RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo pracy
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2015-12-09  

Zmiany w umowach terminowych od 2016 roku

Od 2016 roku będą obowiązywały nowe zasady zawierania umów o pracę na czas określony. Umowy terminowe będą zawierane z pracownikami na okres do trzech lat (trzy miesiące umowy na okres próbny oraz 33 miesiące umowy na czas określony). Po upływie tego czasu umowy będą mogły być zawierane tylko na czas nieokreślony.
Wprowadzone zmiany mają uchronić pracowników od przedłużania umowy na czas określony w nieskończoność lub zawierania umów na kilka lat.

Zawieranie umów

Nadal pozostaje ograniczona liczba umów terminowych z jednym pracodawcą. Nie może ich być więcej niż trzy, a zatem czwarta umowa musi już zostać zawarta  na czas nieokreślony. Wyjątkiem jest tutaj zatrudnienie:
  • na zastępstwo,
  • na czas kadencji,
  • przy pracy dorywczej lub sezonowej, a także
  • w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie
- jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Co ważne, jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umów o pracę na czas określony przekraczałby 33 miesiące lub liczba takich umów przekroczyłaby trzy, wówczas od następnego dnia po upływie 33-miesięcznego okresu zatrudnienia lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony pracownik będzie traktowany jak zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważane będzie za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu tych przepisów.

Wypowiadanie umów

W zakresie wypowiadania umów o pracę na czas określony zmienią się zasady wypowiadania i okresy wypowiedzenia. Za wypowiedzeniem będzie można rozwiązać każdą umowę o pracę na czas określony, niezależnie od jej długości.

Okres wypowiedzenia umów na czas określony wyniesie:
  • dwa tygodnie - jeżeli pracownik był zatrudniony mniej niż pół roku,
  • miesiąc - jeżeli pracownik był zatrudniony od pół roku do mniej niż trzech lat,
  • trzy miesiące - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej trzy lata .
Ważne! Pracodawcy będą mogli jednostronnie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
Ograniczenie rodzajów umów o pracę do trzech obejmuje:
  • umowy o pracę na okres próbny,
  • umowy o pracę na czas określony,
  • umowy o pracę na czas nieokreślony.

Umowy na okres próbny

Pracodawca będzie mógł zawrzeć umowę o pracę na okres próbny z pracownikiem tylko raz i tylko by sprawdzić jego kwalifikacje i możliwości wykonywania określonej pracy. Jednak w określonych przypadkach możliwe będzie ponowne zatrudnienie pracownika na okres próbny.

Jak jest obecnie

Obecnie jeżeli pracodawca zawiera z pracownikiem dwie kolejne umowy o pracę na czas określony, wtedy trzecia kolejna taka umowa musi być już zawarta na czas nieokreślony. Jeżeli jednak między umowami czasowymi była dłuższa niż miesięczna przerwa, pracodawca nie musi kolejnej umowy zawierać na czas nieokreślony. Nie ma również ograniczeń dotyczących czasu trwania umowy na czas określony wynikających wprost z Kodeksu pracy. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony wynosi dwa tygodnie, pod warunkiem że był zawarty w umowie. Klauzulę dotyczącą wypowiedzenia można wpisać tylko do umowy zawartej na czas określony dłuższy niż sześć miesięcy.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać 22 lutego 2016 r.
Autor:  Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej