RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2015-08-14  

Firmowe posiłki a przychód pracowników

Warunkiem powstania zobowiązania podatkowego jest istnienie kryterium pozwalającego na zindywidualizowanie i przypisanie konkretnym osobom wysokości osiągniętego przez nie przychodu.

Stan faktyczny

Spółka K. SA (dalej: spółka) z siedzibą w W. wystąpiła do ministra finansów z wnioskiem o wydanie podatkowej interpretacji przepisów. Spółka w przeważającej części swej działalności świadczy usługi księgowe na rzecz podmiotów gospodarczych. Spółka zatrudnia średnio ok. 75 osób, z czego większość stanowią kobiety pracujące w charakterze księgowych oraz na stanowiskach pracowników administracyjno-biurowych. Pracownicy spółki, chcąc przyrządzić sobie posiłek w czasie godzin pracy, muszą wychodzić z pomieszczeń biurowych poza budynek, w którym pracują. Wyjścia pracowników w czasie godzin pracy powodują, że tracą oni o wiele więcej czasu na przyrządzenie i spożycie posiłku, niż gdyby nie wychodzili z budynku. To powoduje obniżenie wydajności pracy załogi. W celu zwiększenia efektywności pracy spółka zamierza dostarczać każdego dnia rano dla pracujących w danym dniu podstawowe produkty żywnościowe, tj. pieczywo, zupy w proszku lub tzw. gorące kubki, celem spożycia posiłku wg indywidualnych potrzeb danej osoby. Umożliwi to szybkie przygotowanie i spożycie posiłku w godzinach pracy, bez konieczności wychodzenia pracowników poza obiekt, w którym mieszczą się ich stanowiska pracy. Poszczególni pracownicy, w zależności od rozkładu ich obowiązków służbowych w danym dniu, korzystać będą z możliwości przyrządzenia sobie posiłku w dowolnych godzinach i w dowolnych ilościach - odpowiednio do indywidualnych potrzeb danego pracownika.

Spółka zapytała organ podatkowy, czy wartość spożywanych przez pracowników w czasie pracy posiłków stanowi dla nich przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy wydatki ponoszone przez spółkę z tytułu zakupu artykułów żywnościowych będą stanowić koszt uzyskania przychodów spółki? W ocenie spółki nie jest możliwe w sprawie zindywidualizowanie świadczenia i jego wartości pieniężnej oraz przyporządkowanie go konkretnej osobie. W świetle powyższego, produkty zużywane przez pracowników w czasie godzin pracy nie stanowią dla nich przychodu. Wydatki ponoszone przez spółkę z tytułu dokonywanych zakupów artykułów żywnościowych celem ich przekazania pracownikom spółki do przyrządzenia posiłku bez konieczności opuszczania stanowisk pracy spowodują zwiększenie efektywności pracy załogi, a zatem przedmiotowe wydatki ponoszone będą w związku i w celu zwiększenia przychodów spółki. Uprawnionym zatem jest stanowisko - w ocenie spółki - że spełnione zostaną kryteria, by wydatki z tytułu zakupu artykułów żywnościowych w celu zużycia ich przez załogę w godzinach pracy można było uznać za koszt uzyskania przychodów spółki.

Organ podatkowy uznał jednak stanowisko spółki za nieprawidłowe. Wskazał, że o powstaniu przychodu ze stosunku pracy nie przesądza fakt sporządzenia posiłku przez pracownika z dostarczonych przez pracodawcę artykułów żywnościowych, jak również ilość sporządzonych posiłków (czy też produktów zużytych do ich sporządzenia), lecz samo otrzymanie przez niego prawa do sporządzenia posiłku. Posiadając takie prawo, pracownik otrzymuje wymierną korzyść finansową, może bowiem sporządzić i skonsumować posiłek z artykułów, których sam nie zakupił, tym samym nie poniósł ciężaru ekonomicznego świadczenia, które otrzymuje. W wyroku z 19 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Gl 369/11) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę spółki. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 9 stycznia 2015 r. (sygn. akt II FSK 3404/14) po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej spółki uchylił wyrok WSA w Gliwicach z 19 grudnia 2011 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Wyrok WSA w Gliwicach

Przy ponownym rozpatrywaniu sprawy WSA, mając na uwadze stanowisko NSA i w ślad za wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13) przyznał rację spółce, że w sytuacji przedstawionej przez spółkę przychód podatkowy po stronie pracowników nie powstanie. Podkreślił przy tym, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które: zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie), zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść; wreszcie korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).
Komentarz eksperta
Przemysław Mańko, radca prawny

W komentowanej sprawie kwestią sporną było to, czy wykupienie przez spółkę na rzecz jej pracowników artykułów żywnościowych stanowi przychód każdego pracownika z tytułu stosunku pracy. Spółka uważała, że nie ma pewności, czy każdy pracownik z tego świadczenia skorzysta, a nawet jeśli - to nie jest znane, w jakim zakresie. Z tych względów nie jest możliwe zindywidualizowanie świadczenia i jego wartości pieniężnej oraz przyporządkowanie go konkretnej osobie. Zatem wartość owych produktów nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Organ interpretacyjny twierdził jednak, że każdy z pracowników uzyskał realną korzyść finansową, ponieważ uzyskał świadczenie w naturze. Zdaniem organu już sam fakt uzyskania możliwości sporządzenia posiłku z artykułów, które zakupił pracodawca stanowi, że wartość tego posiłku należy zaliczyć do przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. WSA w Gliwicach, po ponownych rozpoznaniu sprawy, zgodnie z wytycznymi wyroku NSA zapadłego w sprawie i w ślad za wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13) ostatecznie przyznał rację spółce. Aby mówić o przychodzie, wartość oferowanego przez pracodawcę świadczenia musi mieć wymiar indywidualny, czyli taki, który umożliwia określenie wartości świadczenia przypadającej na daną osobę.
Autor:  Przemysław Mańko, radca prawny

Więcej znajdziesz w hasłach: