RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument archiwalny
Ważny od 2014-04-03 do 2014-05-27

Prezes URE wzywa przedsiębiorstwa energetyczne do podania informacji na temat sprzedaży energii elektrycznej w 2013 r.

Prezes URE, działając na podstawie ustawy Prawo energetyczne, wezwał przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej lub obrocie energią elektryczną do przesłania informacji dotyczących dokonanej w 2013 r. sprzedaży energii elektrycznej.
Na podstawie zebranych informacji regulator oceni stopień realizacji przez w/w podmioty obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej.

W związku z powyższym przedsiębiorstwa energetyczne powinny przekazać do URE w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma Prezesa URE informacje wskazane w załącznikach.

Jednocześnie regulator przypomina, iż zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne, karze podlega ten, kto odmawia udzielenia informacji, o których mowa w art. 28 bądź świadomie lub w wyniku niedbalstwa wprowadza w błąd Prezesa URE w zakresie przedstawianych na jego żądanie informacji. Pod pojęciem odmowy udzielenia informacji rozumiane jest także przekroczenie terminu udzielenia odpowiedzi.
Zgodnie z art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne odbiorcy przemysłowi, przedsiębiorstwa energetyczne, odbiorcy końcowi oraz towarowe domy maklerskie lub domy maklerskie obowiązane są uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwo pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnym źródle energii lub świadectwo pochodzenia biogazu wydane dla energii elektrycznej wytworzonej w źródłach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz świadectwo pochodzenia z kogeneracji wydane dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub uiścić opłatę zastępczą.
Autor:  Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Więcej znajdziesz w hasłach: