RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2016-04-06  

Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości i odsetki

W świetle art. 116 § 2 w zw. z art. 107 § 2 pkt 2 ustawy 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) osoba trzecia ponosząca odpowiedzialność za zaległości podatkowe podatnika odpowiada także za odsetki od tej zaległości, określone na dzień wydania decyzji ustalającej tę odpowiedzialność, w tym także za okres, w którym nie pełniła ona już funkcji w zarządzie podatnika (spółki).
Komentowany wyrok zapadł na tle następującego stanu faktycznego.

Stan faktyczny

Decyzją z 20 września 2013 r. naczelnik [...] urzędu skarbowego w B. orzekł o odpowiedzialności podatkowej byłego członka zarządu (dalej: skarżący) spółki F. sp. z o.o. (dalej: spółka) za zaległości podatkowe spółki z tytułu podatku od towarów i usług za grudzień 2007 roku oraz styczeń, luty, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2008 roku, w łącznej kwocie 57.040,16 zł, oraz za odsetki za zwłokę od tych zaległości (na dzień wydania decyzji) w kwocie 36.907 zł. Decyzja została utrzymana w mocy w drugiej instancji. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy wskazał, że zaległości w podatku od towarów i usług za grudzień 2007 roku oraz poszczególne miesiące 2008 r. w spółce wynikają ze złożonych przez tę spółkę deklaracji VAT-7.

Fiskus podniósł, że bezsporny jest fakt pełnienia przez skarżącego funkcji członka zarządu spółki w dacie upływu terminu płatności podatku od towarów i usług za wskazane okresy. Podkreślił, że podatek niezapłacony w terminie płatności staje się zaległością podatkową na podstawie art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej. Potwierdził także prawidłowość orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej skarżącego za zobowiązania spółki. Powołując się na treść art. 107 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej, wyrok Sądu Najwyższego z 7 marca 2012 r. (sygn. akt II UK 150/11) oraz doktrynę wskazał, że odpowiedzialnością osób trzecich objęto zarówno zaległości podatkowe, jak i odsetki od tych zaległości podatkowych. Oznacza to, że odpowiedzialnością osób trzecich objęta została nie tylko zaległość podatkowa (podatek niezapłacony w terminie płatności), ale również naliczone od tej zaległości odsetki za zwłokę.

Z kolei wysokość tych odsetek obliczona zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji obejmuje okres od daty powstania zaległości podatkowej (upływ terminu płatności podatku, do którego orzekana jest odpowiedzialność osoby trzeciej) do daty wydania decyzji o odpowiedzialności tej osoby.

Na tę decyzję skarżący złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, zarzucając ustalenie odpowiedzialności za zobowiązania odsetkowe osoby trzeciej za okres, w którym nie pełniła ona już funkcji w zarządzie spółki, a więc za okres po 25 maja 2011 r.

Wyrok WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę byłego członka zarządu spółki. Wskazał, że organy podatkowe prawidłowo ustaliły, że skarżący pełnił funkcję prezesa zarządu spółki m.in. w okresie, którego dotyczy decyzja (kiedy powstały zaległości podatkowe spółki).

Ponadto egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna, zaś skarżący nie wskazał przesłanek uwalniających go od odpowiedzialności podatkowej, nie wskazał też mienia, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części. W tym stanie rzeczy w ocenie WSA w Białymstoku zasadnie orzeczono o odpowiedzialności skarżącego za zaległości podatkowe spółki. Sąd doszedł do wniosku, że zakres przedmiotowy odpowiedzialności członków zarządu spółek z o.o. określony w art. 116 § 1 i § 2 Ordynacji obejmuje nie tylko odpowiedzialność za zaległości podatkowe tej spółki, ale również odsetki za zwłokę od tych zaległości obliczone na dzień wydania decyzji ustalającej zakres tej odpowiedzialności (art. 107 § 1 i § 2 pkt 2 Ordynacji).

Wyrok NSA

Były członek zarządu spółki zaskarżył ten wyrok skargą kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jego zdaniem osoba trzecia nie ponosi bowiem odpowiedzialności za zobowiązanie z tytułu odsetek powstałe po zaprzestaniu przez nią sprawowania funkcji członka zarządu, gdyż ustawodawca nie określił w żadnym przepisie, że odpowiedzialność osoby trzeciej obejmuje także odsetki naliczone za okres, w którym ta osoba nie pełniła funkcji reprezentanta spółki. NSA skargę tę jednak oddalił.
Komentarz eksperta
Przemysław Mańko
radca prawny

W komentowanym wyroku NSA rozstrzygnął pomiędzy fiskusem a byłym członkiem zarządu spółki z o.o. sporne zagadnienie, czy w świetle art. 116 § 2 w zw. z art. 107 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej osoba trzecia ponosząca odpowiedzialność za zaległości podatkowe podatnika odpowiada także za odsetki od tej zaległości za okres, w którym nie pełniła ona już funkcji w zarządzie podatnika (spółki). Naczelny Sąd Administracyjny podzielił pogląd organów podatkowych i WSA w Białymstoku, że zakres przedmiotowy odpowiedzialności członków zarządu spółek z o.o. określony w art. 116 § 1 i § 2 Ordynacji obejmuje - oprócz odpowiedzialność za zaległości podatkowe tej spółki - również odsetki za zwłokę od tych zaległości określone na dzień wydania decyzji ustalającej tę odpowiedzialność, w tym także za okres, w którym członek zarządu nie pełnił już funkcji w zarządzie podatnika (spółki). Za taką wykładnią przepisów przemawia to, że w ustawie określono wyraźnie sytuacje, w których następuje ograniczenie odpowiedzialności odsetkowej osoby trzeciej za zaległości podatkowe. Przypadek zaprzestania pełnienia funkcji w zarządzie spółki nie został w przepisach regulujących odpowiedzialność tej kategorii osób trzecich (art. 116 § 1 i § 2 Ordynacji) określony jako wyłączający odpowiedzialność członka zarządu w tym zakresie.
Autor:  Przemysław Mańko, radca prawny

Więcej znajdziesz w hasłach: