RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2017-08-01  

Sprawdź, czy wspólnicy spółki cywilnej przed przekształceniem mogą wystąpić o interpretację

Zwrot „na wniosek osób planujących utworzenie tej spółki - w zakresie dotyczącym działalności tej spółki”, użyty w art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, należy rozumieć w ten sposób, że w kręgu osób uprawnionych do złożenia wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej w sprawach związanych z przyszłą sytuacją spółki handlowej znajdują się również wspólnicy spółki cywilnej planujący przekształcenie tej spółki w spółkę prawa handlowego.
Komentowany wyrok zapadł na tle następującego stanu faktycznego.

Stan faktyczny

Jeden ze wspólników spółki cywilnej wystąpił z wnioskiem do ministra finansów o udzielenie interpretacji podatkowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych. We wniosku podał, że razem z inną osobą jest wspólnikiem spółki cywilnej prowadzącej działalność gospodarczą w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, co pozwala wspólnikom spółki na korzystanie ze zwolnień i preferencji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wspólnicy spółki cywilnej rozważają przekształcenie tej spółki na podstawie art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z przekształceniem na spółkę przekształconą (spółkę z o.o.) przejdą zezwolenia na działalność w strefie przysługujące wspólnikom spółki cywilnej przed jej przekształceniem.

W tak przedstawionym stanie faktycznym wspólnik zwrócił się z pytaniem, czy w związku z przekształceniem spółki cywilnej w spółkę z o.o., na podstawie art. 551 § 2 ksh spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku przekształcenia będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, na podstawie uzyskanego przez wspólników spółki cywilnej zezwolenia na działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej?

Stanowisko Izby Skarbowej

Dyrektor Izby Skarbowej odmówił jednak udzielenia interpretacji przepisów. W uzasadnieniu podał, że wspólnik spółki cywilnej nie jest zainteresowanym w rozumieniu art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej (dalej: Ordynacja), ponieważ zwrócił się „odnośnie do kwestii prawnych dotyczących podmiotu powstałego w wyniku przekształcenia”, a więc spółki z o.o. Status zainteresowanego przysługiwał zaś będzie spółce z o.o., ponieważ to tej spółki dotyczy bezpośrednio zadane pytanie. Podkreślił, że wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i w konsekwencji nie można go uznać za podmiot zainteresowany - uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie interpretacji.

Wyrok WSA w Gliwicach

Wspólnik spółki cywilnej zaskarżył interpretację przepisów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który przyznał mu rację. W ocenie sądu wspólnik może zostać uznany za osobę zainteresowaną, która może wystąpić z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, jako osoba planująca utworzenie spółki, o której mowa w art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji. Sprawa znalazł swój finał przed NSA, ale skarga kasacyjna fiskusa została oddalona.
Komentarz eksperta
Przemysła Mańko
radca prawny
W komentowanej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny zajął się sprawą wspólnika spółki cywilnej, działającej w specjalnej strefie ekonomicznej, który razem z drugim wspólnikiem planował przekształcenie tej spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Z związku z tym zwrócił się do ministra finansów o udzielenie interpretacji przepisów, czy powstała z przekształcenia spółka będzie mogła korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT. Jednak wspólnikowi nie udzielono interpretacji. Organ podatkowy uznał, że wspólnik spółki cywilnej nie jest uprawniony do wystąpienia z takim wnioskiem, bo dotyczy on spółki z o.o. Stanowisko to zakwestionował najpierw WSA w Gliwicach, a następnie NSA, uznając, że w kręgu osób uprawnionych do złożenia wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej w sprawach związanych z przyszłą sytuacją spółki handlowej znajdują się również wspólnicy spółki cywilnej planujący przekształcenie tej spółki w spółkę prawa handlowego.

Więcej znajdziesz w hasłach: