RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2016-04-26  

Odszkodowanie dla pracownika jest kosztem podatkowym spółki

Wydatki poniesione przez spółkę na wypłatę, na podstawie ugody, odszkodowania związanego z nieprawidłowym rozwiązaniem umowy o pracę należy zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 updop.
Wyrok NSA z 17 listopada 2015 r., sygn. akt II FSK 2565/13
Komentowany wyrok zapadł na tle następującego stanu faktycznego.

Stan faktyczny

Spółka N. sp. z o.o. (dalej: spółka) wystąpiła do ministra finansów z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka rozwiązała z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 Kodeksu pracy (dalej: kp). Pracownik pozwał spółkę o przywrócenie go do pracy i odszkodowanie w wysokości 25.000 zł miesięcznie za każdy okres pozostawania przez pracownika bez pracy lub alternatywnie o zasądzenie odszkodowania w wysokości 300.000 zł.

Spółka zawarła z pracownikiem ugodę sądową, na mocy której zobowiązała się do zapłaty pracownikowi odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy w wysokości 35.000 euro oraz zmieniono podstawę rozwiązania umowy o pracę na porozumienie stron, ponadto strony zrezygnowały względem siebie z wszelkich innych roszczeń objętych postępowaniem sądowym. Odszkodowanie zostało przyznane pracownikowi na podstawie art. 45 § 1 kp. W związku z powyższym, we wniosku spółka zwróciła się z pytaniem: czy kwota wypłacona pracownikowi tytułem odszkodowania na podstawie zawartej przez strony ugody sądowej jest kosztem uzyskania przychodu spółki, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT?

Zdaniem spółki, wypłata odszkodowania jest przychodem pracownika ze stosunku pracy, co powoduje jednocześnie, że dla spółki jest to koszt poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 4g ustawy o CIT. Spółka wskazała na związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesionymi kosztami a celem, jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowania albo zabezpieczenie źródła przychodu.

Stanowisko organu podatkowego

W wydanej interpretacji podatkowej organ podatkowy uznał jednak stanowisko spółki za nieprawidłowe, argumentując, że wydatki związane z wypłatą odszkodowania byłemu pracownikowi na mocy ugody sądowej w związku z rozwiązaniem umowy o pracę wiążą się co prawda pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, jednakże, oceniając ich charakter, nie można wykazać związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wypłatą tego świadczenia a uzyskanym przez spółkę przychodem. Celem zapłaty jest zwolnienie się spółki z zobowiązania, a zapłata ww. odszkodowania nie przynosi żadnego przychodu.

Wyrok WSA

Spółka zaskarżyła niekorzystną dla siebie interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który skargę spółki oddalił, uznając, że spółka w żaden sposób nie wykazała związku spornego wydatku z przychodami lub źródłami przychodów spółki, opierając się jedynie na argumencie poniesienia wydatku w celu uniknięcia wyższego kosztu. Zdaniem sądu w okolicznościach sprawy zapłata kwoty wynikającej z ugody sądowej nie została poniesiona w celu zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów, ale w celu zrealizowania odpowiedzialności odszkodowawczej spółki, powstałej w wyniku niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę. Miała charakter sankcyjny, a nie nakierowany na powstanie jakiegokolwiek przychodu czy zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Sprawa znalazła swój finał przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, który uchylił niekorzystny dla spółki wyrok WSA w Krakowie.
Komentarz eksperta
Przemysław Mańko
radca prawny
W komentowanej sprawie NSA pochylił się nad zagadnieniem zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez pracodawcę na wypłatę, na podstawie ugody, odszkodowania związanego z nieprawidłowym rozwiązaniem umowy o pracę. NSA uznał, że odszkodowanie zapłacone przez spółkę na mocy ugody sądowej miało swoją podstawę prawną w przepisach prawa pracy i stanowiło ekwiwalent należności przysługujących pracownikowi od pracodawcy z tytułu rozwiązania umowy o pracę. Wydatek poniesiony na pokrycie odszkodowania na rzecz byłego pracownika należy zatem traktować podobnie jak wypłatę wynagrodzenia i innych należności wynikających z umowy o pracę. W ocenie NSA między wypłatą odszkodowania a stosunkiem pracy był bezpośredni związek, którego istnienie nakazywało przyjąć, że wydatki poniesione przez będącą pracodawcą spółkę na wypłatę, na podstawie ugody, odszkodowania związanego z nieprawidłowym rozwiązaniem umowy o pracę należy zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Więcej znajdziesz w hasłach: