RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2015-08-14  

Jakie są skutki podatkowe cesji umowy leasingu

Jeśli ustawodawca wśród warunków, których spełnienie jest konieczne, aby daną umowę można było traktować jako umowę leasingu, nie wymienia ciągłości podmiotowej po stronie korzystającego lub finansującego, a tym samym nie przeciwstawia się możliwości zmiany stron tej umowy, to nie można twierdzić, że cesja umowy leasingu jest kontynuacją pierwotnej umowy jedynie na gruncie prawa cywilnego. Przeciwnie, treść umowy leasingu i wynikające z niej prawa oraz obowiązki nie ulegają zmianie, a zmienia się jedynie jedna ze stron tej umowy.

Stan faktyczny

Spółka M. sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej: spółka) wystąpiła do ministra finansów o udzielenie pisemnej interpretacji podatkowej. Spółka powstała w wyniku restrukturyzacji innej spółki kapitałowej, tj. wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W rezultacie wydzielenia spółka przejęła składniki majątkowe niezbędne do kontynuowania działalności. Transakcja objęła również przejęcie dotychczasowych pracowników, a także cesję wybranych umów prawa cywilnego (w tym umów leasingu) funkcjonalnie związanych z działalnością spółki. Po wydzieleniu części przedsiębiorstwa kilkanaście samochodów osobowych, będących przedmiotem umów leasingu operacyjnego, zostało scedowane na spółkę, ponieważ były niezbędne do prowadzenia przez nią działalności gospodarczej.

W związku z powyższym spółka wniosła o potwierdzenie prawidłowości stanowiska, że po zawarciu umowy cesji leasingu operacyjnego, na mocy której dokonała się zmiana strony korzystającej, umowa będzie dalej spełniać warunki określone w art. 17b ust. 1 ustawy o CIT, a zatem spółka ma prawo traktować opłaty ustalone w umowie leasingu jako koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 17b ust. 1 ustawy o CIT.

Zdaniem spółki, z chwilą przejęcia ogółu praw i obowiązków dotychczasowego korzystającego przez nią, zawarte umowy leasingu operacyjnego nie przestaną spełniać warunków określonych z art. 17b ust. 1 ustawy o CIT, gdyż ich dotychczasowa treść nie uległa zmianie. Dokonanie zmian po stronie podmiotowej umowy (zmiana korzystającego) nie ma wpływu na treść umowy ani na wynikające z niej prawa i obowiązki. Warunki pozwalające na traktowanie opłat leasingowych jako kosztów uzyskania przychodów odnoszą się wyłącznie do przedmiotu umowy leasingu, natomiast w żadnym miejscu nie nawiązują do osoby korzystającej lub finansującej. W interpretacji indywidualnej minister finansów uznał jednak stanowisko spółki za nieprawidłowe. W jego ocenie, w sytuacji, gdy korzystającym został nowy podmiot gospodarczy przystępujący do umowy, której okres obowiązywania jest krótszy niż wymagany w art. 17b ust. 1 ustawy o CIT oraz suma opłat pozostała do spłaty nie stanowi kwoty, będącej przynajmniej równowartością wartości początkowej środka trwałego, nie można mówić o podatkowej umowie leasingu operacyjnego. Wstąpienie do umowy nowego korzystającego na gruncie przepisów podatkowych należy traktować, zdaniem fiskusa, jako zawarcie nowej umowy pomiędzy dotychczasowym finansującym a nowym korzystającym i umowa ta na dzień wstąpienia nowego podmiotu powinna spełniać warunki umowy leasingu operacyjnego.

Wyrok WSA w Warszawie

Spółka zaskarżyła taką interpretację podatkową do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i sąd przyznał jej rację. Skarga kasacyjna ministra finansów została przez NSA oddalona. Sędziowie NSA, odnosząc się do sformułowanego w niej zarzutu naruszenia przepisów prawa materialnego przez błędną wykładnię, tj. art. 17b ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, powołali się na stanowisko wyrażone w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FSK 1755/10. Przyjęto w nim, że określone w pierwszym z wymienionych przepisów „warunki odnoszą się wyłącznie do przedmiotu umowy leasingu, a mianowicie czasu jej trwania, rzeczy lub praw, których dotyczy umowa oraz sumy ustalonych z jej tytułu opłat”. Uzasadniając ten pogląd sąd zaznaczył m.in., że „ustawodawca nie uzależnia kwalifikacji danej umowy jako umowy leasingu od warunku zachowania niezmienności stron tej umowy w czasie jej trwania”.
Komentarz eksperta
Przemysław Mańko
radca prawny
Istotą sporu w rozpoznawanej przez NSA sprawie była ocena skutków podatkowych cesji umowy leasingu operacyjnego. Organy podatkowe stały na stanowisku, że wstąpienie do umowy leasingu operacyjnego przez nowego korzystającego w wyniku cesji tej umowy należy traktować - z perspektywy podatkowej - jako zawarcie nowej umowy leasingu pomiędzy finansującym a nowym korzystającym i że umowa ta na dzień wstąpienia nowego podmiotu winna spełniać warunki umowy leasingu operacyjnego. WSA w Warszawie, jak również później NSA zakwestionowały taką interpretację przepisów. Sądy powołały się przy tym na pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażony w wyroku z 18 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FSK 1755/10 i uznały, że ustawodawca nie uzależnia kwalifikacji danej umowy jako umowy leasingu od warunku zachowania niezmienności stron tej umowy w czasie jej trwania. Określone w art. 17b ust. 1 ustawy o CIT warunki odnoszą się wyłącznie do przedmiotu umowy leasingu, a mianowicie czasu jej trwania, rzeczy lub praw, których dotyczy umowa oraz sumy ustalonych z jej tytułu opłat. Skoro zatem ustawodawca wśród warunków, których spełnienie jest konieczne, aby daną umowę można było traktować jako umowę leasingu, nie wymienia ciągłości podmiotowej po stronie korzystającego lub finansującego, a tym samym nie przeciwstawia się możliwości zmiany stron tej umowy, to nie można twierdzić, że cesja umowy leasingu jest kontynuacją pierwotnej umowy jedynie na gruncie prawa cywilnego.
Autor:  Przemysław Mańko, radca prawny

Więcej znajdziesz w hasłach: