RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
 

Czy zakwaterowanie i dojazd dla zleceniobiorców są dla nich przychodem

Zarówno koszty zakwaterowania, stworzenia odpowiedniego zaplecza socjalnego, jak również dojazdu do określonego i zmieniającego się w zależności od okoliczności miejsca wykonywania zlecenia są przede wszystkim kosztami pracodawcy i to ponoszonymi w jego interesie wynikającym z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, nie zaś w interesie zleceniobiorcy. (…) Wydatki poniesione przez spółkę na wymienione świadczenia nie stanowią przychodu dla zleceniobiorcy, co powoduje, że skarżąca nie ma w tym zakresie obowiązku obliczania i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Stan faktyczny

Spółka A. S.A. (dalej: spółka), będąca agencją pracy tymczasowej, wystąpiła z wnioskiem o udzielenie interpretacji podatkowej dotyczącej PIT w zakresie obowiązków płatnika. Spółka zawiera z osobami fizycznymi (cudzoziemcy oraz obywatele Polski; dalej: zleceniobiorcy) umowy zlecenia na wykonywanie pracy tymczasowej na rzecz pracodawców (klientów spółki), zgodnie z przepisami ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Spółka zapewnia cudzoziemcom nieodpłatne zakwaterowanie. Udostępnia też miejsca noclegowe w motelach, bursach czy hotelach pracowniczych. Spółka rozważa zapewnienie zakwaterowania na takich samych zasadach także obywatelom polskim. Planuje jednocześnie zapewnienie zleceniobiorcom nieodpłatnego transportu zbiorowego na trasie pomiędzy ich miejscem zakwaterowania a miejscem wykonywania zadań wynikających z umów zlecenia.

Spółka zwróciła się we wniosku z pytaniem, czy:
  • wartość zapewnianych zleceniobiorcom nieodpłatnie noclegów stanowi ich przychód z umowy zlecenia, o którym mowa w art. 13 pkt 8 updof, a tym samym, czy w odniesieniu do ww. kwot spółka powinna wypełniać obowiązki płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z art. 41 updof; oraz czy
  • wartość zapewnianego obywatelom polskim i cudzoziemcom nieodpłatnie zakwaterowania oraz transportu zbiorowego na trasie pomiędzy miejscem zakwaterowania a miejscem wykonywania powierzonych zadań będzie stanowić przychód z umowy zlecenia, o którym mowa w art. 13 pkt 8 updof, a tym samym czy w odniesieniu do ww. kwot spółka będzie musiała wypełniać obowiązki płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z art. 41 updof?
Spółka uważała, że wartość zapewnianych nieodpłatnie noclegów nie jest dla nich przychodem z umowy zlecenia. Tym samym spółka nie powinna wypełniać obowiązków płatnika zaliczek na PIT. Podobnie wartość zapewnianego obywatelom polskim i cudzoziemcom nieodpłatnie zakwaterowania oraz transportu zbiorowego nie będzie stanowić ich przychodu z umowy zlecenia.

Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. W jego ocenie wartość zapewnianych zleceniobiorcom nieodpłatnie noclegów stanowi dla nich przychód ze źródła przychodu, jakim jest działalność wykonywana osobiście - podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, od którego spółka jest zobowiązana naliczać, pobierać i odprowadzać do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy. Także na tych samych zasadach wartość zapewnianego obywatelom polskim, jak i cudzoziemcom, nieodpłatnie zakwaterowania oraz transportu zbiorowego na trasie pomiędzy miejscem zakwaterowania a miejscem wykonywania powierzonych zadań będzie stanowić dla tychże osób przychód, od którego spółka powinna odprowadzać zaliczki.

Spółka zaskarżyła taką interpretację przepisów do WSA, który oddalił skargę spółki.
Komentarz eksperta
Przemysław Mańko
radca prawny
W komentowanym wyroku WSA zajął się oceną skutków podatkowych ponoszenia przez spółkę - agencję pracy tymczasowej - kosztów zakwaterowania i dojazdu zapewnianych zleceniobiorcom blisko miejsca wykonywania zlecenia. Spółka uważała, że wydatki te nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych u zleceniobiorców i na niej, jako płatniku, nie będą ciążyć obowiązki obliczania, pobierania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Organ podatkowy uważał jednak odmiennie. Sąd rozstrzygnął spór na korzyść spółki. Odwołał się przy tym do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13), który analizował definicję przychodu podatkowego pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń. WSA we Wrocławiu uznał, że świadczenia w postaci kosztów zakwaterowania oraz transportu z miejsca zakwaterowania do miejsca wykonywania obowiązków wynikających z umowy zlecenia nie są świadczeniami spełnionymi w interesie zleceniobiorcy, ale w interesie pracodawcy, oraz nie przynoszą one zleceniobiorcy korzyści w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatków, które musiałby on samodzielnie ponieść. W efekcie, wydatki poniesione przez spółkę na wymienione świadczenia nie stanowią przychodu dla zleceniobiorcy.

Więcej znajdziesz w hasłach: