RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo pracy
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2016-03-02  

Składki za zleceniobiorców - wyjaśnienia ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawił wyjaśnienia dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców.
Od 1 stycznia 2016 r. nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców, dla których odpłatność w umowie agencyjnej, umowie-zlecenia albo w innej umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wykonywania umowy. W podstawie wymiaru nie uwzględnia się zasiłków z ubezpieczeń społecznych. Ponadto odpowiednie zastosowanie mają przepisy § 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.), określające przychody wyłączone z podstawy wymiaru składek.

Za tych zleceniobiorców w imiennym raporcie miesięcznym płatnik składek uwzględnia należne składki na ubezpieczenia społeczne od wszystkich dokonanych lub postawionych do dyspozycji ubezpieczonego wypłat - od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, którego deklaracja rozliczeniowa dotyczy - stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, z uwzględnieniem ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W świetle powołanych przepisów, jeśli, przykładowo, umowa-zlecenie zostanie zawarta na okres od 1 stycznia do 29 lutego 2016 r. i zleceniobiorca nie uzyska w styczniu przychodu z tytułu wykonywania umowy, a w lutym uzyska przychód stanowiący podstawę wymiaru składek w wysokości 3.000 zł, to podstawa wymiaru składek za styczeń wyniesie 0 zł, a za luty 3.000 zł. Nieprawidłowe jest twierdzenie, że w takim przypadku za luty składki powinny być opłacone tylko od kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. 1.850 zł.

Zleceniobiorcami są osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia innej umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, z wyłączeniem osób, które umowę taką zawarły z własnym pracodawcą albo wykonują ją na rzecz własnego pracodawcy.
Autor: Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Więcej znajdziesz w hasłach: