RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2015-12-02  

Nota księgowa dokumentuje udzielony rabat

Spółka z o.o., której udzielono premii pieniężnej powinna obniżyć podatek naliczony. Bez znaczenia jest przy tym forma dowodu księgowego, który dokumentuje taką premię.
Spółka S. sp. z o.o. (dalej: „spółka”) wystąpiła z wnioskiem do ministra finansów o udzielenie pisemnej interpretacji podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług. Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej artykułów FMCG (artykuły szybkozbywalne i szybkorotujące) poprzez sieć supermarketów zlokalizowanych na terenie całego kraju. Spółka zawiera umowy handlowe z producentami artykułów FMCG, których produkty posiada w swojej ofercie handlowej, ale nie nabywa tych produktów bezpośrednio od producentów. Dostawcami produktów producenta do spółki jest dystrybutor, z którym spółka posiada odrębną umowę na dostawę towarów. Czynności dostawy towarów od dystrybutora są udokumentowane wystawianymi przez dystrybutora fakturami, opodatkowanymi VAT z zastosowaniem stawek podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami dla danego towaru. Na podstawie tych faktur spółka dokonuje pomniejszenia kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów.

Natomiast na podstawie zawartej z producentem umowy handlowej spółce przysługuje premia pieniężna od producenta w przypadku przekroczenia określonej wartości zakupów netto produktów producenta przez spółkę w danym okresie rozliczeniowym. Spółka nie wykonuje żadnych świadczeń na rzecz producenta poza nabyciem określonego wolumenu towarów z jego oferty. Do obliczenia premii wartość zakupów netto produktów producenta jest obliczana na podstawie faktur lub innych dokumentów księgowych potwierdzających nabycie produktów producenta przez spółkę, bez względu na wskazanego sprzedawcę/dostawcę tych produktów, wystawionych w danym okresie rozliczeniowym. Wartość premii jest obliczana jako określony procent od wartości zakupów produktów producenta w danym okresie rozliczeniowym.

Wniosek o interpretację

Mając na uwadze powyższe, w złożonym wniosku o interpretację podatkową spółka zapytała organ, czy w sytuacji przyznania spółce przez producenta premii pieniężnej i wystawienia z tego tytułu przez spółkę lub producenta noty księgowej zaistnieje obowiązek pomniejszenia przez spółkę kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktur wystawionych przez dystrybutora, w odniesieniu do tych towarów, w stosunku do których została przyznana spółce premia pieniężna przez producenta? W ocenie spółki obowiązek obniżenia podatku naliczonego nie powstanie, gdyż producent udzielający spółce premii pieniężnej nie może wystawić spółce faktury korygującej.

Interpretacja ministra finansów

Minister finansów w wydanej interpretacji podatkowej uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Zgodził się ze spółką, że ze względu na brak bezpośredniej transakcji pomiędzy producentem a spółką - udokumentowanej fakturą VAT, faktu przyznania przez producenta premii pieniężnej, stanowiącej rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, nie można potwierdzić fakturą korygującą. Jednak w ocenie organu wystarczającą przesłanką do ustalenia podstawy opodatkowania jest zaistnienie samego faktu zmniejszenia obrotu, bez konieczności wykazywania go (dokumentowania) w jeden konkretny sposób. Tym samym zarówno wystawienie faktury korygującej, jak również noty stanowi prawidłowy sposób udokumentowania udzielonego rabatu.

Wyrok WSA w Lublinie

Spółka niezadowolona z takiej interpretacji przepisów podatkowych zaskarżyła ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Sąd przychylił się jednak do stanowiska organu podatkowego. Sprawa znalazła swój finał przed NSA, który ponownie opowiedział się za stanowiskiem przedstawionym przez organ podatkowy oraz sąd i oddalił skargę kasacyjną spółki.
Komentarz eksperta
Przemysław Mańko
radca prawny

W komentowanej sprawie spór pomiędzy spółką z o.o. a fiskusem dotyczył interpretacji przepisów ustawy o VAT w świetle przedstawionego przez spółkę stanu faktycznego, z którego wynikało, że spółka, po przekroczeniu określonej wartości zakupów netto produktów producenta, których dostawcą jest dystrybutor, otrzymuje od producenta premie pieniężne, które dokumentowane są notami księgowymi. Spółka uważała, że w takiej sytuacji nie zaistnieje po jej stronie obowiązek pomniejszenia kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktur wystawionych przez dystrybutora, w odniesieniu do tych towarów, w stosunku do których została przyznana spółce premia pieniężna przez producenta, gdyż producent nie może wystawić spółce faktury korygującej, a tylko taki dokument stanowi podstawę obniżenia podatku naliczonego przez spółkę. Zarówno jednak organ podatkowy, WSA w Lublinie, jak i Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznający skargę kasacyjną w sprawie uznały, że udzielenie spółce premii pieniężnej jest niczym innym jak rabatem, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, gdyż rabat to nic innego jak forma obniżenia ceny po dokonaniu transakcji. Mając to na uwadze, zarówno wystawienie faktury korygującej, jak również noty stanowi prawidłowy sposób udokumentowania udzielonego rabatu, a za tym rzeczywistego obrotu.
Autor:  Przemysław Mańko, radca prawny

Więcej znajdziesz w hasłach: