RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2015-11-13  

Korekta przychodu po wystawieniu faktur korygujących

Skoro ustawodawca w updop nie określił żadnych reguł dotyczących korekty wartości należnego przychodu podatkowego w danym okresie rozliczeniowym, to nie ma podstaw prawnych, aby przyjmować, że dla daty rozliczenia takiej korekty przychodu i w konsekwencji dla określenia momentu (daty) powstania obowiązku podatkowego istotne znaczenie mają okoliczności związane z wystawieniem faktury korygującej.
Spółka A. sp. z o.o. (dalej: spółka) wystąpiła do ministra finansów o udzielenie pisemnej interpretacji podatkowej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie momentu dokonania korekty przychodu w związku z wystawionymi fakturami korygującymi. Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza sprzedawać produkowane przez siebie towary innym podmiotom działającym w branży motoryzacyjnej. Z tytułu sprzedaży będzie wystawiać faktury oraz rozpoznawać przychody zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o CIT. Na tej postawie w momencie złożenia zamówienia będzie wystawiać kontrahentom faktury dokumentujące sprzedaż (faktury pierwotne). Umowy ramowe będą jednak przewidywały, że ostateczna wartość zamówienia zostanie uzgodniona w przyszłości w drodze dalszych negocjacji i na tej podstawie zostanie wystawiona odrębna faktura zmniejszająca lub zwiększająca cenę sprzedawanych towarów (faktura korygująca).

Praktyka podmiotów działających w branży motoryzacyjnej wskazuje, że okres pomiędzy wystawieniem faktury pierwotnej a wystawieniem faktury korygującej może wynieść nawet kilkanaście miesięcy, a co za tym idzie, faktury korygujące powiązane z zamówieniami złożonymi w danym roku mogą zostać wystawione w roku następnym. Na tym tle spółka ma wątpliwość, w którym momencie będzie zobowiązana dokonywać korekty przychodów z tytułu sprzedaży produkowanych przez siebie towarów: czy prawidłowe będzie dokonanie zmniejszenia lub zwiększenia przychodów podatkowych roku podatkowego, w którym wystawiona zostanie faktura korygująca, jeżeli korekta następuje z przyczyn wyżej przedstawionych?

Stanowisko spółki

W ocenie spółki korekta przychodu, gdy następuje z wymienionych wyżej przyczyn, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych powinna być dokonana w roku podatkowym wystawienia faktury korygującej (tzn. na bieżąco). Zdaniem spółki, odmiennie bowiem należy oceniać sytuację w przypadku kiedy korekta jest wynikiem błędu popełnionego przy wystawianiu faktury pierwotnej (gdzie korekta powinna zostać przyporządkowana do roku, którego dotyczy transakcja), a inaczej, gdy jest wynikiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w określonym we wniosku o interpretację zdarzeniu przyszłym, gdzie korekta powinna być rozpoznawana na bieżąco.

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy w wydanej interpretacji uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Stwierdził przy tym, że faktura korygująca nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu już zaistniałego w przeszłości. Przyczyny wystawienia faktury korygującej mogą być zróżnicowane. Niezależnie jednak od przyczyny korekty, punktem odniesienia dla faktury korygującej jest zawsze faktura pierwotna. Faktura korygująca nie powoduje nowego (innego) momentu powstania przychodu, lecz modyfikuje jedynie wysokość przychodu wynikającego z faktury pierwotnej.

Wyrok WSA w Gliwicach

Spółka, niezadowolona z takiej interpretacji przepisów podatkowych, zaskarżyła ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Sąd przychylił się jednak do stanowiska organu podatkowego. WSA w Gliwicach podkreślił, że skoro ustawodawca w ustawie o CIT nie określił żadnych reguł dotyczących korekty wartości należnego przychodu podatkowego w danym okresie rozliczeniowym, to nie ma podstaw prawnych, aby przyjmować, że dla daty rozliczenia takiej korekty przychodu i w konsekwencji dla określenia momentu (daty) powstania obowiązku podatkowego istotne znaczenie mają okoliczności związane z wystawieniem faktury korygującej.
Komentarz eksperta
Przemysław Mańko
radca prawny

Spór pomiędzy spółką z o.o. a fiskusem w komentowanej sprawie sprowadzał się do rozstrzygnięcia, w którym momencie spółka po wystawieniu faktury korygującej powinna skorygować przychód - czy za okres wystawienia faktur podstawowych, czy za okres wystawienia faktur korygujących. Zdaniem spółki zmianę (korektę) wielkości przychodu należnego w podatku dochodowym od osób prawnych należało ujmować do rozliczenia w dacie wystawienia faktury korygującej (na bieżąco). Natomiast zdaniem organu wydającego interpretację korekta przychodu wynikająca z danej faktury korygującej powinna być, co do zasady, odnoszona do uprzednio wykazanego przychodu należnego (korekta powinna być przyporządkowana do okresu rozliczeniowego, którego dotyczy). Sąd podzielił stanowisko organu podatkowego. Jak przy tym wskazał, bez względu na przyczynę wystawienia faktury korygującej korekta wielkości przychodu powinna być rozliczona w okresie rozliczeniowym, w którym został już ujęty przychód należny z uwzględnieniem zasad określających datę powstania przychodu. Przepisy ustawy o CIT nie określają szczegółowych zasad dokonywania korekt przychodów. Korekta przychodów powinna być odnoszona do uprzednio wykazanego przychodu należnego. Późniejsze wystawienie faktur nie powoduje zmiany daty powstania tych przychodów.

Więcej znajdziesz w hasłach: