RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2015-11-04  

Prawo zamówień publicznych oraz ustawa o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi - nowe projekty

Dnia 27 października 2015 r. Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw: projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi.
Projekty stanowią wdrożenie do polskiego porządku prawnego trzech dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:
 • 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65),
 • 2014/25/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243),
 • 2014/23/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 1).

Zmiany w Prawie zamówień publicznych

Najważniejsze regulacje przewidziane w projekcie ustawy - Prawo zamówień publicznych, związane z implementacją dyrektyw dotyczą:
  1. uproszczenia procedur udzielania zamówień publicznych i ich uelastycznienia, co przyniesie korzyści zarówno zamawiającym jak i wykonawcom, szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom,
  2. elektronizacji zamówień publicznych i wprowadzenia obowiązkowej komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcami,
  3. zapewnienia lepszego dostępu do rynku małym i średnim przedsiębiorcom,
  4. uproszczenia procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, zdrowotnych itp.;
  5. uwzględnienia w zamówieniach publicznych zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, prawa ochrony środowiska oraz zabezpieczenia społecznego poprzez m.in. przewidzenie przesłanek wykluczenia wykonawcy,
  6. zwiększenia pewności prawnej w zakresie dopuszczalnej modyfikacji umowy poprzez wdrożenie do polskiego prawa wszystkich przesłanek dopuszczalności zamiany umowy wynikającej z orzecznictwa TSUE i postanowień dyrektyw unijnych.

Celem projektu ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi jest ograniczenie niepewności prawnej przy przyznawaniu koncesji oraz sprzyjanie publicznym i prywatnym inwestycjom w infrastrukturę i usługi strategiczne, przy zapewnieniu najlepszego stosunku jakości do ceny, w tym ułatwienie realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Nowe regulacje mają zwiększyć pewność prawa i ułatwić wykonawcom dostęp do rynku koncesji, są ukierunkowane na zwiększenie przejrzystości i uczciwości w postępowaniach o udzielenie koncesji w szczególności poprzez ograniczenie arbitralności działań zamawiających.

Koncesje na roboty budowlane

Najważniejsze regulacje przewidziane w projekcie ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi dotyczą m.in.:
 1. uproszczenia procedur postępowania o zawarcie umowy koncesji i ich uelastycznienia,
 2. promowania i realnego wykorzystywania pozaekonomicznych celów w zakresie zawierania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, takich jak: ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności,
 3. rozszerzenia zakresu przedmiotowego i podmiotowego ustawy, w tym rozszerzenia zakresu podmiotowego stosowania koncesji na roboty budowlane lub usługi na zamawiających sektorowych,
 4. ukształtowania środków ochrony prawnej w postępowaniach w sprawie zawarcia umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi w sposób analogiczny do mających zastosowanie w zamówieniach publicznych,
 5. modyfikacji, rozwiązania umowy koncesji,
 6. wprowadzenia nowych gwarancji ustawowych dotyczących m.in. konieczności publikacji ogłoszeń, eliminowania konfliktów interesów, opisu przedmiotu zamówienia nie godzącego w uczciwą konkurencję,  opisania procedury udzielania koncesji, kwalifikacji podmiotowej do udziału w postępowaniu, oraz dostępu do środków odwoławczych.
Autor:  Źródło: Urząd Zamówień Publicznych

Więcej znajdziesz w hasłach: