RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Spółka przed sądem
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2016-09-14  

Zmiany w postępowaniach cywilnych - sprawdź, co się zmieniło

Poprawa skuteczności pracy sądów w sprawach cywilnych, uproszczenie czynności procesowych, ułatwienie dostępu do sądu, a także usprawnienie działań komorników. Takie cele dotyczących postępowań cywilnych obowiązują od 8 września 2016 r. Przekonajmy się, jakie rozwiązania mają służyć tym celom.
Najważniejsze zmiany dotyczą komorników i egzekucji komorniczej.

Komornik pochopnie nie sprzeda auta

Komornik nie będzie już mógł sprzedać zajętej ruchomości (np. samochodu) w tzw. szybkim trybie. Jeśli dłużnik złoży skargę na czynności komornicze, wtedy komornik będzie musiał wstrzymać się ze sprzedażą. Ponadto nie będzie mógł przeprowadzić licytacji zajętych ruchomości wcześniej niż po dwóch tygodniach od uprawomocnienia się zajęcia. Licytacje musi obowiązkowo ogłaszać na stronie Krajowej Rady Komorniczej.

Zajęcie kont przez Internet

Komornicy mogą zajmować rachunki bankowe dłużników w sposób elektroniczny. W tym celu będą korzystać ze specjalnego systemu teleinformatycznego, wykorzystywanego przez banki. Od 8 września 2016 r. wszystkie zawiadomienia komornika oraz pisma banku muszą być składane w postaci elektronicznej.  Obowiązuje również elektroniczne przesyłanie korespondencji między komornikami sądowymi, organami podatkowymi i administracyjnymi organami egzekucyjnymi. Warto dodać, że nowe przepisy przewidują elektroniczną licytację ruchomości dłużników, jednak stosowne przepisy wejdą w życie od 1 marca 2017 r.

Nowość: wyjawienie majątku

Pojawiła się nowa instytucja wyjawienia majątku dłużnika przed komornikiem. Jeżeli wierzyciel, sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji lub uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie wskaże majątku, który pozwoli na zaspokojenie świadczenia, wtedy komornik może wezwać dłużnika do złożenia wykazu majątku lub innych wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji. Dłużnik składa wówczas wykaz majątku przed komornikiem, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Komornik musi uprzedzić dłużnika o tej odpowiedzialności przy wzywaniu go do złożenia wykazu majątku. Komornik pouczy także, że jeżeli dłużnik nie złoży wykazu majątku, wtedy wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

Skargi na komornika - nowe zasady

Zmieniły się również zasady składania skargi na czynności komornika. Obecnie skargę trzeba złożyć za pośrednictwem komornika. Jeżeli komornik oceni skargę jako zasadną, to uwzględni ją w całości, bez przekazywania do sądu. Przyjęto, że komornik w ciągu trzech dni od otrzymania skargi sporządzi uzasadnienie zaskarżonej czynności (jeżeli nie sporządził go wcześniej) albo przyczyn jej zaniechania. Uzasadnienie przekazuje wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu. Dotychczas skarga była wnoszona do sądu i jej odpis doręczano komornikowi, by sporządził uzasadnienie i przesłał je wraz z kartami egzekucyjnymi. Obecne rozwiązanie ma przyspieszyć postępowanie skargowe i pozwolić na szybszą reakcję, jeżeli zostanie stwierdzone naruszenie prawa przez komornika. 

Zbieg egzekucji - co nowego

Nowe przepisy zmieniają zasady rozwiązywania zbiegów egzekucji sądowej i administracyjnej. Nie będzie już potrzebne postanowienie sądu albo referendarza sądowego wskazujące organ właściwy do łącznego prowadzenia egzekucji. Wprowadzono bowiem zasadę, że w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego egzekucję prowadzi łącznie ten sądowy albo administracyjny organ egzekucyjny, który jako pierwszy dokonał zajęcia. Jeśli ustalenie tego pierwszeństwa będzie niemożliwe, wtedy pierwszeństwo będzie miał ten organ egzekucyjny, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie. 

Ustawa wprowadza również zasadę, że bezczynność wierzyciela jest podstawą do umorzenia postępowania egzekucyjnego po upływie sześciu miesięcy, a nie po roku, jak dotychczas. Umorzenie to nie nastąpi jednak z mocy prawa, ale na podstawie postanowienia wydawanego przez organ egzekucyjny.   

Usprawnienia w pracy sądów

Część obowiązków sędziów przejmą referendarze sądowi. Mianowicie będą mogli samodzielnie prowadzić postępowania upominawcze, a w sprawach depozytowych wykonywać wszystkie czynności z wyjątkiem likwidacji depozytu.  Sąd będzie mógł wydać wyrok na posiedzeniu niejawnym. Będzie to możliwe, jeśli pozwany uzna powództwo, albo gdy sąd uzna, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne.  Ponadto sąd będzie mógł zawiadomić strony o terminie posiedzenia sądu telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. 

Teletransmisje z sądu 

Inna nowość to możliwość przeprowadzania posiedzeń sądowych w drodze teletransmisji. Strony takiego postępowania będą mogły uczestniczyć w procesie na odległość, przebywając w budynku innego sądu. 

Dokumenty - nowa definicja

Rozszerza się definicja dokumentu. Od teraz dokumentem ma być nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią, czyli również np. e-mail i sms. Ponadto ustawa zrównuje oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej (opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym) z oświadczeniem woli w formie pisemnej.
Autor:  Joanna Banasiak-Lach, redaktor
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Więcej znajdziesz w hasłach: