RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
 

Poznaj skutki podatkowe połączenia spółki z o.o. ze spółką osobową

Mając na względzie fakt, że spółka osobowa nie posiada osobowości prawnej (jest transparentna dla celów podatku dochodowego), a z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki uznać należałoby, że każdy ze wspólników tejże spółki wnosi do spółki kapitałowej majątek odrębnie - w proporcji ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki kapitałowej. Taka więc sytuacja, będąca z punktu przepisów Kodeksu spółek handlowych procesem połączenia tychże spółek, stanowi w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przypadek wniesienia wkładu niepieniężnego - aportu - do spółki kapitałowej w zamian za wydane udziały. W takiej sytuacji zastosowanie znajdą przepisy art. 12 ust. 4 pkt 4 oraz pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stan faktyczny

Spółka C. sp. z o.o. (dalej: spółka) wystąpiła z wnioskiem o udzielenie interpretacji podatkowej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie skutków podatkowych połączenia spółki osobowej ze spółką kapitałową. Spółka rozważała połączenie ze spółką jawną lub spółką komandytową, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku przejmowanej spółki osobowej na spółkę z o.o. w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki wydane wspólnikom przejmowanej spółki osobowej (łączenie się przez przejęcie). W wyniku połączenia część majątku spółki przejmowanej miałaby być przekazana na kapitał zapasowy/rezerwowy spółki z o.o. Spółka osobowa zostałaby rozwiązana na podstawie art. 493 § 1 ksh, tj. bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. W momencie połączenia spółka z o.o. nie byłaby wspólnikiem spółki osobowej. Spółka z o.o. zwróciła się więc z pytaniem, czy opisane połączenie, skutkujące przejęciem majątku spółki osobowej, będzie wiązało się powstaniem po jej stronie przychodu podatkowego na gruncie updop?

Spółka uważała, że przejęcie spółki osobowej nie spowoduje powstania po jej stronie takiego przychodu. Uzasadniając swoje stanowisko wskazała, że updop nie zawiera przepisów regulujących wprost konsekwencje podatkowe przejęcia spółki osobowej przez spółkę kapitałową. W ocenie spółki, w przypadku otrzymania przez nią majątku spółki osobowej, w zamian za który wspólnikom spółki osobowej wydane zostałyby udziały w podwyższonym kapitale zakładowym, zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 4 pkt 4 i pkt 11 updop. Zgodnie z tymi przepisami, do przychodów podatkowych nie zalicza się m.in. przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela; dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów, otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach - wartości wpisowego, przeznaczonych na fundusz zasobowy.

Stanowisko fiskusa

Organ podatkowy uznał jednak stanowisko spółki za nieprawidłowe. Przyjął, że wskazane wyłączenia ustawowe nie znajdą w tym przypadku zastosowania, a co za tym idzie, w związku z przeprowadzoną transakcją po stronie spółki z o.o. dojdzie do powstania przychodu podatkowego. Nie zgadzając się z taką interpretacją przepisów, spółka zaskarżyła ją do WSA w Krakowie, który przyznał jej w tym sporze rację.
Komentarz eksperta
Przemysław Mańko
radca prawny
W komentowanym wyroku WSA w Krakowie zajął się sprawą spółki z o.o., która planowała połączenie ze spółką osobową. W wyniku połączenia majątek spółki osobowej zostałby przeniesiony na spółkę z o.o., wspólnikom spółki osobowej wydane zostałyby w zamian udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z o.o., zaś część majątku spółki osobowej zostałaby przekazana na kapitał zapasowy. Wątpliwości spółki dotyczyły skutków podatkowych opisanej czynności, tj. kwestia ewentualnego powstania po jej stronie przychodu podatkowego. WSA w Krakowie uznał, że skoro art. 10 ust. 2 updop stanowi wyłącznie o łączeniu się spółek kapitałowych, a nie kapitałowej z osobową, to przepis ten nie ma zastosowania w sprawie. Natomiast, uwzględniając brzmienie art. 12 ust. 4 pkt 4 i pkt 11 updop, sąd ten uznał, że po stronie spółki z o.o. nie powstanie przychód.
Autor:  Przemysław Mańko, radca prawny

Więcej znajdziesz w hasłach: