RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-12-05  

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przyjęte przez rząd

Łatwiejsze prowadzenie firmy, usprawnione procedury administracyjne i zwiększone bezpieczeństwo obrotu gospodarczego to główne założenia do projektu zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Dnia 4 grudnia 2012 r. Rada Ministrów przyjęła dokument przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki. Zaproponowane przepisy maja upraszczają procedurę sprostowania i wykreślenia wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także poszerzyć zakres danych w nim zawartych.
Centralna Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) została uruchomiony przez Ministerstwo Gospodarki 1 lipca 2011 r. Dzięki niemu przedsiębiorcy (osoby fizyczne) mogą rejestrować swoją działalność (przez internet), zmieniać dane, a także sprawdzać informacje o innych osobach prowadzących działalność gospodarczą. Po roku obowiązywania regulacji dotyczących CEIDG, zaproponowano rozwiązania, które przede wszystkim zwiększą bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Uproszczenie procedury wykreślania i dokonywania sprostowań wpisów w CEIDG

Wykreślenie wpisów z CEIDG ma następować bez wszczynania postępowania administracyjnego i wydawania postanowienia lub decyzji ministra gospodarki.
Chodzi o wykreślania wpisów z powodu zgonu przedsiębiorcy, upływu 24-miesięcznego okresu zawieszenia działalności gospodarczej, a także błędów powstałych przy „przekształcaniu” przez gminę wniosku o wpis z formy papierowej na elektroniczną. Dzięki temu ma się skrócić czas oczekiwania na wykreślenie/sprostowanie wpisów w CEIDG.

Przewidziano przedłużenie - z 7 do 14 dni - czasu, w jakim przedsiębiorca będzie mógł dokonać zmiany i złożyć wniosek o wykreślenie z CEIDG.

Publikowanie informacji o wyrokach zakazujących prowadzenia działalności gospodarczej

W orzeczeniach sądów karnych dotyczących zakazów prowadzenia działalności gospodarczej - zakazany rodzaj działalności będzie wskazywany według Polskiej Klasyfikacji Działalności (wg kodów PKD). Minister gospodarki zostanie upoważniony do trwałego usunięcia z wpisu w CEIDG informacji o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej, który uległ zatarciu.
Więcej: CEIDG dowie się czy przedsiębiorca ma zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Zasady uzyskiwania zaświadczeń o wpisie z CEIDG - uproszczenie i ujednolicenie

W myśl nowych rozwiązań, udostępnianie danych przez CEIDG powinno odbywać się elektronicznie i zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca ma mieć także możliwość uzyskiwania z CEIDG zaświadczenia zawierającego dane dotyczące adresu jego zamieszkania oraz innych danych niejawnych.

Szerszy zakres danych zawartych we wpisie do CEIDG

Dane te będą uzupełnione m.in. o informacje, czy przedsiębiorca prowadzi działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej, a także o numer telefonu (przedsiębiorca będzie sam decydował czy chce, by numer był widoczny we wpisie, czy ma tylko służyć do kontaktów z administracją publiczną).
Ważne! Będzie także możliwość dołączenia do wniosku o wpis do CEIDG danych niezbędnych do zgłoszenia przedsiębiorcy i jego rodziny do ubezpieczenia społecznego (i lub zdrowotnego). Umożliwi to przedsiębiorcom złożenie z jednym wnioskiem o wpis do CEIDG również tych informacji i przekazanie ich elektronicznie do ZUS. Obecnie takich zgłoszeń dokonuje się w wybranym oddziale ZUS.
Zaproponowano również, aby z urzędu następowało dopisywanie do danych zawartych w CEIDG numerów identyfikacyjnych, m.in. NIP i REGON spółki.

Dane podawane we wniosku o zmianę wpisu w CEIDG przy zawieszaniu działalności gospodarczej - ograniczenia

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na zawieszenie działalności gospodarczej, we wniosku o zmianę wpisu w CEIDG nie będzie musiał jeszcze raz podawać wszystkich danych adresowych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Ułatwienia w dochodzeniu przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG

Przewidziano wskazanie adresu zamieszczonego w CEIDG, jako rodzącego skutki administracyjne i sądowe. Takie rozwiązanie ma ułatwić dochodzenie przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do tego sytemu.

Zaproponowano też dodanie kolejnego przepisu, w którym zostanie wprost wskazane, że przedsiębiorca, posługujący się adresem, do którego nie ma prawa, zostanie wykreślony z CEIDG przez ministra gospodarki. Ułatwi to walkę z nieuczciwymi przedsiębiorcami.

Będzie możliwa „rezygnacja” z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

Jeśli przedsiębiorca, wpisując się do CEIDG, poda przyszłą datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, to do czasu, kiedy ten termin nadejdzie, będzie mógł zrezygnować z wpisu i wówczas jego dane nie będą publikowane w CEIDG. Według prawa, osoba taka nie jest przedsiębiorcą (nie rozpoczęła wykonywania działalności gospodarczej), a CEIDG jest rejestrem przedsiębiorców.
Podstawa: Projekt założeń do ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Autor:  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Tekst opublikowany:  5 grudnia 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: