RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Spółka przed sądem
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2016-06-22  

Czy skończą się nadużycia komorników podczas egzekucji

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawiono opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości przepisy zapobiegające nadużyciom w egzekucji komorniczej. Będzie większy realny nadzór prezesów sądów rejonowych nad funkcjonowaniem komorników. Co jeszcze się zmieni?
Projekt nowej ustawy o komornikach daje prezesom sądów rejonowych uprawnienia do odsunięcia komornika od wykonywanych czynności na 30 dni i wnioskowania, bezpośrednio do ministra sprawiedliwości, o odwołanie komornika ze stanowiska. Dziś takich uprawnień prezesi sądów rejonowych nie mają. W myśl projektu będą oni zobowiązani do podjęcia każdorazowo działań wobec komorników, którzy naruszają prawo lub zasady etyki zawodowej.

Ponadto nowe przepisy wprowadzają obowiązek nagrywania wszystkich czynności komornika przeprowadzanych w terenie. Nagranie takie ma być elementem akt postępowania, włączanym do protokołu.

Nowością jest również zasada, że przy egzekucji komornik każdorazowo będzie zobowiązany do wręczenia dłużnikowi prostego i klarownego formularza skargi, tak aby każdy mógł skierować ją do właściwego sądu, jeśli doszło do nieprawidłowości. 

Nowelizacja ustawy wprowadza również zasadę, że gdy dochodzi do użycia siły i przymusowego wejścia komornika do mieszkania dłużnika, wówczas musi to nastąpić w asyście policji.

Komornik będzie musiał działać głównie w swoim rewirze. Przyjmowanie dodatkowych egzekucji będzie możliwe jedynie jako premia za bardzo dobre wykonywanie swoich obowiązków. Do poziomu 2,5 tys. wszystkich spraw - może przyjmować sprawy z wyboru wierzycieli, pod warunkiem że nie ma zaległości powyżej sześciu miesięcy. Żeby przyjmować sprawy z wyboru wierzyciela (czyli spoza swojego rewiru) powyżej poziomu 2,5 tys. wszystkich spraw, musi wykazać się skutecznością powyżej 35% „udanych” egzekucji, a maksymalnie ma prawo przyjąć do 5 tys. spraw z wyboru. Wybór komornika będzie możliwy tylko na terenie właściwości sądu apelacyjnego, a nie całego kraju.

Rozszerzy się katalog naruszeń prawa, za które komornicy będą odpowiadać dyscyplinarnie. Takie postępowania zostaną przyśpieszone. Kancelarie komornicze będą kontrolowane co najmniej raz na dwa lata, a nie raz na cztery lata, jak obecnie. W dodatku będą kontrolowane z udziałem przedstawicieli urzędów skarbowych. Niezależnie od kontroli stałych, prezesi sądów rejonowych, jak też minister sprawiedliwości, będą mogli wszczynać kontrole prewencyjne, ad hoc, również z udziałem biegłego rewidenta. 

Pojawi się także nowy wymóg - komornicy będą musieli mieć wyższe wykształcenie prawnicze. Obecnie 30% komorników nie ma wyższego wykształcenia prawniczego. Komornicy będą musieli skończyć studia prawnicze albo odejdą z zawodu. 

Teraz projekt nowej ustawy o komornikach sądowych trafi do konsultacji międzyresortowych.
Autor: Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Więcej znajdziesz w hasłach: