RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo pracy
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2016-11-09  

Dowiedz się, jakie będą skutki wprowadzenia godzinowej stawki minimalnej dla zleceniobiorców

Od 1 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać zupełnie nowe rozwiązanie w zakresie wynagradzania osób wykonujących pracę na podstawie umów-zlecenia lub umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniach. Chodzi o wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla tej grupy pracobiorców. Przekonajmy się, jakie skutki dla zleceniobiorców będzie miało nowe rozwiązanie.
Dotąd minimalne wynagrodzenie, tyle że miesięczne, było stanowione wyłącznie dla pracowników, a więc osób pozostających w stosunku pracy, podlegających przepisom Kodeksu pracy. Od nowego roku wykonawcy zleceń nie będą mogli zarabiać mniej niż wynika to z zastosowania stawki za jedną godzinę pracy ustalonej odgórnie. Wysokość stawki jest powiązana z wysokością miesięcznego wynagrodzenia minimalnego za pracę. Skoro wyniesie ono 2.000 zł, to zleceniodawcy będą musieli swoim współpracownikom zapłacić co najmniej 13 zł za godzinę.

Jakich umów będą dotyczyły przepisy

Nowe przepisy będą dotyczyły umów zawieranych począwszy od 1 stycznia 2017 r. oraz umów już wcześniej zawartych i obowiązujących po dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nowa stawka nie obejmie natomiast zleceniobiorców, których umowy zakończyły się przed 1 stycznia 2017 r., a tylko wypłata wynagrodzenia za ich realizację przypadnie np. na styczeń 2017 roku.

Od 1 stycznia 2017 r. nie zmieni się sytuacja tych zleceniobiorców, którzy są wynagradzani stawką godzinową wyższą niż 13 zł lub jej równą. Natomiast tym, którym stawkę ustalono w umowie w kwocie niższej, zleceniodawca będzie musiał podwyższyć do poziomu co najmniej 13 zł. Najlepiej zrobić to w formie pisemnego aneksu do umowy.

Ewidencja przepracowanych godzin

Ze względu na to, że przy takim systemie wynagrodzenia jest potrzebna ewidencja przepracowanych godzin, zarówno przed zmianami, jak i po ich wejściu w życie w tym zakresie nic się nie zmieni. Nadal będzie trzeba prowadzić taki rejestr i może się to odbywać na dotychczasowych zasadach. Należałoby jednak do treści umowy wprowadzić uzgodniony sposób potwierdzania liczby godzin, jeśli takich zapisów dotąd nie było. Zleceniodawca będzie musiał przechowywać te dowody przez trzy lata od dnia, kiedy wynagrodzenie stało się wymagalne. 
Ważne! Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do wszystkich umów objętych zakresem ustawy, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia (wg stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej itp.). Oznacza to, że więcej formalności czeka zleceniodawców i wykonawców, którzy umówili się na wynagrodzenie inne niż godzinowe, a więc np. kwotowe miesięczne lub za całość wykonanych prac (500 zł za wykonanie prac na podstawie 2-tygodniowej umowy).
Aby sprawdzić, czy zapewniono godzinową stawkę minimalną, trzeba będzie rozpocząć prowadzenie rejestru przepracowanego czasu. Jednak należy pamiętać, że zleceniobiorców nadal nie będą obowiązywać żadne normy czasu pracy (tak, jak pracowników), a więc normy dobowe czy tygodniowe. Wymiary czasu pracy oblicza się wyłącznie dla pracowników. Chodzi tylko o zapis liczby godzin, jakie wykonawca spędził na wypełnianiu zleconych czynności. Nadal więc to zleceniobiorca układa sobie plan zajęć i organizuje czas przeznaczany na pracę.

Zasady ustalania liczby godzin wykonania zlecenia powinny być wpisane do umowy zawartej przez strony. Również można to zrobić w formie aneksu do trwającej już umowy. Jeżeli nie ma umownych ustaleń co do sposobu potwierdzania liczby godzin, zleceniobiorca przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej (w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia) informację na ten temat. Liczba godzin jest parametrem służącym do przeliczenia stawki wynagrodzenia i ustalenia finalnej wysokości wynagrodzenia.
Przykład: Jeśli z umowy zawartej na dwa tygodnie wynika wynagrodzenie 700 zł, to faktycznie zleceniodawca tyle wypłaci, jeśli zleceniobiorca wykona zadania w ciągu maksymalnie 53 godzin. Jeśli potrzebował jednak więcej czasu, np. 54 godziny, wtedy stawka wyniesie 12,96 zł, co oznacza obowiązek zapłaty w wysokości 702 zł.
Dokumenty określające sposób potwierdzania oraz akta potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia zleceniodawca przechowuje przez okres trzech lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne. Są to:
  • umowa,
  • rachunki,
  • faktury,
  • informacje lub sprawozdanie, a także
  • ewidencja prowadzona przez zleceniodawcę, gdy taka forma została określona przez strony umowy.

Wynagrodzenie: co najmniej raz w miesiącu

Kolejna istotna zmiana, która szczególnie dotyczy umów zawartych na okresy dłuższe niż jeden miesiąc, polega na tym, że wynagrodzenie wynikające z minimalnej stawki godzinowej będzie musiało być wypłacane co najmniej raz w miesiącu. Trzeba będzie więc zrewidować w umowach zapisy o częstotliwości i terminach wypłat. Zdarza się bowiem, że umowa zawarta np. na trzy, cztery czy pięć miesięcy zawiera postanowienie o wypłacie wynagrodzenia za całość prac, jednorazowo po zakończeniu zlecenia. W 2017 roku takie zapisy będzie trzeba zmodyfikować w taki sposób, by wykonawca raz w miesiącu w ustalonym terminie otrzymywał przynajmniej to wynagrodzenie wynikające z minimalnej stawki godzinowej.

Wynagrodzenie prowizyjne

Minimalnej stawki godzinowej nie stosuje się̨ do umów-zlecenia (lub o świadczenie usług), jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia decyduje przyjmujący zlecenie i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne. Przez wynagrodzenie prowizyjne należy rozumieć́ wynagrodzenie uzależnione od wyników uzyskanych przez wykonawcę w ramach realizowanego zlecenia takich jak: liczba zawartych umów, wartość́ zawartych umów, sprzedaż̇, obrót, pozyskane zlecenia, wykonane usługi lub uzyskane należności. To wyłączenie nie dotyczy zatem usług w zakresie ochrony czy sprzątania, a odnosi się np. do przedstawicieli handlowych, sprzedawców.
Autor:  Izabela Nowacka, specjalista z zakresu kadr i płac

Więcej znajdziesz w hasłach: