowanie stawką podstawową 23% usług pocztowych niepowszechnych świadczonych przez operatora publicznego,
 • doprecyzowanie przepisu, że stawka obniżona na usługi gastronomiczne nie obejmuje kawy zabielanej,
 • uproszczenie procedury pobierania VAT w przypadku budowy i utrzymania wspólnych odcinków dróg transgranicznych (w związku z wnioskiem o derogację oraz umową między Polską i Czechami); do tej pory było to możliwe tylko w odniesieniu do budowy i utrzymania mostów,
 • wprowadzenie definicji terenów budowlanych ułatwi podatnikom stosowanie zwolnień od podatku VAT oraz przyczyni się do usunięcia rozbieżności między organami skarbowymi a sądami administracyjnymi - chodzi o elementy decydujące o budowlanym charakterze terenu, dla którego nie został wydany plan zagospodarowania przestrzennego wraz ze stosowną decyzją,
 • podmioty zagraniczne w określonych sytuacjach będą mogły ustanowić przedstawiciela podatkowego bez konieczności rejestrowania się jako czynny podatnik VAT (przedstawiciel podatkowy nie może mieć zaległości podatkowych). Zmiana ta jest korzystna dla tych podmiotów, które przez Polskę zamierzają importować towary do innych państw członkowskich (dzięki temu mogą zwiększyć się wpływy z cła),
 • wprowadzenie możliwości dokonania korekty podstawy opodatkowania - w przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę,
 • umożliwienie wyłączenia z opodatkowania wydatków otrzymanych od nabywcy, które zostały poniesione w jego imieniu i na jego rzecz,
 • wprowadzenie możliwości przeliczania kwot na fakturach według kursu wymiany Europejskiego Banku Centralnego,
 • uelastycznienie stosowania stawki 0 proc. w eksporcie towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Stawka 0 proc. będzie stosowana w przypadku, gdy podatnik zarejestruje się jako podatnik VAT-UE nie później niż w momencie składania deklaracji (zostanie wprowadzony przykładowy katalog dokumentów umożliwiających stosowanie tej stawki w eksporcie).

Korzystne dla przedsiębiorców zmiany dotyczące fakturowania

Zmiany dotyczące fakturowania obejmą:
 • przeniesienie regulacji dotyczących fakturowania z rozporządzenia do ustawy,
 • zlikwidowany zostanie obowiązek wystawiania faktur, które dokumentują sprzedaż produktu/usługi zwolnionych z VAT (podatnik będzie musiał wystawić taką fakturę jedynie na żądanie nabywcy),faktury będą wystawiać wszyscy podatnicy, również podatnicy dotychczas wystawiający rachunki,
 • na fakturach dokumentujących sprzedaż paliwa do pojazdów samochodowych nie będzie zamieszczany numer rejestracyjny,
 • w przypadku, gdy kwota transakcji nie przekroczy 450 zł albo 100 euro możliwe będzie wystawianie faktur uproszczonych,
 • wydłużono termin wystawienia faktury do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji oraz wprowadzono możliwość wystawiania faktur zbiorczych (obejmujących transakcje z całego miesiąca),
 • będzie można uniknąć wielokrotnego wystawiania faktur zaliczkowych i faktury końcowej, gdy wszystkie czynności będą zrealizowane w jednym miesiącu.
Autor:  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Tekst opublikowany:  17 października 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: