RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo pracy
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2016-05-25  

Do oddelegowania pracownika nie wystarczy ustne zawiadomienie

Spółka może oddelegować pracownika do pracy w innym przedsiębiorstwie. Jednak aby takie oddelegowanie było prawidłowe, wymaga pisemnej zgody pracownika.
W Kodeksie pracy (dalej: kp), pod który podlega pracownik zatrudniony na umowę o pracę, nie ma instytucji tzw. oddelegowania pracownika do pracy w innej firmie. Stosunek pracy określony w art. 22 kp oznacza, że pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Tak więc pracownik i pracodawca są sobie przypisani i mają wobec siebie określone prawa i obowiązki.

Wszelkie zmiany w ustaleniach zawartych w umowie o pracę wymagają zmiany tej umowy w drodze porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia zmieniającego. Wyjątek przewiduje art. 42 § 4 kp, zgodnie z którym wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi - w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy - innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający trzech miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Mowa tu jednak o powierzeniu innej pracy, niż wynika to z umowy, wykonywanej na rzecz macierzystego pracodawcy.

Mimo to jest możliwe oddelegowanie pracownika do innego przedsiębiorstwa na podstawie art. 1741 kp. Stanowi on, że za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.

Ten przepis daje możliwość okresowego zatrudnienia się pracownika w innej firmie, z którą pracodawca zawarł porozumienie w tej sprawie. Na ten czas pracodawca udziela podwładnemu urlopu bezpłatnego. Taka chwilowa zmiana pracodawcy wymaga jednak zgody pracownika wyrażonej na piśmie. Pracodawca nie może więc tylko jednostronnie oświadczyć pracownikowi, że ten przechodzi do innej firmy ani też wydać mu polecenia służbowego.

Zatem podstawą tzw. oddelegowania kierowcy do pracy w innej firmie jest wspólne porozumienie w tej sprawie (zgoda pracownika) i udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego.
Autor: Izabela Nowacka, specjalista ds. kadrowo-płacowych

Więcej znajdziesz w hasłach: