RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Kodeks spółek handlowych
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2016-03-02  

Do końca marca spółki z o.o. muszą sporządzić sprawozdania finansowe

Spółki z o.o. oraz spółki akcyjne swoje sprawozdanie finansowe powinny sporządzić nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. Oznacza to, że w przypadku jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wspominany obowiązek w odniesieniu do 2015 r. powinien być dopełniony najpóźniej 31 marca 2016 r.
Sprawozdanie finansowe ma na celu przedstawienie wyników finansowych jednostki i składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej (obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia). Ponadto podmioty, których sprawozdanie podlega corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta, powinny sporządzić dodatkowe dokumenty, tj. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, a w przypadku funduszy inwestycyjnych - zestawienie zmian w aktywach netto oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Co ważne, sprawozdanie finansowe powinno być podpisane przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki - w spółkach kapitałowych jest to członek zarządu. Następnie sprawozdanie finansowe powinno być zatwierdzone przez zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o. w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zatem w przypadku spółek z o.o., w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zgromadzenie musi zatwierdzić sprawozdanie finansowe najpóźniej 30 czerwca 2016 r.

Więcej na ten temat piszemy a artykule „Marzec miesiącem sporządzania sprawozdań finansowych oraz rozliczeń CIT”.

Więcej znajdziesz w hasłach: