RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo pracy
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2016-04-26  

Błąd w umowie o pracę - co może zrobić pracodawca

W treści umowy o pracę mogą pojawić się błędy, np. w adresie, pod którym praca ma być wykonywana, w wysokości wynagrodzenia czy wymiarze czasu pracy. Kodeks pracy nie reguluje w szczególny sposób, jak takie błędy powinny być prostowane.
Oczywiście chodzi o błędy rozumiane jako omyłkowo dokonane wpisy w stosunku do uzgodnień między pracodawcą a pracownikiem co do warunków pracy czy płacy. Jeżeli bowiem pracodawca umówił się z pracownikiem na określoną kwotę wynagrodzenia lub pracę w danym wymiarze czasu pracy, a spisana treść umowy o pracę zawiera inne wielkości, to należy przeanalizować, jaki był zamiar pracodawcy - czy jest to zwykły błąd, pomyłka pisarska czy faktycznie pracodawca celowo zmienił uprzednio ustalone warunki zatrudnienia. Zakładając jednak, że chodzi o błąd, np. zamiast 1/4 etatu wpisano 3/4 etatu, można go poprawić.

Wymiar czasu pracy jest jedną z integralnych części umowy o pracę. Jeśli omyłkowo wpisano inną wielkość etatu niż powinna być, można zastosować tzw. aneks do umowy o pracę, a więc w drodze porozumienia z pracownikiem określić w nim właściwy wymiar czasu pracy i dołączyć go do obu podpisanych uprzednio przez strony egzemplarzy umowy o pracę (gdy wcześniej błąd został niezauważony).

Jednak można również powołać się na przepisy Kodeksu cywilnego z zakresu wad oświadczenia woli. Oświadczenie woli należy bowiem tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których zostało złożone, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.

W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny).

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu lub groźby, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie (art. 88 kc). Zatem, pracodawca może przedłożyć pracownikowi w formie pisemnej oświadczenie o popełnieniu błędu w warunkach umowy, podając prawidłowy wymiar czasu pracy. Pracownik, po zapoznaniu się z treścią pisma, powinien je podpisać.
Autor:  Izabela Nowacka, specjalista ds. kadrowo-płacowych

Więcej znajdziesz w hasłach: