RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2016-09-21  

Wydatki na wypłatę dywidendy nie dają prawa do odliczenia VAT

Wypłata dywidendy w żaden sposób nie ma wpływu na cenę towarów czy świadczonych przez spółkę usług, a zatem nie ma też wpływu na osiągnięcie przez spółkę obrotu, wobec czego spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z wypłatą dywidendy.
Wyrok NSA z 8 grudnia 2015 r., sygn. akt I FSK 1193/14
Komentowany wyrok zapadł na tle następującego stanu faktycznego.

Stan faktyczny

Spółka P. S.A. (dalej: spółka) wystąpiła z wnioskiem do ministra finansów o udzielenie pisemnej interpretacji podatkowej. Spółka we wniosku przedstawiła następujący stan faktyczny. Działając w formie prawnej spółki akcyjnej, wywiązując się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, ponosi wydatki związane z formą prawną, w której funkcjonuje. Do tych wydatków zaliczyć można w szczególności:
  • wydatki związane z organizacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (dalej: WZA) - obejmujące przykładowo koszty notarialne, koszty obsługi informatycznej, koszty usług doradczych, wynajem sali, koszty związane z obowiązkiem informacyjnym czy też usługi transportowe obsługi i sprzętu;
  • wydatki związane z obsługą wypłaty dywidendy, w tym koszty usług doradczych w zakresie obowiązków spółki związanych z wypłatą dywidendy.
Spółka wyjaśniła także, że ponoszone przez nią wydatki związane z organizacją WZA oraz obsługą dywidendy są związane z ogólnym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Tym samym pozostają w pośrednim związku z realizowaną przez spółkę działalnością gospodarczą podlegającą opodatkowaniu VAT.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym spółka zwróciła się z pytaniem: czy zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących koszty związane z obsługą wypłaty dywidendy?

Zdaniem spółki, w myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, spółka będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących koszty związane z obsługą wypłaty dywidendy. W uzasadnieniu wskazała, że nie ulega wątpliwości, iż stanowiące przedmiot zapytania wydatki związane z obsługą wypłaty dywidendy nie mają bezpośredniego związku ze sprzedażą spółki podlegającą opodatkowaniu VAT, niemniej jednak nie sposób stwierdzić, że nie są one związane z ogólnym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Ich poniesienie jest niezbędne i warunkuje możliwość prowadzenia przez spółkę działalności, a więc należy je uznać za pozostające w bezpośrednim związku z prowadzoną przez spółkę działalnością.

Stanowisko fiskusa

Organ wydający interpretację uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Stwierdził, że w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT spółce nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących koszty związane z obsługą wypłaty dywidendy, ponieważ wydatki te nie są związane z wykonywaniem przez spółkę czynności opodatkowanych VAT.

Wyrok WSA w Łodzi

Spółka zaskarżyła taką interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który uznał ją jednak za niezasadną. Uzasadniając rozstrzygniecie sąd wskazał, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Zatem można odliczyć w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Spółka zaskarżyła wyrok do NSA, który jednak oddalił skargę kasacyjną spółki.
Komentarz eksperta
Przemysław Mańko
radca prawny
W komentowanym wyroku NSA rozstrzygał spór pomiędzy spółką a fiskusem dotyczący tego, czy na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT spółka ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących koszty związane z obsługą wypłaty dywidendy. NSA przychylił się do stanowiska sądu administracyjnego, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione jednocześnie dwa warunki. Mianowicie odliczenia dokonuje podatnik VAT, a ponadto towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie drugi warunek nie został spełniony, ponieważ towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, nie są w rzeczywistości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Więcej znajdziesz w hasłach: