RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Zarządzanie spółką
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2013-06-14  

Dopłaty w spółce z o.o. jako forma finansowania działalności

Pytanie: Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. W 2011 roku udziałowcy, po podjęciu uchwały, dokonali dopłat na kapitał rezerwowy. Postanowili również, że dopłaty będą oprocentowane w skali roku w wysokości 2,5%. Wysokość dopłat to 150.000 złotych. Odsetki z tytułu dopłat do kapitału nie zostały wypłacone. Czy w roku kolejnym tj. 2012 podstawą naliczenia odsetek jest 150.000 zł + 3.750 zł, czyli 153.750 zł? Czy też sama kwota dopłaty, czyli 150.000 zł? W uchwale wspólników określono, że zwrot dopłat z odsetkami nastąpi po podjęci stosownej uchwały przez zarząd, a takiej do tej pory nie było.
Odpowiedź: Jedną z form finansowania działalności mogą być dopłaty w spółce z o.o.. Celem ich może być:
  1. pokrycie straty (ujemnego wyniku finansowego),
  2. dostarczenie środków pieniężnych na finansowanie bieżącej lub inwestycyjnej działalności jednostki.
Należy podkreślić, że dopłata nie jest formą podwyższenia kapitału wspólnika. Można ją określić, jako formę wewnętrznej przymusowej pożyczki wspólników na rzecz spółki. Dopłaty mogą być uchwalane przez zgromadzenie wspólników wielokrotnie. Prawo w tym zakresie nie wskazuje na ograniczenia.
Zasady wnoszenia dopłat do kapitału w spółce z o.o. określają art. 177-179 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (DzU nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej Ksh). Z treści tych przepisów wynika, że dopłaty mogą być wnoszone do spółki z o.o. wyłącznie wtedy, gdy wyraźnie przewiduje to umowa spółki.
W wypadku, gdy z umowy spółki nie wynika możliwość wnoszenia dopłat, a wspólnicy chcieliby wnieść dopłaty do kapitału, konieczna jest zmiana umowy spółki. Jak podkreślił Sąd Administracyjny w Katowicach (Wyrok Sądu Administracyjnego w Katowicach z dnia 3 kwietnia 2003 roku (sygn. Akt. I ACa 1186/02, OSA z 2004 r., nr 8) w sytuacji, gdy dopłaty nie są przewidziane w umowie spółki, zmiana umowy polegająca na wprowadzeniu postanowienia przewidującego możliwość nakładania dopłat, wymaga jednomyślności jako zmiana zwiększająca świadczenia wspólników.
Należy również podkreślić, że w celu wniesienia dopłat niezbędne jest powzięcie przez wspólników odpowiedniej uchwały, która:
  1. może zostać powzięta zarówno na zgromadzeniu wspólników, jak i poza nim,
  2. w sytuacji, gdy uchwała jest podejmowana podczas zgromadzenia, to do jej podjęcia jest wymagana bezwzględna większość głosów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 245 Ksh),
  3. w wypadku, gdy uchwała jest podejmowana poza zgromadzeniem wspólników, to wymagane jest aby wszyscy wspólnicy wyrazili na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne (art. 227 § 2 Ksh).
W uchwale w sprawie dopłat należy określić ich wysokość oraz termin wniesienia. Z art. 177 Ksh wynika, że dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. Oznacza to, że do wniesienia dopłat można zobowiązać wyłącznie wszystkich wspólników z uwzględnieniem liczby posiadanych przez nich udziałów.
Za prawidłową realizację postanowień uchwały o wniesieniu dopłat jest odpowiedzialny zarząd spółki. Powinien on wezwać wspólników do uiszczenia kwoty dopłat, wskazując jednocześnie, w jakim terminie obowiązek ten należy wypełnić. W sytuacji, gdy wspólnik nie uiści dopłaty w określonym terminie, wówczas zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek. Spółka ma więc prawo domagać się naprawienia szkody powstałej na skutek niedotrzymania terminu należnej wpłaty (art. 178 § 2 Ksh).
Jeżeli dopłaty nie są wymagane aby pokryć stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym, to mogą być wspólnikom zwracane (art. 179 § 1 Ksh). Podstawą do przeprowadzenia zwrotu jest uchwała wspólników, którą sporządza się zgodnie z art. 228 pkt 5 Ksh. Należy podkreślić, że informacja o zwrocie dopłat powinna być ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zwrot dopłat może nastąpić dopiero po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Należy podkreślić, że uprawnionymi do zwrotu dopłat są wyłącznie wspólnicy posiadający udziały. Nie można zatem zwrócić dopłat byłym udziałowcom. Warto również zaznaczyć, że zwrot powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom. Chodzi bowiem o zachowanie zasady proporcjonalności w stosunku do zarządzonej wielkości dopłat, a nie w stosunku do kwot realnie wpłaconych.
Biorąc pod uwagę przedstawione regulacje można stwierdzić, że sposób ustalania odsetek powinna określać uchwała wspólników, nie ma w tym względzie żadnych konkretnych sposobów ustalania odsetek, tym bardziej że dopłaty mogą być nieoprocentowane.
Autorem odpowiedzi jest: Waldemar Gos

Więcej znajdziesz w hasłach: