RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Zarządzanie spółką
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-04-05  

Stopy procentowe nadal bez zmian

W dniach 3-4 kwietnia 2012 r. obyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.
I tak stopy procentowe wynoszą:
  • stopa referencyjna - 4,50% w skali rocznej,
  • stopa lombardowa - 6,00% w skali rocznej,
  • stopa depozytowa - 3,00% w skali rocznej,
  • stopa redyskonta weksli - 4,75% w skali rocznej.
Wzrost gospodarczy na świecie utrzymuje się na niskim poziomie. Strefa euro znajduje się w recesji, natomiast wzrost w Stanach Zjednoczonych pozostaje umiarkowany. Nadal osłabia się aktywność gospodarcza w części największych gospodarek wschodzących. Czynnikiem hamującym wzrost gospodarczy na świecie może być trwający proces dostosowań w bilansach przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w części krajów rozwiniętych oraz wysokie ceny paliw.

Inflacja na świecie

Inflacja na świecie, pomimo pewnego obniżenia, pozostaje podwyższona, do czego nadal przyczyniają się wysokie ceny surowców. Po okresie wcześniejszej aprecjacji kursy walut gospodarek wschodzących, w tym złotego, ustabilizowały się.

Sytuacja gospodarcza w Polsce

Niektóre wskaźniki dotyczące Polski, w tym dane o produkcji w przemyśle i budownictwie, oraz część wyprzedzających wskaźników koniunktury sygnalizują pewne osłabienie tendencji wzrostowych. Jednak inne dane, w tym dane o sprzedaży detalicznej, świadczą o tym, że skala spowolnienia wzrostu aktywności gospodarczej nie powinna być duża.

W lutym stopa bezrobocia pozostała na podwyższonym poziomie. Jednocześnie obniżyło się zatrudnienie w przedsiębiorstwach, a dynamika płac powróciła do umiarkowanego poziomu.

Nadal zwiększała się akcja kredytowa dla przedsiębiorstw, choć dynamika kredytu dla firm nieco się obniżyła. Wciąż obniżała się także dynamika akcji kredytowej dla gospodarstw domowych. Złożył się na to utrzymujący się spadek kredytów konsumpcyjnych oraz dalsze spowolnienie wzrostu kredytów hipotecznych.

Inflacja w Polsce

W lutym roczna inflacja CPI wzrosła do 4,3%, pozostając wyraźnie powyżej celu inflacyjnego NBP (2,5%). Nieznacznie wzrosła również inflacja bazowa, głównie wskutek wyższych cen wyrobów tytoniowych po podniesieniu stawek podatku akcyzowego. Z kolei, dynamika cen producentów spowolniła. Obniżyły się także oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, choć pozostają one relatywnie wysokie.
W ocenie Rady, w średnim okresie inflacja będzie w pewnym stopniu ograniczana przez oczekiwane osłabienie wzrostu gospodarczego w warunkach utrzymującej się umiarkowanej dynamiki płac oraz kontynuowanego zacieśnienia polityki fiskalnej. Spadkowi inflacji powinna sprzyjać także aprecjacja złotego na początku bieżącego roku.
W krótkim okresie inflacja - mimo oczekiwanego pewnego obniżenia - prawdopodobnie pozostanie powyżej celu inflacyjnego. Do utrzymania się inflacji na podwyższonym poziomie przyczyni się wcześniejsze osłabienie złotego oraz utrzymujące się wysokie ceny surowców.
W tym samym kierunku będzie oddziaływała również wysoka dynamika cen regulowanych. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie. W ocenie Rady oczekiwana niewielka skala spowolnienia polskiej gospodarki w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej zwiększa prawdopodobieństwo utrzymania się inflacji w średnim okresie powyżej celu. Z związku z powyższym w najbliższym okresie Rada rozważy zacieśnienie polityki pieniężnej, o ile nie pojawią się sygnały wskazujące na wyraźne spowolnienie aktywności gospodarczej w Polsce i jednocześnie perspektywy powrotu inflacji do celu nie ulegną poprawie.
Autor:  Źródło: www.nbp.pl
Tekst opublikowany:  5 kwietnia 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: