RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2016-11-30  

Sprawdź, kiedy dywidenda niepieniężna dla wspólników spółki z o.o. będzie podlegała VAT

Wypłata dywidendy w formie niepieniężnej w postaci prawa własności nieruchomości będzie stanowiła nieodpłatne przekazanie towarów, które będzie podlegało opodatkowaniu VAT, jeśli spółce przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabywaniu nieruchomości.
Wyrok WSA we Wrocławiu z 12 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Wr 233/16
Komentowany wyrok zapadł na tle następującego stanu faktycznego.

Stan faktyczny

Spółka A. sp. z o.o. (dalej: spółka) wystąpiła z wnioskiem o udzielenie interpretacji podatkowej w przedmiocie podatku od towarów i usług. We wniosku wskazała, że posiada niepodzielone zyski z lat poprzednich. Zarząd spółki przewiduje, że w bieżącym roku obrotowym spółka odnotuje kolejne zyski nadające się do podziału między wspólników. Zamiast jednak wypłacić dywidendę w formie pieniężnej, spółka zamierza wypłacić dywidendę niepieniężną. W ramach podziału wypracowanych zysków zostanie nieodpłatnie przekazane na rzecz wspólników prawo własności nieruchomości należących do spółki. Spółka wyjaśniła przy tym, że jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Ponadto podała, że spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabywaniu nieruchomości, które mają być przedmiotem dywidendy.

Spółka zapytała, czy wypłata dywidendy w formie niepieniężnej - poprzez przeniesienie na rzecz wspólników prawa własności nieruchomości - jest nieodpłatnym przeniesieniem towarów, w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT? Zdaniem spółki takie przeniesienie własności nieruchomości nie może zostać uznane jako nieodpłatne przeniesienie towarów na gruncie ustawy o VAT. Wypłata dywidendy nie jest czynnością polegającą na dysponowaniu przez spółkę własnym majątkiem. Przy wypłacie dywidendy, w ocenie spółki, nie istnieje taki stosunek prawny, w wyniku którego dochodzi do wzajemnych świadczeń. Ponadto skoro dywidenda pieniężna nie jest obciążona VAT, to nie ma powodu, dla którego zasadne byłoby różnicowanie pod względem podatkowym wypłaty dywidendy pieniężnej i niepieniężnej.

Organ podatkowy uznał jednak stanowisko spółki za nieprawidłowe. Organ wyjaśnił, że opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów (rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności darowizny, pod warunkiem jednak, że podatnikowi przysługiwało prawo do całkowitego albo częściowego odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Jeżeli w ramach wypłaty dywidendy zamiast wypłaty pieniędzy spółka będzie przekazywać prawo własności nieruchomości, to w opinii organu nastąpi nieodpłatne przekazanie towaru opodatkowane VAT, jeżeli spełnione są warunki z art. 7 ust. 2 ustawy. Z opisu sprawy jednoznacznie zaś wynika, że przekazanie nieruchomości nastąpi na cele osobiste udziałowców, a spółce przy nabywaniu nieruchomości przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W związku z tym organ stwierdził, że wypłata dywidendy w formie niepieniężnej w postaci prawa własności nieruchomości będzie nieodpłatnym przekazaniem towarów, które będzie podlegało opodatkowaniu VAT.

Wyrok WSA

Spółka zaskarżyła interpretację do WSA, zarzucając przy jej wydaniu naruszenie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT poprzez jego błędną wykładnię, która polegała na przyjęciu stanowiska, że czynność wypłaty dywidendy w formie niepieniężnej, polegająca na przeniesieniu na rzecz wspólników prawa własności nieruchomości, będzie podlegała opodatkowaniu VAT jako nieodpłatna dostawa towarów, zrównana z odpłatną dostawą towarów. Sąd administracyjny nie podzielił argumentów spółki i skargę oddalił.
Komentarz eksperta
Przemysław Mańko
radca prawny
Istota sporu pomiędzy spółką z o.o. a fiskusem sprowadzała się do oceny, czy przekazanie wspólnikom dywidendy w formie niepieniężnej w postaci prawa własności nieruchomości jest czynnością podlegającą VAT. Zdaniem spółki przeniesienie własności nieruchomości stanowiącej składnik majątku spółki w ramach podziału zysku nie stanowi nieodpłatnego przeniesienia towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT i tym samym nie podlega opodatkowaniu VAT. Sąd w wydanym nieprawomocnym wyroku wskazał, że wypłata dywidendy w formie niepieniężnej w postaci prawa własności nieruchomości będzie stanowiła nieodpłatne przekazanie towarów, które będzie podlegało opodatkowaniu VAT, jeśli spółce przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabywaniu nieruchomości.

Więcej znajdziesz w hasłach: