RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2016-06-01  

Leasing operacyjny samochodu a skutki podatkowe w podatku dochodowym

Zawarcie umowy leasingu samochodu osobowego jest jednym ze sposobów na pozyskanie samochodu do firmy. W okresie trwania umowy leasingowany samochód nie stanowi własności firmy. Jednak leasingobiorca (korzystający) może rozliczać podatkowo poniesione wydatki na leasingowany samochód. Aby dokonać prawidłowego rozliczenia, trzeba wiedzieć, co może być kosztem podatkowym z tytułu zawartej umowy leasingu.
Dla potrzeb podatku dochodowego umową leasingu jest każda umowa, na mocy której jedna ze stron (finansujący) oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania korzyści, na warunkach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT), drugiej stronie (korzystającemu) środki trwałe, np. samochód. Umowa powinna być zawarta na piśmie, inaczej będzie nieważna.

W przepisach podatkowych nie ma podziału na określenia: „leasing operacyjny” czy „leasing finansowy” (kapitałowy). Nie oznacza to jednak, że na gruncie podatku dochodowego nie rozróżnia się poszczególnych typów leasingu. Rodzaj leasingu wpływa na sposób rozliczenia wydatków ponoszonych w związku z tą umową.

W leasingu operacyjnym:
  • odpisów amortyzacyjnych dokonuje finansujący,
  • opłacane raty leasingowe w całości stanowią koszty podatkowe korzystającego.
W leasingu finansowym (kapitałowym):
  • odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający,
  • opłacane raty leasingowe stanowią dla korzystającego koszt podatkowy tylko w części odsetkowej.

Leasing operacyjny

Umowa leasingu operacyjnego jest najczęściej wybierana przy leasingu samochodów dla spółki. Umowa leasingu kwalifikowana do celów podatkowych jako leasing operacyjny musi spełniać następujące warunki:
  • została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome (w przypadku samochodów minimalny okres amortyzacji wynosi dwa lata) oraz
  • suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych; w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego będącego uprzednio przedmiotem takiej umowy suma ustalonych opłat odpowiada co najmniej wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu. 

Wydatki zaliczane do kosztów

W przypadku zawarcia umowy leasingu operacyjnego do kosztów uzyskania przychodu leasingobiorca może zaliczyć przede wszystkim: opłatę wstępną (czynsz inicjalny), czyli opłatę warunkującą zawarcie umowy i pobieraną przy jej podpisaniu, całe raty leasingowe, czyli część kapitałową i odsetkową w momencie ich ponoszenia, opłaty manipulacyjne, prowizje, a także bieżące wydatki związane z codziennym użytkowaniem samochodu (np. paliwo, serwis, ubezpieczenie itp.). Spółka, korzystając z samochodu osobowego na podstawie leasingu operacyjnego nie wprowadza go do ewidencji środków trwałych ani nie amortyzuje go w czasie. Amortyzacji pojazdu dokonuje firma leasingowa (finansujący), gdyż to ona przez cały okres leasingu operacyjnego jest właścicielem samochodu.

Wstępna opłata leasingowa

Wstępna opłata leasingowa powinna być zaliczana do kosztów podatkowych jednorazowo w momencie poniesienia, a nie proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu. Wstępna opłata leasingowa ma bowiem charakter samoistny i bezzwrotny względem rat leasingowych uiszczanych w okresie trwania umowy. W konsekwencji, opłatę wstępną należy wiązać nie tyle z całą umową rozumianą w wymiarze czasowym, co z momentem jej zawarcia. Opłata wstępna dotyczy nie tyle samego trwania umowy leasingu, co w ogóle prawa do skorzystania z niego. Od uiszczenia tej opłaty uzależnione jest zawarcie umowy leasingu i wydanie przedmiotu leasingu korzystającemu. Jest to zatem opłata jednorazowa o odmiennym charakterze aniżeli raty leasingowe - dlatego należy zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, a nie proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingu.

Wydatki bieżące w całości do kosztów podatkowych

Do samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu operacyjnego nie mają zastosowania przepisy ograniczające zaliczenie wydatków na paliwo i inne bieżące wydatki związane z eksploatacją samochodu do wysokości tzw. kilometrówki (art. 16 ust. 1 pkt 51 updop). Oznacza to, że użytkujący samochód osobowy w leasingu operacyjnym może do kosztów podatkowych zaliczyć w całości wydatki na paliwo, serwis, ubezpieczenie itd. i nie musi prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu. Do kosztów podatkowych leasingobiorca zaliczyć może również VAT naliczony, którego korzystający nie mógł odliczyć od rat leasingowych samochodu osobowego i zakupionego do nich paliwa. Zasadą jest oczywiście, że VAT nie jest kosztem podatkowym, jednak w przypadku gdy podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, to wówczas w tej nieodliczonej części VAT może być kosztem podatkowym.
Autor:  Iwona Czauderna, doradca podatkowy

Więcej znajdziesz w hasłach: