RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2015-08-24  

Impreza integracyjna a przychód dla pracowników

W przypadku imprez zbiorowych, jak choćby spotkań integracyjnych, nie jest możliwe ustalenie podstawy opodatkowania indywidualnych osób z tytułu udziału w nich, skoro nie da się ustalić czy i w jakim zakresie skorzystali oni z poszczególnych oferowanych przez organizatora świadczeń.

Stan faktyczny

Spółka z o.o. D. (dalej: spółka) planuje przejęcie spółek powiązanych. W związku z tym zorganizowała spotkanie integracyjne dla pracowników swoich oraz spółek powiązanych, jak również dla członków rodzin tych osób. W trakcie tego spotkania pracownicy zostali zapoznani z kulturą korporacyjną obowiązującą w spółce, zasadami i warunkami pracy itd. Jednym z elementów spotkania był turniej piłki nożnej, w którym uczestniczyły drużyny złożone z pracowników spółki i spółek powiązanych. Dodatkowo wśród pracowników spółek powiązanych (niebędących pracownikami spółki ani niepozostających z nią w stosunku cywilnoprawnym) zostały rozlosowane nagrody, tj. bony towarowe o różnym nominale.

Koszt zorganizowania spotkania poniosła spółka, pokrywając ze swoich środków obrotowych wydatki z tytułu: organizacji spotkania przez podmiot zewnętrzny, w tym konsumpcji; zakupu strojów piłkarskich z nadrukowanym logo grupy, do której należy spółka; zakupu piłek, ochrony fizycznej rozgrywek i spotkania integracyjnego; przewozu uczestników spotkania integracyjnego, którzy zgłosili się w miejscu zbiórki, autokarami na piknik oraz nabycia bonów towarowych. Wydatki udokumentowano fakturami, z wyjątkiem bonów towarowych, których nabycie udokumentowano notami księgowymi. Spółka nie zaliczyła tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów ani nie odliczyła VAT z faktur. Stroje piłkarskie pozostały własnością spółki i nie zostały wydane uczestnikom spotkania na własność. Świadczenie realizowane w ramach spotkania nie stanowi działalności socjalnej, w rozumieniu przepisów o ZFŚS. Spółka wystąpiła do ministra finansów o udzielenie interpretacji indywidualnej i zadała następujące pytania:
  1. czy na gruncie ustawy o PIT spółka będzie zobowiązana:
    • w przypadku pracowników spółki - do uwzględnienia wartości świadczeń otrzymanych przez nich w związku z uczestnictwem w spotkaniu integracyjnym w kwocie przychodów tych osób ze stosunku pracy?
    • w przypadku osób niebędących pracownikami spółki - do rozpoznania świadczeń otrzymanych przez te osoby w związku z uczestnictwem w spotkaniu, innych niż bony towarowe, jako przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT?
  2. czy w odniesieniu do bonów towarowych rozlosowanych w trakcie spotkania wśród pracowników spółek powiązanych, których jednostkowa wartość nie przekracza 200 zł, będzie miało zastosowanie zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT?
Spółka wskazała na brak podstaw do uznania, że wartość świadczeń otrzymanych przez pracowników spółki w związku ze spotkaniem integracyjnym powinna zostać uwzględniona w kwocie przychodów tych osób ze stosunku pracy opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podobnie jej zdaniem nie ma podstaw, by uznać, że z tytułu uczestnictwa w spotkaniu integracyjnym osoby niebędące pracownikami spółki uzyskały jakikolwiek przychód, w szczególności, że uzyskały tzw. przychód z innych źródeł. Z kolei bony towarowe rozlosowane w trakcie spotkania integracyjnego wśród jego uczestników, będących pracownikami spółek powiązanych, zostały zdaniem spółki bez wątpienia przekazane przez nią w związku z jej promocją i reklamą. Wobec tego bony towarowe, których jednostkowa wartość nie przekracza 200 zł, korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT.

Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. W jego ocenie uczestnictwo w imprezie integracyjnej sfinansowanej przez spółkę będzie dla uczestnika nieodpłatnym świadczeniem, którego wartość należało obliczyć, dzieląc łączną kwotę wynikającą z wystawionych faktur opłaconych przez spółkę przez ilość osób. Nie ma przy tym znaczenia, czy i w jakim zakresie uczestnicy korzystali z oferowanych świadczeń. Tym samym, łączna wartość kosztów poniesionych przez spółkę przypadająca na pracownika i członków rodziny podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jako przychód ze stosunku pracy. Obliczoną w ten sposób wartość należało doliczyć do wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi w danym miesiącu oraz pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy. W przypadku pracowników spółek powiązanych i członków ich rodzin świadczenie otrzymane od wnioskodawcy stanowi, zdaniem organu, przychód z innych źródeł. Ponadto, gdy osoba niebędąca pracownikiem spółki oraz niepozostająca z nią w stosunku cywilnoprawnym wylosowała bon, wówczas jego wartość również będzie stanowiła przychód z innych źródeł, nie korzysta ze zwolnienia.

Wyrok WSA

Spółka, nie zgadzając się z interpretacją organu podatkowego, zaskarżyła ją do WSA. Sąd pierwszej instancji przyznał rację spółce i interpretację uchylił. Sprawa znalazła swój finał przed NSA, który podzielił pogląd WSA, tym samym akceptując stanowisko spółki.
Komentarz eksperta
Przemysław Mańko
radca prawny

Spółka z o.o. zorganizowała spotkanie integracyjne w związku z przejęciem innych spółek z nią powiązanych. Integracja miała na celu przekonanie tych osób o zaletach połączenia spółek. Organ podatkowy uznał, że w okolicznościach sprawy powstanie przychód ze stosunku pracy dla pracowników spółki (również w związku z udziałem w spotkaniu członków ich rodzin), a dla osób niebędących pracownikami tzw. przychód z innych źródeł. Sądy odrzuciły jednak takie stanowisko fiskusa. Przyjęły mianowicie, że gdy nie można ustalić wartości świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika (jak w sprawie), to nie ma podstaw do ustalenia dla konkretnego pracownika kwoty przychodu uzyskanego z tytułu finansowania przez pracodawcę kosztów organizowanej imprezy. Odnosi się to także do innych uczestników imprezy. Przekazanie bonów towarowych zostało natomiast uznane za świadczenie związane z promocją i reklamą spółki (w związku z planowanym procesem przejęcia spółek powiązanych). NSA uznał, że bony, których jednostkowa wartość nie przekracza 200 zł, korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT.
Autor:  Przemysław Mańko, radca prawny

Więcej znajdziesz w hasłach: