RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2016-07-13  

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania - jakie obejmie transakcje

Od 15 lipca 2016 r. będą obowiązywały nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. Wprowadzono klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Będzie ona miała zastosowanie, jeśli rezultatem działań mających cechy agresywnej optymalizacji podatkowej będzie korzyść podatkowa, której rozmiary przekraczają 100.000 zł. Sprawdźmy, kiedy będzie miała zastosowanie.
Aby zminimalizować skutki związane z wejściem w życie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, wprowadzono opinię zabezpieczającą. Opinia umożliwia podatnikom poznanie stanowiska administracji podatkowej odnośnie do planowanych lub podjętych już transakcji, do których potencjalnie zastosowanie może znaleźć przedmiotowa klauzula.

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie będzie skutkować osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania; art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej - dalej: op). Skutki podatkowe czynności będą określane na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki mógłby zaistnieć, gdyby dokonano czynności odpowiedniej.
Ważne! Za odpowiednią uznawana jest taka czynność, której podmiot mógłby w danych okolicznościach dokonać, jeżeli działałby rozsądnie i kierował się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.
Przez czynność rozumie się także zespół powiązanych ze sobą czynności, dokonanych przez te same bądź różne podmioty. W przypadku zespołu powiązanych ze sobą czynności tego samego podmiotu lub dokonanych pomiędzy tymi samymi podmiotami wysokość korzyści podatkowych oblicza się, sumując korzyści podatkowe wynikające z tych czynności. Czyli razem te korzyści muszą przekroczyć 100.000 zł. A zatem, klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania będzie miała zastosowanie, gdy transakcje faktycznie zostały przeprowadzone, zaś czynności prawne zmierzały do obejścia prawa podatkowego. Nowa klauzula daje organom podatkowym prawo oceniania słuszności decyzji gospodarczych podejmowanych przez przedsiębiorców. Jeżeli postępowanie wykaże, że daną transakcję zawarto tylko w celu uniknięcia albo obniżenia zobowiązania podatkowego, do celów podatkowych będzie traktowana za niebyłą.

Klauzula nie obejmie wszystkich transakcji

Przepisy dotyczące klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania nie będą stosowane:
  • jeżeli korzyść podatkowa lub suma korzyści podatkowych osiągniętych przez podmiot z tytułu czynności nie przekracza w okresie rozliczeniowym 100.000 zł, a w przypadku podatków, które nie są rozliczane okresowo - jeżeli korzyść podatkowa z tytułu czynności nie przekracza 100.000 zł,
  • do podmiotu, który uzyskał opinię zabezpieczającą - w zakresie objętym opinią, do dnia doręczenia uchylenia lub zmiany opinii zabezpieczającej,
  • do podmiotu, którego wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej nie został załatwiony w terminie, o którym mowa w art. 119a op (tj. w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez ministra finansów) - w zakresie objętym wnioskiem, do dnia doręczenia zmiany opinii zabezpieczającej,
  • do podatku od towarów i usług oraz do opłat i niepodatkowych należności budżetowych,
jeżeli zastosowanie innych przepisów prawa podatkowego pozwala na przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania.

Wynika z tego, że klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania będzie mieć zastosowanie przede wszystkim do podatków dochodowych. Jednak w tym miejscu warto zaznaczyć, że omawianą nowelizacją wprowadzono zmiany również do art. 5 ustawy o VAT, do którego dodano ust. 4 i ust. 5. Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku nadużycia prawa dokonane czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, wywołują jedynie takie skutki podatkowe, jakie nastąpiłyby w przypadku odtworzenia sytuacji, która istniałaby, gdyby nie nadużyto prawa. Przez nadużycie prawa rozumie się dokonanie czynności (tj. odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług itd.) w ramach transakcji, która pomimo że spełnia warunki formalne ustanowione ustawie o VAT, miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.
Autor: Iwona Czauderna, doradca podatkowy

Więcej znajdziesz w hasłach: