RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-10-26  

Mali i średni przedsiębiorcy będą mieli łatwiej - III ustawa deregulacyjna przyjęta przez rząd

Zwiększenie dyscypliny płatniczej między kontrahentami, likwidacja barier administracyjnych, poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw, ograniczenie zatorów płatniczych to najważniejsze ułatwienia w prowadzeniu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dnia 24 października 2012 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki.
Pisaliśmy na ten temat w artykułach:
Pakiet 30 propozycji ułatwień dla przedsiębiorców przyjęty przez Radę Ministrów
Są już założenia III ustawy deregulacyjnej!
Proponowane rozwiązania przede wszystkim wprowadzą ułatwienia w metodzie kasowej rozliczenia VAT dla małych podatników.
Najważniejsze propozycje:

Zmiany w zakresie VAT

Zniesienie obowiązku zapłaty VAT przez małego podatnika (w rozliczeniach kasowych) w przypadku nieotrzymania przez niego płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę, jeżeli jego kontrahentem jest czynny podatnik VAT (zniesiony zostanie termin 90 dni). W przypadku, gdy kontrahentem małego podatnika będzie inny podmiot niż czynny podatnik VAT - termin zostanie wydłużony do 180 dni.

Jednocześnie nieuregulowana przez kontrahenta faktura nie będzie podstawą do odliczenia z niej podatku naliczonego.
Zastosowanie metody kasowej - wyłączenia
Kasowa metoda rozliczania VAT nie będzie mieć zastosowania do:
  • dostawy towarów za pośrednictwem automatów,
  • świadczenia usług telekomunikacyjnych za pomocą żetonów, kart telefonicznych,
  • otrzymania subwencji, dotacji i wewnątrzwspółnotowej dostawy towarów oraz ich przemieszczeń do magazynów konsygnacyjnych
- będą tu obowiązywać zasady ogólne.
Ulga za złe długi - ułatwienia
Ułatwienia w korzystaniu z ulgi na „złe” długi w obszarze VAT - podatnik, który rozliczył VAT od należności, której faktycznie nie otrzymał (tzw. złe długi) będzie mógł dokonać korekty podatku należnego po upływie 150 dni od terminu płatności (obecnie jest to 180 dni). Jednocześnie dłużnik będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego.
Ważne! Warunkiem skorzystania z tego jest, aby w dniu poprzedzającym złożenie deklaracji podatkowej, dłużnik nie był objęty postępowaniem upadłościowym lub likwidacją.
Mobilizacji dłużników do regulowania swoich zobowiązań oraz zabezpieczeniu interesów budżetu państwa będzie służyć przepis nakładający na dłużnika przez organ podatkowy sankcji skarbowej w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego podlegającego korekcie. Przepis ten będzie dotyczyć sytuacji, gdy dłużnik - w przyjętym terminie - nie dokonana korekty podatku naliczonego. Takie rozwiązania przyczynią się do ograniczenia zatorów płatniczych poprzez zobowiązanie do dokonania korekty podatku z faktur, których podatnik faktycznie nie uiścił.

Zmiany w podatkach dochodowych

Kasowe rozliczenia przeterminowanych faktur w podatkach dochodowych - zaproponowano, by podatnik (będący dłużnikiem) był zobowiązany do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodu w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności ustalonego przez strony.
W przypadku, gdy termin płatności ustalony przez strony będzie dłuższy niż 60 dni, termin dokonania korekty przypadnie na 90. dzień od dnia zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów. Pozwoli to wyeliminować wykorzystywanie przez podatnika dominującej pozycji wobec dostawcy towarów/usług przez wyznaczanie długich terminów płatności. Gdy zobowiązania zostaną tylko częściowo uregulowane - podatnicy będą zobowiązani do proporcjonalnego wyłączenia z kosztów podatkowych odpowiedniej kwoty.
Przyjęte przepisy ograniczą powstawanie zatorów płatniczych przez zmniejszenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków, których dłużnik faktycznie nie poniósł.
Pakiet dotyczący leasingu
Zmiany będą dotyczyć:
  • skrócenia minimalnego czasu trwania umowy do 5 lat,
  • objęcia umową leasingu wieczystego użytkowania gruntów,
  • dopuszczenia zmiany stron umowy leasingu w podstawowym okresie umowy,
  • ustalenia wartości przedmiotu ponownego leasingu według jego wartości rynkowej.
Zaliczki na podatek dochodowy - koniec z uznaniowością organów administracji
Zniesienie uznaniowości administracyjnej w sprawach ograniczenia wysokości zaliczek płaconych przez podatników - celem zmiany jest to, by organy podatkowe nie podwyższały nadmiernie wysokości zaliczek w stosunku do przewidywanego podatku.

Obecnie wielu przedsiębiorców nie występuje z wnioskiem o ograniczenie wysokości zaliczek, ponieważ zdaje sobie sprawę, że urząd skarbowy może odmówić pozytywnego załatwienia takiego wniosku.
Sukcesja podatkowa po przekształceniu w spółkę kapitałową
Zapewnienie sukcesji podatkowej przy przekształceniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową. Na podstawie obowiązującego prawa przedsiębiorca (osoba fizyczna) może przekształcić się w jednoosobową spółkę kapitałową z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie wiąże się to jednak z sukcesją podatkową. Zgodnie z projektowanymi przepisami, sukcesja podatkowa będzie obejmować te prawa osoby przekształcanej, które są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Zmiany w postępowaniu podatkowym
Zniesienie możliwości dokonywania wymiaru uzupełniającego przy zwrocie sprawy organowi pierwszej instancji przez organ rozpatrujący odwołanie. Nie ma podstaw do utrzymywania stanu prawnego, który pozwala organom podatkowym drugiej instancji naprawiać wszelkie błędy w ustalaniu wymiaru podatków przez organ podatkowy pierwszej instancji tylko dlatego, że podatnik złożył odwołanie od decyzji określającej/ ustalającej zobowiązanie podatkowe.
Zaproponowane przepisy nie pozbawią organów odwoławczych możliwości naprawienia rażących naruszeń prawa przez organ podatkowy pierwszej instancji.

Ograniczenie obowiązków informacyjnych przedsiębiorców

W projekcie ustawy zawarto również przepisy dotyczące ograniczenia obowiązków informacyjnych, które muszą wypełniać przedsiębiorcy.

Chodzi o ograniczenie obowiązku przekazywania wykazu informacji przez podmioty korzystające ze środowiska. Zgodnie z propozycją, podmioty te będą składać wykaz tylko raz w roku do marszałka województwa.

Wprowadzono również przepisy dotyczące rezygnacji z konieczności przedstawiania oryginałów i uwierzytelnionych kopii w różnych obszarach administracji.

Zmiany w zakresie akcyzy

Wprowadzono pakiet rozwiązań dotyczących akcyzy. Zniesiono obowiązek rejestracyjny i ewidencyjny dla podmiotów zużywających prąd wytwarzany z generatorów o łącznej mocy 1 MW.

Zgodnie z nowym prawem, następcy prawni i podmioty przekształcone nie będą musieli uzyskiwać nowego zezwolenia na prowadzenie określonej działalności, czyli będą mogli korzystać w pełni z praw i obowiązków wynikających z uzyskanych wcześniej zezwoleń.

Zaproponowano ujednolicenie warunków dotyczących zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego z warunkami dla zezwoleń akcyzowych oraz wydłużono termin na przekazywanie naczelnikowi urzędu celnego danych o wyrobach akcyzowych.

Umowy o partnerstwie publicznoprawnym

W projekcie ustawy zawarto ponadto rozwiązania dotyczące niezaliczania zobowiązań z tytułu umów PPP do długu publicznego i deficytu sektora finansów publicznych. Jest to wypełnienie wytycznych wynikających z decyzji EUROSTAT. Pozwoli to usunąć wątpliwości jednostek samorządu terytorialnego w kwestii zaliczania bądź nie zobowiązań z tytułu PPP do deficytu sektora finansów publicznych.

W związku z tym przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym zobowiązania wynikające z umów o PPP nie będą wpływać na wysokość państwowego długu publicznego, gdy partner prywatny będzie ponosił ryzyko związane z budową oraz ryzyko dostępności lub ryzyko popytu z uwzględnieniem wpływu na te ryzyka gwarancji i finansowania przez partnera publicznego czy alokacji aktywów po zakończeniu umowy.

Usprawnienia w administracji

W projekcie ustawy przyjęto rozwiązania usprawniające działalność administracji. Chodzi o postulowane przez przedsiębiorców publikowanie przez ZUS, NFZ i KRUS wydanych interpretacji oraz wskazanie zakresu przedmiotowego interpretacji indywidualnych.

Obecnie obowiązujące przepisy nie wskazują precyzyjnie, jaki organ i w jakim zakresie ma dokonywać interpretacji indywidualnej prawa w dziedzinie ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych o ustalanych i pobieranych składkach. Takie rozwiązania przyczynią się do wyjaśniania wątpliwości przedsiębiorców oraz ułatwią im wykonywanie ciążących na nich obowiązków.
Autor:  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Gospodarki
Tekst opublikowany:  26 października 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: