RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2016-06-01  

Odroczenie zwrotu VAT

Przedłużenie terminu zwrotu VAT wiąże się z konkretną procedurą postępowania weryfikacyjnego (która powinna być wskazana w postanowieniu) i obowiązuje do czasu zakończenia weryfikacji w tej właśnie procedurze.
Komentowany wyrok zapadł na tle następującego stanu faktycznego.

Stan faktyczny

W dniu 7 lutego 2014 r. spółka M. sp. z o.o. („spółka”) złożyła w urzędzie skarbowym deklarację VAT-7 za styczeń 2014 r. z wykazaną kwotą nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym w wysokości ponad 6 mln zł wraz z wnioskiem o jej zwrot na rachunek bankowy podatnika w terminie 25 dni. Zakreślony wnioskiem termin zwrotu podatku przypadał na 4 marca 2014 r.

Postanowieniem z 27 lutego 2014 r. naczelnik urzędu skarbowego przedłużył 25-dniowy termin dokonania żądanego zwrotu podatku od towarów i usług za styczeń 2014 r. do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika. Jako podstawę prawną jego wydania organ wskazał art. 216 § 1 Ordynacji podatkowej i art. 87 ust. 2 ustawy o VAT. W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy wskazał, że 24 lutego 2014 r. dyrektor urzędu kontroli skarbowej wszczął postępowanie kontrolne w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wypłacania podatku od towarów i usług za styczeń 2014 r., które nie zostało zakończone.

Wyrok WSA

Spółka zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach postanowienie z 27 lutego 2014 r., zakwestionowała zasadność dodatkowej weryfikacji zwrotu, gdyż była regularnie kontrolowana za poprzednie miesiące - łącznie 12 razy - i kontrole nie wykazały nieprawidłowości. Spółka w przedłużeniu terminu zwrotu należnego jej podatku upatrywała celowego działania organu w wydłużeniu terminu należnych mu kwot, tym bardziej że organ nie określił nowego terminu, który pierwotnie przypadał na 4 marca 2014 r.

Zarówno WSA w Gliwicach, jak i NSA nie zgodziły się ze stanowiskiem spółki i potwierdziły prawidłowość działań organu podatkowego - przedłużenie terminu zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym wynikającej z deklaracji VAT-7 za styczeń 2014 roku uznały za uprawnienie organu podatkowego uzasadnione okolicznościami sprawy.

Komentarz eksperta

Przemysław Mańko
radca prawny
W komentowanym wyroku NSA zajął się sprawą ze skargi spółki, w której urząd skarbowy postanowił wstrzymać zwrot VAT do czasu zakończenia kontroli dokonywanej przez urząd kontroli skarbowej. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT organ może przedłużyć termin zwrotu VAT do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika, które należy wiązać z konkretnym rodzajem postępowania, w ramach którego weryfikacja ta jest dokonywana. Ustawodawca wymienia w tym zakresie cztery rodzaje postępowań (czynności):
  • czynności sprawdzające,
  • kontrolę podatkową,
  • postępowanie podatkowe oraz
  • postępowanie kontrolne.
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że przedłużenie terminu zwrotu podatku następuje nie tyle do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika, ile do czasu zakończenia tej weryfikacji dokonywanej w ramach postępowań wymienionych w powołanym przepisie. Jeśli weryfikacja rozliczenia następowałaby poza wymienionymi postępowaniami, nie mogłaby być podstawą przedłużenia terminu zwrotu podatku na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy o VAT.
Autor: Przemysław Mańko, radca prawny

Więcej znajdziesz w hasłach:

vat   |  zwrot VAT