RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-09-06  

Stopy procentowe NBP nadal bez zmian

W dniach 4-5 września 2012 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.
Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:
  • stopa referencyjna 4,75% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 3,25% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 5,00% w skali rocznej.
Aktywność gospodarcza na świecie pozostaje na niskim poziomie. Recesji w strefie euro towarzyszy umiarkowany wzrost aktywności w Stanach Zjednoczonych. W II kwartale obniżył się wzrost gospodarczy w krajach wschodzących. Niższe tempo aktywności gospodarczej na świecie sprzyjało obniżeniu się inflacji w wielu krajach.

W ostatnim okresie nastąpiła pewna poprawa nastrojów na międzynarodowych rynkach finansowych, co sprzyjało wzrostowi cen niektórych aktywów finansowych oraz napływowi kapitału na rynki wschodzące. Jednocześnie wzrosły istotnie ceny surowców rolnych oraz surowców energetycznych na rynkach światowych.
Dane o PKB w Polsce wskazują, że wzrost gospodarczy w II kw. spowolnił silniej niż oczekiwano. Obniżeniu uległa zarówno dynamika konsumpcji, jak i tempo wzrostu inwestycji, w tym inwestycji przedsiębiorstw. Istotny ujemny wkład do wzrostu PKB miała zmiana stanu zapasów. Zmniejszyło się również tempo wzrostu eksportu, jednak ze względu na jednoczesny spadek importu wkład eksportu netto był głównym czynnikiem wzrostu PKB. Osłabieniu wzrostu gospodarczego towarzyszyło pogorszenie się wyników finansowych przedsiębiorstw.
Jednocześnie wzrost produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej w lipcu był wyższy niż średnio w II kw., jednak towarzyszyło temu utrzymanie spadku produkcji budowlano-montażowej. Również oceny dotyczące koniunktury pozostają niekorzystne.
Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w II kw. wyhamował wzrost liczby pracujących, a stopa bezrobocia była wyższa niż rok wcześniej, głównie ze względu na dalszy wzrost liczby osób aktywnych zawodowo. Jednocześnie obniżyła się dynamika wynagrodzeń w gospodarce, w tym w sektorze przedsiębiorstw.

Spowolnieniu gospodarczemu towarzyszyło stopniowe osłabianie się dynamiki akcji kredytowej dla przedsiębiorstw. W dalszym ciągu spowalniała też akcja kredytowa dla gospodarstw domowych, na co złożył się dalszy spadek wartości kredytów konsumpcyjnych oraz niższa dynamika kredytów mieszkaniowych, w tym spadek kredytów walutowych. Mimo to w I kw. nastąpił dalszy spadek stopy oszczędności gospodarstw domowych.

Po przejściowym wzroście w czerwcu, w lipcu inflacja CPI obniżyła się do 4,0%, pozostając jednak powyżej celu inflacyjnego NBP (2,5%). Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii utrzymała się na niezmienionym poziomie. Równocześnie, utrzymały się podwyższone oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych.
Ważne! W ocenie Rady, w najbliższych miesiącach inflacja będzie się stopniowo obniżać, czemu sprzyjać będzie wygasanie statystycznych efektów bazy w warunkach obniżającej się dynamiki popytu w gospodarce. Czynnikiem ryzyka dla obniżenia inflacji jest obserwowany w ostatnim okresie wzrost cen surowców na rynkach światowych. W średnim okresie spowolnienie wzrostu gospodarczego będzie sprzyjało powrotowi inflacji do celu.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.
Jeśli napływające informacje będą potwierdzały dalsze osłabienie koniunktury gospodarczej, a ryzyko nasilenia się presji inflacyjnej będzie ograniczone, Rada rozważy dostosowanie polityki pieniężnej.
Autor:  Źródło: Narodowy Bank Polski
Tekst opublikowany:  6 września 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: