RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2015-10-16  

Środowiskowe uwarunkowania inwestycji do podpisu prezydenta

W końcowym kształcie Sejm RP przyjął 9 października 2015 r. nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Ustawa dostosowuje polskie prawo do regulacji unijnych m.in. w zakresie oceny skutków wywieranych na środowisko przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne.
W celu uniknięcia konfliktu interesów nowelizacja zawiera przepisy mające zapewnić bezstronność w sytuacji, gdy organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, np. gmina, jest jednocześnie inwestorem. W takiej sytuacji decyzję będzie wydawał regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Lepsza jakość dokumentacji

Żeby poprawić jakość dokumentacji przygotowywanej w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, raporty o oddziaływaniu na środowisko będą musiały być opracowywane przez ekspertów z odpowiednim wykształceniem lub doświadczeniem. Chodzi m.in. o absolwentów kierunków technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska oraz m.in. o osoby posiadające co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w zespołach przygotowujących takie raporty.

Decyzje na dłużej

Nowelizacja wydłuża z czterech do sześciu lat termin, w którym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach będzie można dołączyć do wniosku o kolejną decyzję inwestycyjną. W przypadku inwestycji realizowanych etapowo termin został wydłużony z sześciu do 10 lat. Uzyskanie decyzji nie będzie konieczne w szczególnych przypadkach ustawowych, w tym np. dla projektów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa lub bezpieczeństwem cywilnym, tj. przeciwdziałaniem lub usunięciem bezpośredniego zagrożenia dla ludności.

Nowa ustawa rozszerza też katalog podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, w tym m.in. o Sejm, Senat, sądy i trybunały. Tryb udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie w odniesieniu do Sejmu i Senatu określać będą ich regulaminy.
Autor:  Źródło: Sejm RP

Więcej znajdziesz w hasłach: