RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Kodeks spółek handlowych
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-11-21  

Sąd rejestrowy sprawdzi czy członkowie zarządu lub rady nadzorczej byli karani

Sąd rejestrowy będzie mógł automatycznie weryfikować osoby podlegające wpisowi i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, których mogą dotyczyć zakazy wynikające z Kodeksu spółek handlowych. Rada Ministrów 20 listopada 2012 r. przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Głównym celem przyjętych przepisów w projekcie jest ułatwienie i przyspieszenie obiegu dokumentów pomiędzy sądami powszechnymi a Krajowym Rejestrem Karnym, poprzez zastąpienie dotychczas wykorzystywanych, tradycyjnych dokumentów papierowych przesyłanych pocztą ich elektronicznymi odpowiednikami przekazywanymi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Przyjęty projekt zakłada zapewnienie możliwości komunikowania się systemów teleinformatycznych KRS i KRK, zarówno na etapie dokonywania wpisu podmiotu do KRS, jak i następnych wpisów dotyczących zmian w składzie organów tego podmiotu oraz możliwości informowania przez KRK o skazaniu osoby już wpisanej do KRS za przestępstwa wymienione w Kodeksie karnym (dalej: kk):
  • przeciwko ochronie informacji,
  • przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • przeciwko mieniu,
  • przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
oraz Kodeksie spółek handlowych (dalej: ksh):
  • ogłaszanie lub podawanie organom spółki, władzom państwowym lub uprawnionym osobom nieprawdziwych danych lub informacji - art. 587,
  • umożliwianie bezprawnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub bezprawnego wykonywania praw mniejszości - art. 590,
  • posługiwanie się przy głosowaniu na walnym zgromadzeniu lub wykonywaniu praw mniejszości fałszywymi lub cudzymi dokumentami i zaświadczeniami - art. 591
lub orzeczeniu wobec niej zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub wykonywania określonej działalności gospodarczej na podstawie art. 39 pkt 2 kk.
Ważne! Przypomnijmy, że w myśl art. 18 § 2 ksh członkami zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorami nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za ww. przestępstwa.

Jak ma się odbywać komunikacja między KRK a KRS?

Przed dokonaniem wpisu do rejestru sąd rejestrowy automatycznie, wykorzystując system teleinformatyczny, będzie kierował do KRK zapytanie dotyczące ewentualnej karalności osób podlegających wpisowi do rejestru w zakresie istotnym z punktu widzenia przepisów ksh, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o SKOK.

Krajowy Rejestr Karny będzie też na bieżąco przekazywał do systemu teleinformatycznego KRS dane o osobach prawomocnie skazanych za jedno z w/w przestępstw w celu ustalenia, czy któraś z tych osób nie jest już wpisana do rejestru pomimo braku zdolności do pełnienia powierzonej jej funkcji.

Projektowane przepisy mają również umożliwić sprawdzenie, czy osoby wpisane do KRS przed wdrożeniem automatycznej weryfikacji mogą pełnić powierzone im funkcje.

Kiedy przepisy wejdą w życie?

Proponuje się, aby - co do zasady - ustawa weszła w życie z dniem 30 czerwca 2013 r., natomiast z dniem 31 grudnia 2012 r. weszłyby w życie przepisy art. 1 pkt 14 i art. 3. Z kolei od 15 stycznia 2013 r. ma być zapewniona komunikacja pomiędzy KRK i KRS w zakresie danych o przestępstwach, o których mowa w art. 18 § 2 ksh i środkach karnych, o których mowa w art. 39 pkt 2 kk.

Z dniem 30 czerwca 2013 r. mają być gotowe rozwiązania informatyczne, które umożliwią przekazywanie przez sądy do KRK kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Do 1 stycznia 2014 r. będą gotowe pozostałe dostosowania systemów informatycznych KRS i KRK niezbędne dla stosowania rozwiązań proponowanych w niniejszym projekcie. Proponuje się zatem, aby w tym dniu weszły w życie pozostałe przepisy noweli.

Podstawa: Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości.
KOMENTARZ EKSPERTA

Maciej Szupłat, adwokat

Co proponowane zmiany oznaczają dla członków zarządu, rady nadzorczej np. spółek z o.o.?

Uwaga: artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.

Więcej znajdziesz w hasłach: