RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2017-06-01  

Sprawdź, jaka data liczy się jako moment poniesienia kosztu podatkowego

Chociaż w art. 15 ust. 4e updop ustawodawca odwołał się do pojęć znanych prawu bilansowemu i niezdefiniowanych w prawie podatkowym, jak rezerwy czy bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, nie ma podstaw, aby zabiegu takiego dokonywać w stosunku do pojęcia kosztu jako kosztu ujętego w księgach rachunkowych. Skoro bowiem w przepisie tym mowa jest o dniu, w którym koszt ujęto w księgach rachunkowych, a nie o dniu, w którym wydatek ujęto w księgach rachunkowych jako koszt, wymieniona w przepisie data jest tylko datą wprowadzenia informacji do systemu.
Komentowany wyrok zapadł na tle następującego stanu faktycznego.

Stan faktyczny

Spółka zapytała we wniosku, czy jest uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty wynikającej z decyzji prezesa UKE w dacie dokonania przez spółkę przelewu bankowego, na rachunek wskazany w decyzji rezerwacyjnej? Zdaniem spółki jest do tego uprawniona. W ocenie spółki kluczowe jest prawidłowe rozumienie pojęcia ujęcia (zaksięgowanie) kosztu w księgach rachunkowych. Zdaniem spółki, sformułowanie to nie powinno być rozumiane w ten sposób, że wydatki będą podlegały zaliczeniu do kosztów podatkowych tak jak dla celów prowadzonej przez spółkę rachunkowości (dla celów bilansowych).
Minister finansów w interpretacji indywidualnej uznał jednak stanowisko spółki za nieprawidłowe. Jego zdaniem z literalnego brzmienia art. 15 ust. 4e updop wynika, że za dzień poniesienia kosztu należy uznać dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych, tj. zaksięgowano w korespondencji z odpowiadającym mu zobowiązaniem. Dzień ten należy rozumieć jako dzień (okres), do którego został dany wydatek przypisany w księgach rachunkowych spółki na podstawie treści otrzymanej faktury. W związku z tym ujęcie podatkowe kosztu jest uzależnione od ujęcia danego kosztu w księgach rachunkowych. Dotyczy to również sytuacji, gdy koszt wprowadzany jest do ksiąg w innej dacie niż data otrzymania faktury. Samo otrzymanie faktury nie stanowi bowiem - w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - wystarczającej podstawy do rozpoznania kosztu, koszt musi jeszcze zostać ujęty w księgach rachunkowych. Skoro ujęcie kosztu w księgach jest warunkiem rozpoznania kosztu do celów podatkowych, istotny jest również dzień, do jakiego dany koszt przyporządkowano do celów rachunkowych.

Wyrok WSA

Nie zgadzając się z taką interpretacją przepisów, spółka zaskarżyła ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sąd zgodził się ze spółką, że była ona uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty wynikającej z decyzji prezesa UKE w dacie dokonania przez spółkę przelewu bankowego. Takie samo stanowisko zajął NSA.
Komentarz eksperta
Przemysław Mańko
radca prawny
Naczelny Sąd Administracyjny zajął się sprawą sporu spółki z fiskusem, dotyczącego wykładni art. 15 ust. 4e updop, tj. problemu, czy datą poniesienia kosztu jest data ujęcia go w księgach rachunkowych spółki, czy też data (jak to wskazał organ podatkowy) uznania wydatku jako koszt w ujęciu bilansowym. NSA uznał, że momentu ujęcia kosztów dla celów podatkowych nie należy określać na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. W konsekwencji okoliczność, że określony koszt jest amortyzowany bilansowo, nie oznacza, że automatycznie musi także być amortyzowany podatkowo - prawo podatkowe i prawo bilansowe zachowują w tym względzie pełną odrębność.

Więcej znajdziesz w hasłach: