RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2017-05-02  

Powołanie Krajowej Administracji Skarbowej jest ważne również dla spółek

Pytanie: Niedawno przeczytałem, że od 1 marca 2017 r. funkcjonuje nowa instytucja podatkowa - Krajowa Administracja Podatkowa, która ma między innymi zastąpić urzędy skarbowe. Czy to oznacza, że nie będzie już dotychczasowych urzędów skarbowych?
Odpowiedź: Od 1 marca 2017 r. obowiązują nowe przepisy, które znacząco zmieniły zasady organizacji oraz funkcjonowania organów zajmujących się ściąganiem ceł i podatków w Polsce.
Zmiany, o których mowa, wprowadzono ustawą z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: ustawa o KAS). W ich wyniku przestały istnieć organy podatkowe, celne i kontroli skarbowej jako odrębne struktury. Zastąpiła je jednolita Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). W ramach zmienionej struktury organizacyjnej obecnie funkcjonują m.in.:
  • naczelnicy urzędów skarbowych (US),
  • naczelnicy urzędów celno-skarbowych (UCS),
  • dyrektorzy izb administracji skarbowej (IAS).
Najmniejsze zmiany dotknęły US, które działają na podobnych zasadach, jak dotychczas. Nie zmieniły się ani ich siedziby, ani zasięg terytorialny. Naczelnicy US przejęli kompetencje wcześniej funkcjonujących naczelników urzędów skarbowych oraz naczelników urzędów celnych, związane m.in. z poborem podatków, opłat i należności celnych, a także dotyczące egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. Nowość polega m.in. na tym, że w gestii urzędów skarbowych leżą sprawy w zakresie podatku akcyzowego. Z kolei zadania naczelników UCS (które powstały na bazie dotychczasowych urzędów celnych, izb celnych oraz urzędów kontroli skarbowej) skupiają się przede wszystkim na wykrywaniu przestępstw popełnianych na szeroką skalę na szkodę Skarbu Państwa i na ściganiu ich sprawców. W tym celu pracownicy UCS są uprawnieni m.in. do:
  • przeprowadzania kontroli,
  • dokonywania przesłuchań, a nawet
  • przeszukiwania mieszkań osób podejrzewanych o nadużycia.
Natomiast jednym z zadań dyrektorów izb administracji skarbowej (IAS), jako organów wyższego stopnia nad naczelnikami urzędów skarbowych oraz naczelnikami urzędów celno-skarbowych jest rozpatrywanie odwołań od wydawanych przez te organy decyzji. Wyjątkiem są decyzje wydawane przez naczelnika UCS w sprawach, w których prowadzona przez niego kontrola celno-skarbowa przekształciła się w postępowanie podatkowe. Do takich sytuacji dochodzi wówczas, gdy po wykryciu w ramach takiej kontroli konkretnych nieprawidłowości kontrolowany nie złożył korekty deklaracji albo korekta ta została uznana przez wspomniany organ za prawnie nieskuteczną. W stosunku do takich decyzji organem odwoławczym jest ten sam naczelnik UCS, który ją wydał. Po powtórnym - w wyniku wniesionego odwołania - zbadaniu sprawy wydaje więc kolejną decyzję, tym razem jako organ II instancji.

Na gruncie nowych przepisów można się spotkać z dwoma rodzajami kontroli. Pierwsza z nich - kontrola podatkowa - jest przeprowadzana przez pracowników UC na znanych podatnikom już od dłuższego czasu zasadach. Nowe przepisy wprowadziły kolejne instrumenty chroniące interesy uczciwych podatników, w tym zakaz ponownej kontroli w tej samej sprawie czy możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego na przewlekłe jej prowadzenie.

Inny charakter mają kontrole celno-skarbowe, mające na celu przede wszystkim zwalczanie przestępstw, które zagrażają bezpieczeństwu finansowemu państwa. Chodzi tutaj o przestępstwa polegające np. na przemycie, praniu brudnych pieniędzy czy wyłudzeniach VAT. Ich skuteczność ma zapewnić np. możliwość kontroli bez uprzedzenia. Ponadto kontrole mogą być przez dany organ realizowane na terenie całego kraju.

Co więcej, urzędnikom celno-skarbowym wolno także prowadzić postępowania w sprawach przestępstw powszechnych, jeżeli pozostają one w związku z przestępstwami o charakterze skarbowym. Odnosi się to m.in. do udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw czy posługiwania się dokumentami poświadczającymi nieprawdę w celu wyłudzenia podatku, np. nienależnego zwrotu VAT.
Autor:  Mariusz Olech, prawnik, specjalista z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego

Więcej znajdziesz w hasłach: