RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2017-01-18  

Sprawdź, czy Twoja spółka może skorzystać z obniżonej stawki CIT

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowelizacja przepisów podatkowych, która przede wszystkim wprowadza obniżoną 15% stawkę podatku dochodowego od osób prawnych dla tzw. małych podatników i podatników rozpoczynających działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność. Poznaj zasady stosowania obniżonej stawki CIT.
W podatku dochodowym od osób prawnych od tego roku, oprócz podstawowej 19% stawki podatkowej, wprowadzono 15% stawkę w odniesieniu do małych podatników i podatników rozpoczynających działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność. Definicję małego podatnika obecnie znajdziemy w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT. Małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Jednak w art. 19 ust. 1a ustawy o CIT przewiduje się ograniczenie możliwości stosowania stawki 15% dla podatników rozpoczynających działalność, którzy powstali w wyniku szeregu wskazanych w tym przepisie operacji restrukturyzacyjnych. Odnosi się to do podatników, którzy zostali utworzeni:
 1. w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo
 2. w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo
 3. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika:
  • uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo,
  • zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo
  • składniki majątku tego przedsiębiorstwa
  o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1.000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo
 4. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

Podatnicy ci nie będą mogli stosować 15% stawki podatku w roku rozpoczęcia działalności (przez który to rok należy rozumieć rok, w którym wystąpiły wskazane w art.19 ust. 1a ustawy o CIT operacje restrukturyzacyjne), jak również w następnym roku podatkowym, nawet gdy w tym kolejnym roku będą posiadali status małego podatnika. A zatem podatnicy ci będą mogli stosować preferencyjną stawkę podatku dochodowego od osób prawnych (15%) - dopiero począwszy od trzeciego roku podatkowego, pod warunkiem że zostanie zachowana reguła pozostawania w tym roku małym podatnikiem.

Ponadto 15% stawki podatku nie stosuje się w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2016 r. do podatników utworzonych w wyniku czynności restrukturyzacyjnych pomiędzy dniem ogłoszenia ustawy nowelizującej a 31 grudnia 2016 r. Ograniczenie ma zapobiec dokonywaniu przez podatników restrukturyzacji, które miałyby na celu - poprzez zmianę formuły działalności lub sztuczne dostosowywanie jej rozmiarów - skorzystanie ze stawki 15%. Obniżonej 15% stawki nie mogą stosować również podatkowe grupy kapitałowe.

Pozostałe zmiany w ustawie nowelizującej

Pozostałe zmiany zawarte w ustawie nowelizującej mają na celu:
 • uszczelnienie systemu podatkowego poprzez doprecyzowanie obecnie funkcjonujących regulacji eliminujące wątpliwości interpretacyjne, mogących skutkować unikaniem opodatkowania niektórych dochodów,
 • ograniczenie stosowania niektórych preferencji podatkowych w przypadku transakcji dokonywanych wyłącznie lub głównie w celu uzyskania korzyści podatkowej (bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych), jak również
 • zmianę przepisów wykorzystywanych w stosowanych przez podatników schematach optymalizacyjnych.

Zmiany te dotyczą m.in.:
 • wprowadzenia - w ustawie o CIT katalogu przypadków, w których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”,
 • określenia zasady ustalania przychodu - z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny - w wysokości wartości tego wkładu określonej w umowie lub podobnym dokumencie, nie mniejszej niż wartość rynkowa, przedmiotu aportu (dotychczas była to wartość nominalna udziałów/akcji),
 • doprecyzowania przepisów dotyczących ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, odwołujących się do pojęcia „unicestwienia” praw inkorporowanych przez udziały (akcje);
 • doprecyzowania warunku istnienia uzasadnionych przyczyn ekonomicznych dla możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania w przypadku połączeń i podziałów spółek oraz rozszerzenie zakresu stosowania tego warunku o transakcje tzw. wymiany udziałów,
 • doprecyzowania warunku stosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła m.in. odsetek i należności licencyjnych otrzymywanych przez ich odbiorcę, będącego jednocześnie ich rzeczywistym właścicielem (tzw. beneficial owner).
Autor:  Iwona Czauderna, doradca podatkowy

Więcej znajdziesz w hasłach: